Algemene Ledenvergadering op 11 april

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 11 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.

AGENDA:

Geschiedenisprijs

Voorafgaand aan de jaarvergadering worden leerlingen van het voortgezet onderwijs die het beste werkstuk over geschiedenis hebben gemaakt in het zonnetje gezet. Daarbij krijgen zij gelegenheid hun onderzoek toe te lichten.

Diapresentatie door Nico Boerboom van het Gouda uit de periode 1960 – 1970

Het betreft onlangs gedigitaliseerde dia’s uit de collectie van wijlen Henk Metaal, de Lattenkoning. Van een aantal dia’s is niet bekend waar ze zijn opgenomen en ook niet welke datering wij ze moeten geven. Wij vragen de aanwezigen om hulp bij de beschrijving van deze dia’s.

pauze

Ledenvergadering

Voor online inzage in de jaarstukken van 2017 klik op deze LINK
Voor een PDF uitvoering van de jaarstukken 2017 klik op deze LINK

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteitenverslag over 2017
 5. Jaarverslag van de penningmeester over 2017
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuu
 7. Begroting voor het boekjaar 2018
 8. Benoeming kascommissie 2019
 9. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
 10. Voorstel de nieuwsbrief voortaan alleen digitaal te verspreiden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!

Print Friendly, PDF & Email