Jaarstukken 2015


Algemene Ledenvergadering 13 april 2016

Geschiedenisprijs

Voorafgaand aan de jaarvergadering wordt de Geschiedenisprijs uitgereikt aan leerlingen van het voortgezet onderwijs die het beste werkstuk over geschiedenis hebben gemaakt.

Lezing

Daarna houdt Michaël Lucassen, hoofd beheer bij het Streekarchief Midden-Holland, een lezing. Hij

laat verschillende aanwinsten van het streekarchief uit de afgelopen jaren de revue passeren. Hij besteedt aandacht aan hun herkomst, aan de inhoud en aan de historische context. Het gaat om een selectie uit een zeer gevarieerde reeks, gevarieerd zowel wat betreft tijdsperiode, als ook wat betreft vorm en inhoud.

pauze

Ledenvergadering

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteitenverslag over 2015
 5. Jaarverslag van de penningmeester over 2015
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

De commissie bestaat uit Bert Bohnen, Marianne Lint en Pieter Boer.

 1. Begroting voor het boekjaar 2016
 2. Benoeming kascommissie 2017

Pieter Boer treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd.

 1. Beleidsplan 2016 – 2019
 2. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkend bestuurslid

De bestuursleden Marian Heeringa en Bart Pors hebben hun eerste bestuurstermijn afgerond en treden dientengevolge af. Voorgesteld wordt hen te benoemen voor een tweede termijn. Voorgesteld wordt Patricia Gho te benoemen als bestuurslid in de vacature die is ontstaan door het aftreden van Jan Potharst in 2015.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!

Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 • agendapunt 2: Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2015
 • agendapunt 4: Activiteitenverslag over 2015
 • agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2015 en Begroting 2016
 • agendapunt 9: Beleidsplan 2016 -2019
 • agendapunt 10: Benoeming bestuurslid

agendapunt 2: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 APRIL 2015

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering houdt Peter Fokkens, voorzitter van de Museumhaven Gouda, een lezing over de museumhaven.

 1. Opening

Gert Jan Jansen, vicevoorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vervangt Gerard van Ham die verhinderd is; ook is er bericht van verhindering van het bestuurslid Han Breedveld.

 1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen ter behandeling.

 1. Activiteitenverslag over 2014

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het activiteitenverslag. Het verslag wordt vastgesteld.

5a. Jaarverslag van de penningmeester over 2014

De penningmeester Hans Hoogenraad vertelt dat hij er in is geslaagd uitgaven te reduceren, onder andere door een andere drukker voor Tidinge in te schakelen. De uitgave van Stad van de Gouwenaars is afgerond. De penningmeester hoopt over een jaar uit de kosten te zijn van dat project.

5b. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

Dirk Koper leest mede namens Pieter Boer een verklaring voor van de bevindingen van de kascommissie. Hij complimenteert de penningmeester. De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het in 2014 gevoerde financiële beheer. De vergadering stemt daarmee in en bekrachtigt dit met een applaus.

5c. Begroting voor het boekjaar 2015

De penningmeester geeft een korte toelichting. Hij vertelt dat de begroting is weergegeven in dezelfde tabel als de jaarrekening. De verlies- en winstrekening en balans zijn uitgebreider dan in voorgaande jaren naar aanleiding van een advies van de kascommissie 2014. Marianne Lint vraagt naar het ledental en stelt de vraag aan de orde of het zinvol is een ledenwerfactie te organiseren. De ontwikkeling van het ledental is vermeld in het activiteitenverslag. Het bestuur heeft inmiddels een ledenwerfactie ingezet door cursisten van Goudologie te benaderen. De ledenvergadering stelt de begroting voor 2015 ongewijzigd vast.

 1. Benoeming kascommissie 2015

Dirk Koper treedt volgens het rooster af als lid van de kascommissie. Charles Duijnstee heeft zich uit de kascommissie teruggetrokken in verband met persoonlijke omstandigheden. Daarom worden naast Pieter Boer twee nieuwe leden benoemd. Het bestuur stelt voor Marianne Lint te benoemen in de vacature Koper en Bert Bohnen in de vacature Duijnstee. De ledenvergadering stemt in met deze voordracht en benoemt beide leden.

 1. Voorstel tot verlenging van de werkingstermijn van het beleidsplan met een jaar.

Gert Jan Jansen deelt mee dat het niet gelukt is een nieuw beleidsplan te schrijven. Hij stelt voor de werkingsduur van het beleidsplan met een jaar te verlengen. Een geldig beleidsplan wordt onder andere geëist voor de Belastingdienst. Om te laten zien dat de vereniging druk is met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten krijgen vervolgens drie actieve leden het woord om te vertellen waar zij mee bezig zijn.

Als eerste vertelt Jan Willem Eelkman Rooda over de 10e Waterconferentie die op 18 juni plaatsvindt. Het thema is Hollands Welvaren. Sprekers zijn onder andere oud-wethouder Roland van Schelven en dijkgraaf Hans Oosters. Er wordt een prijsvraag georganiseerd om ideeën te verwerven over wat we nog meer kunnen doen met het Goudse water. Ten slotte deelt Jan Willem Eelkman Rooda mee dat het idee bestaat bij de organisatie van toekomstige waterconferenties andere steden te betrekken, zodat de conferentie in komende jaren in andere Hollandse watersteden kan worden gehouden.

Vervolgens vertelt Nico Boerboom over de nieuwe website die momenteel gebouwd wordt. Dit is nodig omdat de oude website tien jaar geleden is gebouwd met programmatuur die nu verouderd is, waardoor een kwetsbare situatie is ontstaan. Hij toont de vergadering het uiterlijk van de nieuwe website en vertelt dat de website ook enkele nieuwe functies krijgt: een webwinkel voor publicaties en de mogelijkheid om de inhoud van oude Tidingen te tonen voor het geval goudanet.nl deze functie niet langer zou ondersteunen.

Als laatste van de drie vertelt Paul van Horssen over de Geschiedenisprijs die momenteel voorbereid wordt. Het betreft een prijs voor werkstukken voor het vak geschiedenis die middelbare scholieren maken voor het eindexamen. De Goudse docenten zijn geïnformeerd over het plan. Er wordt naar toe gewerkt de eerste prijs uit te reiken in 2016. Winnende scholieren krijgen een dag aangeboden in bijvoorbeeld een historisch attractiepark.

Ten slotte vraagt Gert Jan Jansen of de ledenvergadering kan instemmen de werkingsduur van het beleidsplan te verlengen met een jaar. De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.

 1. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden

Gert Jan Jansen vertelt dat Jan Potharst afscheid neemt van het bestuur als gevolg van een wijziging van het Huishoudelijk Reglement die twee jaar geleden plaatsvond en die de zittingsduur van bestuursleden beperkt tot twee termijnen van vier jaren. Vanavond nemen we op sobere wijze afscheid van Jan Potharst als bestuurder. Later zal het bestuur dat tijdens het bestuursdiner meer uitgebreid doen. Gert Jan Jansen memoreert de betekenis die Jan Potharst heeft gehad voor de vereniging. De laatste jaren had Jan Potharst de excursies in portefeuille en heeft hij zich onderscheiden in bijzondere situaties, bijvoorbeeld toen de jaarrekening enkele jaren geleden met een noodactie moest worden opgesteld en toen bezwaren tegen de sloop van een gemeentelijk monument moesten worden verdedigd bij de bezwarencommissie van de gemeente. Gert Jan Jansen dankt Jan Potharst voor alles wat hij gedaan heeft.

Momenteel is er geen kandidaat voor de vacature die ontstaat door het aftreden van Jan Potharst. Een mogelijke kandidaat heeft zich kort voor de ledenvergadering teruggetrokken. Het bestuur beraadt zich in de komende bestuursvergadering over verdere stappen.

 1. Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld tijdens de rondvraag.

 1. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.

voorzitter: Gerard van Ham                                                                                      secretaris: Bart Pors

agendapunt 4: ACTIVITEITENVERSLAG over 2015

Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2015. In de nieuwsbrieven is meer uitvoerige informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Die Goude ging het jaar in met 869 leden en sloot het af met 877 leden. In 2015 zijn 7 leden overleden, onder wie onze oud-secretaris Henk Snaterse. 45 nieuwe leden kwamen erbij, onder wie vele Goudologen.

bestuur

Het bestuur vergaderde acht keer. Op de ledenvergadering beëindigde Jan Potharst volgens het rooster zijn lidmaatschap van het bestuur. De ledenvergadering besloot de werking van het beleidsplan 2012 – 2014 met een jaar te verlengen. Een nieuw beleidsplan voor de jaren 2016 – 2019 werd geschreven. De portefeuilleverdeling in het bestuur was als volgt: Gerard van Ham voorzitter; Bart Pors secretaris, boekenverkoop en archief, werkgroep gebouwd erfgoed, contact stadhuisgroep; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, werkgroep communicatie, beleidsplan en contact Historisch Platform; Bianca van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Han Breedveld werkgroep ruimte, Watergilde; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Jan de Haan werkgroep ruimte en contact werkgroep excursies; Marian Heeringa werkgroep lezingen, contact Geschiedenisprijs; Ronald van der Wal Tidinge, contact Streekarchief.

vrijwilligers

Steeds melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en er komen ook vrijwilligers af op nieuwe activiteiten. Ongeveer 10% van onze leden zet zich in om de verschillende activiteiten van de vereniging mogelijk te maken. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden wij dan ook meer dan 80 leden uitnodigen.

communicatie

De communicatie kreeg veel aandacht. Gert Jan Jansen zette een werkgroep communicatie op. De nieuwsbrief verscheen zeven keer met een inhoud die het blad een positie geeft die ver uitsteekt boven de vroegere nieuwsbrief. De website www.diegoude.nl werd geheel vernieuwd en webmaster Nico Boerboom heeft veel werk verzet om deze in de lucht te krijgen. De website werd ook geschikt gemaakt om te kunnen zoeken in de inhoud van publicaties van Die Goude. Begonnen werd met Facebook om contact te krijgen met een nieuwe groep geïnteresseerden. Dit lijkt aan te slaan.

Tidinge

De redactie bracht vier interessante nummers van het blad Tidinge uit. De nummers over de Goudse architect Dessing en De Kritiese Siroopwafel trokken veel belangstelling buiten de kring van onze leden. Het derde nummer van het jaar werd in oktober uitgegeven om mee te doen aan de Maand van de Geschiedenis.

lezingen

De lezingencommissie organiseerde zeven lezingen, waarvan de lezing van Hennie Verhoef over de Graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda wel 130 bezoekers trok. Samen met Open Monumentendag Gouda werd in de Monumentenweek een lezing gehouden. Met de Stichting Goudse St-Jan werd samengewerkt ten behoeve van een lezing in de St-Janskerk over Hieronymus van Beverningh.

excursies

De excursiecommissie organiseerde twee excursies. 43 personen gingen op 11 april naar Wieringermeer en Medemblik. Op zaterdag 4 oktober maakte een gezelschap van ca. 30 personen een tocht op de Rijn tussen Tolkamer en Arnhem.

stadhuis

De medewerkers van Die Goude ontvingen ‘s zaterdags in totaal 1745 bezoekers in het stadhuis. Op nogal wat zaterdagen kon het publiek niet door Die Goude ontvangen worden als gevolg van andere activiteiten in het stadhuis.

boeken

Nagegaan werd wat te doen staat nadat de stadsgeschiedenis Duizend jaar Gouda over enkele jaren uitverkocht raakt. Besloten werd ten behoeve van onderzoek een digitale versie van deze stadsgeschiedenis te gaan ontsluiten op de website van Die Goude. Eind november werd een boekenmarkt georganiseerd in het stadhuis.

geschiedenisprijs

Een geschiedenisprijs voor middelbare scholieren werd voorbereid. In 2016 zijn de resultaten te verwachten van deze inspanning.

genealogieproject

Met het Streekarchief Midden-Holland werd een genealogieproject voorbereid dat in 2016 start.

Watergilde

Het Watergilde hield op 18 juni een geslaagde 10e Waterconferentie. Onderdeel van de conferentie was een prijsvraag die twee inspirerende plannen opleverde om de relatie tussen stad en water te versterken. Beide plannen werden gepresenteerd aan de gemeenteraad. In samenwerking met de Hogeschool Inholland werd een groep studenten van de Hbo-opleiding Landscape & Environment Management aan het werk gezet om gezien de ontwikkeling van Westergouwe inrichtingsmogelijkheden van de Oostpolder te onderzoeken. De studenten presenteren begin 2016 de resultaten van hun onderzoek. Een nieuwe website werd gerealiseerd met informatie over alles in Gouda wat met water te maken heeft: www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl.

Sluiswachtersgilde

Het Sluiswachtersgilde gaf voor het eerst met de nieuwe geluidsinstallatie demonstraties van de Donkere Sluis en trok daarmee veel publiek. Het bereidde plannen voor om ook demonstraties te gaan geven aan het Amsterdams Verlaat.

ruimtelijke advisering

De werkgroep ruimte zette zich in om het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk te verdedigen. Aan het einde van het jaar deed de Raad van State uitspraak waarbij Die Goude op onderdelen in het gelijk werd gesteld. Het bezwaar tegen de toegestane bouwhoogte werd echter afgewezen. De werkgroep sprak ook in bij de planvorming over de inrichting van de Kop van de Kleiweg. Dat gebeurde in samenwerking met het Watergilde.

monumenten

Besloten werd een werkgroep gebouwd erfgoed in te stellen. Deze werkgroep wordt voorbereid.

archivering

Teun van Dolder digitaliseerde in de afgelopen jaren duizenden dia’s van Gouda. Zij werden overgedragen aan het Streekarchief om ze toegankelijk te maken voor het publiek. Nu de hoeveelheid digitale informatie toeneemt, zet Nico Boerboom een digitaal verenigingsarchief op.

samenwerking met andere organisaties.

Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt: deelname aan het Historisch Platform, gezamenlijke organisatie van lezingen met de stichtingen Open Monumentendag Gouda, Boughaz en Goudse St-Jan, boekenmarkt met Open Monumentendag Gouda en Gouda op Schrift, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen, deelname aan de redactie van Leven in Gouda, gezamenlijk genealogieproject met het Streekarchief Midden-Holland.

agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2015 en Begroting 2016

 Financieel

Toelichting op de jaarrekening 2015

Algemeen

Het resultaat (€ 3.294) is hoger dan verwacht (verlies € 300). Dit komt hoofdzakelijk door de hogere contributie ontvangsten (€ 1.147), hoger resultaat Waterconferentie (€ 794), lagere uitgaven voor bestuurskosten (€ 649) en diverse kosten (€ 647). We mogen dus op een gezond financieel jaar terugzien.

Beginbalans: toelichting op de aanpassingen

In de jaarvergadering van april 2015 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2014 besloten die verwerkt zijn in de beginbalans 2015.

 1. Het resultaat van de boeken (€ 611) over te hevelen naar het fonds voor boeken.
 2. Het resultaat van het boek “Stad van de Gouwenaars” (€-25.771) over te hevelen naar het fonds voor straatnamenboek.
 3. Het resultaat algemeen (€ 2.952) ten bate van het eigen vermogen brengen.

V&W: toelichting op de resultaten 2015 t.o.v. begroting 2015 en jaarrekening 2014

 1. Tidinge: het resultaat 2015 is ongeveer gelijk aan de begroting. De kosten zijn lager dan 2014 omdat we eind 2014 zijn overgegaan naar een nieuwe, goedkopere, drukker.
 2. Nieuwsbrief: in 2015 hebben we enveloppen moeten aanschaffen (€ 419) zonder dat daar in de begroting rekening mee was gehouden. Verder zijn de drukkosten gestegen omdat we niet voorzagen dat het aantal bladzijden zo toe zou nemen.
 3. Lezingen: dit jaar zijn er 7 lezingen gehouden. De kosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot.
 4. Waterconferentie lasten: de 10e waterconferentie is doorgegaan. Er is sterk gelet op de kosten omdat ook de subsidies minder waren.
 5. Bankkosten: de lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
 6. Bestuurskosten: De bestuurskosten zijn over de hele linie minder; met name het jaarlijkse bestuur-diner heeft minder gekost.
 7. Lidmaatschappen: vanaf 2015 hebben we een dubbel lidmaatschap bij het Historisch Platform voor zowel Die Goude als het Watergilde. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen. De andere lidmaatschappen betreffen: Heemschut, Hendrik de Keyzer en Goudse St Jan.
 8. Boeken kosten: we hebben dit jaar geen kosten gemaakt die betrekking hadden op de verkoop van boeken. Voor de jaarlijkse boekenmarkt hoeven we niets te betalen.
 9. Boeken straatnamen kosten: dit zijn nagekomen declaraties en de kosten voor opslag.
 10. Diverse kosten: we hebben kosten gemaakt voor de nieuwe website, twee banners en een harddisk voor back-up van alle digitale gegevens. Voor de website hadden we meer begroot dan nu gerealiseerd is. Het bedrag voor de geschiedenisprijs is dit jaar niet gebruikt.
 11. Sluiswachtersgilde: voor kosten van deze werkgroep is € 150 gereserveerd, maar dat bleek niet nodig.
 12. Contributie: dit jaar zijn de contributie inkomsten gestegen doordat leden gemiddeld meer betaald hebben. Daarnaast was de begroting gebaseerd op een dalend ledental terwijl dit stabiel is gebleven.
 13. Stadhuis: dit is het deel van de entreegelden die wij mogen behouden. Het resultaat ligt in de lijn van zowel 2014 als de begroting.
 14. Lezingen baten: dit is de bijdrage van de OMD Gouda aan de lezing tijdens de monumentenweek.
 15. Waterconferentie baten: de ontvangen subsidiebedragen zijn lager dan begroot. Doordat de lasten ook veel lager zijn dan begroot blijkt dan het aandeel van Die Goude zou bijdragen minder is dan verwacht.
 16. Rente: de rentevergoeding over 2014 ontvangen we begin 2015 en komt daarmee in het resultaat 2015.
 17. Boeken verkopen. De baten van de boekenverkoop via het stadhuis en de jaarlijkse boekenmarkt komen aanzienlijk lager uit dan 2014. De begroting ervan was voldoende veilig ingeschat.
 18. Boeken straatnamen verkopen. Dit zijn alle opbrengsten uit de eigen verkoop en de verkoop via boekhandels. De verkoop is in 2015 min of meer tot stilstand gekomen.
 19. Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en moeten op 0 uitkomen. Stadhuisdienst is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de overboekingen tussen de rekeningen courant en de spaarrekeningen.
 20. Resultaat algemeen: het resultaat is hoger dan verwacht. Dit komt hoofdzakelijk door de hogere contributie ontvangsten, hoger resultaat waterconferentie, lagere uitgaven voor bestuurskosten en diverse kosten.
 21. Resultaat boeken: het resultaat (€ 965) ligt dit jaar boven dat van 2014.
 22. Resultaat straatnamenboek: met het resultaat (€ 1.109) kunnen we terugzien op een goed jaar. Het cumulatieve resultaat van het straatnamenboek is € 4.513 negatief, echter daarbij is de toegezegde €000 die Die Goude zou bijdragen niet meegenomen. Als we dit wel doen dan komen we uit op een positief resultaat.

Eindbalans: toelichting jaarrekening 2015

 1. De saldi op de beide bankrekeningen (ABN/AMRO en ING) proberen we ongeveer gelijk te houden.
 2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsvindt heb ik gesplitst in de methode van verwerken. Toelichting: Vooruitbetaalde lasten en vooruit ontvangen baten staan dit jaar in de balans en niet in de resultaatrekening. In een volgend jaar komt dit wel in de resultatenrekening (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen baten/lasten zijn reeds dit jaar in het resultaat opgenomen en zullen in een volgend boekjaar alleen in de balans verrekend worden (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te verrekenen uitgaven/inkomsten worden in het geheel niet in de resultaatrekening opgenomen maar komen wel in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg voor het frankeerapparaat).
 3. Nog te ontvangen baten: het bedrag voor de stadhuisdienst 2014 is in 2015 ontvangen. Voor 2015 is alles ontvangen zodat er geen baten meer zijn die ontvangen moeten worden.
 4. Te verrekenen uitgaven: het voorgeschoten bedrag voor de geluidsinstallatie is ontvangen en er resteert nu alleen nog de borg voor het frankeerapparaat (€ 260).
 5. Vooruit ontvangen baten: dit is de contributie voor 2016 die in 2015 ontvangen is (€ 1.521).
 6. Nog te betalen lasten: dit zijn nagekomen rekeningen voor de Tidinge van december 2015 (€ 2.333).
 7. Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis dat we nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen

De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2015, indien ze worden aangenomen dan worden deze verwerkt in de jaarrekening 2016.

 1. Het resultaat van de boeken (€ 965) overhevelen naar het fonds voor boeken.
 2. Het resultaat van het boek “Stad van de Gouwenaars” (€ 1.109) overhevelen naar het fonds voor straatnamenboek dit komt dan uit op € 4.513 negatief.
 3. Het resultaat algemeen (€ 3.294) ten bate van het straatnamenboek laten komen. In de oorspronkelijke begroting voor het straatnamenboek was een donatie van Die Goude opgenomen van € 5.000.
 4. De verkoop van het straatnamenboek loopt nu terug en het voorstel is om dit niet meer apart te registreren en vanaf 2016 de betreffende rubrieken toe te voegen aan de rubrieken voor boeken.
 5. Voorstel is om de naam van de rubriek “Sluiswachtersgilde” te wijzigen in “Werkgroepen”. Hieronder vallen dan de werkgroepen waarvan de kosten niet substantieel zijn. Dit zijn: Sluiswachtersgilde, Ruimte, Communicatie, Gebouwd erfgoed, Genealogie, Geschiedenisprijs en Watergilde. De rubriek “Waterconferentie” blijft bestaan omdat er in 2017 mogelijk weer een nieuwe gehouden wordt.
 6. De rubriek “Lezingen baten” te laten vervallen omdat we geen entreegelden meer vragen, eventuele baten worden dan direct verrekend met de lasten. “Lezingen lasten” wordt dan “Lezingen”.

Begroting: toelichting

 1. Tidinge: onze drukker Quadraat heeft de prijs verhoogd en daar is de begroting op aangepast. Tevens moeten er in 2016 enveloppen besteld worden (€ 1.500).
 2. Nieuwsbrief: voor 2016 verwachten we ongeveer dezelfde kosten.
 3. Lezingen: er staan 8 lezingen gepland, waaronder een extra lezing voor de presentatie van het onderzoek over de Oostpolder. Verder gaat de zaalhuur omhoog.
 4. Waterconferentie lasten: er staat geen waterconferentie gepland maar mogelijk wordt er in 2017 wel een twee-jaarlijks evenement georganiseerd. Hiervoor reserveren we alvast € 1.000 in de begroting.
 5. Bankkosten: de verwachte kosten zullen iets gaan stijgen.
 6. Bestuurskosten: begroot is € 2.500, gelijk aan het resultaat 2015 omdat we geen bijzonderheden voor 2016 verwachten.
 7. Lidmaatschappen: in de begroting is een lichte stijging verwerkt (€ 200).
 8. Boeken kosten: dit is het bedrag voor de opslag van het straatnamenboek (€ 600) en € 400 voor het boek 1000 jaar Gouda in PDF formaat.
 9. Boeken resultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat op boeken zal besloten worden in de volgende ALV.
 10. Diverse kosten: we krijgen een bedrag terug vanwege de procedure bij de RvS (€ 300) en voor verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen. Daarnaast zal € 1.000 voor het 750 jarig lustrum in 2017 gereserveerd worden.
 11. Sluiswachtersgilde: de naam zal worden aangepast in “Werkgroepen”, dit zijn er 5 en daarvoor wordt totaal € 1.000 opgenomen, waaronder kosten voor tentoonstelling studieopdracht InHolland en de genealogieprijs.
 12. Contributies: de begroting is gebaseerd op de ontvangsten in 2015 waarbij we ook met een kleine stijging van het ledental rekening houden.
 13. Stadhuis: we verwachten dat de opbrengsten ongeveer hetzelfde als in 2015 zullen bedragen € 2.500.
 14. Lezingen baten: bij de lezingen zal geen entree meer geheven worden.
 15. Rente-inkomsten: de begroting is gebaseerd op de begin 2016 ontvangen rente over 2015.
 16. Boeken verkopen: dit schatten we in op hetzelfde bedrag als de verkopen uit 2015.
 17. Het resultaat is € 300 negatief. We zijn een gezonde vereniging en ik zie er geen probleem in dat we in 2016 een licht negatief resultaat begroten.
 18. Voorstel contributie 2016: de begroting geeft geen directe aanleiding om de contributie te verhogen en daarom is het voorstel de contributie voor 2016 ongewijzigd te laten (€ 28 per jaar).

agendapunt 9: BELEIDSPLAN 2016 – 2019

Zie voor de gehele tekst van het nieuwe beleidsplan in het menu onder “Vereniging” sub “Beleid”.

agendapunt 10: BENOEMING BESTUURSLEDEN

Patricia Gho

Ik woon achter de mooiste voordeur van Gouda met een magnifiek uitzicht op de klok van de Sint-Jan. Vanwege mijn interesse in cultuur en historie volgde ik in 2015 de Cursus  Goudologie. Ik lever graag een bijdrage aan onze vereniging. In mijn werkzame leven ben ik directeur van enkele verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam.