Jaarstukken 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2017:

 • agendapunt 2: Verslag Algemene Ledenvergadering 13 april 2016
 • agendapunt 4: Activiteitenverslag over 2016
 • agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2016 en Begroting 2017
 • agendapunt 9: Benoeming bestuursleden

agendapunt 2: VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 APRIL 2016

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering wordt voor de eerste keer de Geschiedenisprijs uitgereikt. Selina Jagroep van het Coornhert Gymnasium krijgt de eerste prijs in de categorie VWO. In de categorie HAVO krijgen Jarno Welleman en Jasper Vianen van de GSG Leo Vroman de eerste prijs. Eervolle vermeldingen gaan naar Merel de Vries en Sanne de Boer van De Goudse Waarden. Na de prijsuitreiking houdt Michaël Lucassen, hoofd beheer van Streekarchief Midden-Holland, een lezing over nieuwe aanwinsten van het archief.

 1. Opening

Gerard van Ham, voorzitter, opent de vergadering. Hij zet eerst Jan en Bep Hogenelst, onze gastheer en gastvrouw in Concordia, in het zonnetje. Vervolgens heet Gerard van Ham de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de bestuursleden Han Breedveld en Jan Willem Eelkman Rooda.

 1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Bert Bohnen stelt voor in het vervolg niet meer te spreken over notulen, maar over verslag. Aldus wordt besloten.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen ter behandeling.

 1. Activiteitenverslag over 2015

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het activiteitenverslag. Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag van de penningmeester over 2015

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het jaarverslag over 2015.

 1. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

Pieter Boer leest mede namens Marianne Lint en Bert Bohnen een verklaring voor betreffende de bevindingen van de kascommissie. Hij complimenteert de penningmeester. De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het in 2015 gevoerde financiële beheer. De vergadering stemt daarmee in en bekrachtigt dit met een applaus. De verklaring bevat behalve de feitelijke bevindingen van de kascommissie en het advies decharge te verlenen de aanbeveling vanaf het boekjaar 2016 het fonds voor het straatnamenboek samen te voegen met het fonds boeken. Cor Verhülsdonk vraagt of het jaarlijkse bestuursdiner zoals eerder afgesproken, betaald wordt uit de middelen van de vereniging. Gerard van Ham antwoordt hem dat dit op gepaste wijze nog steeds gebeurt.

 1. Begroting voor het boekjaar 2016

De penningmeester geeft een korte toelichting. Hij vertelt dat het fonds voor het straatnamenboek wordt overgeheveld naar het boekenfonds. Voorts deelt hij mee dat de kosten van de werkgroepen in de begroting worden gebundeld met uitzondering van de kosten van het Watergilde en van de commissie lezingen welke afzonderlijk worden geboekt. De ledenvergadering keurt de ingediende begroting voor 2016 goed.

 1. Benoeming kascommissie 2016

Pieter Boer treedt volgens het rooster af als lid van de kascommissie. Het bestuur stelt voor Ton Wools te benoemen in de vacature. De ledenvergadering stemt in met deze voordracht en benoemt Ton Wools tot lid van de kascommissie.

 1. Beleidsplan 2016-2019

Gerard van Ham begint met op te merken dat Die Goude een organisatie is van vrijwilligers en dat het beleidsplan in dat licht moet worden bezien. Hij vraagt de deelnemers aan de vergadering te reageren op het voorliggende concept. Bert Bohnen merkt op dat Goudanet stopt en vraagt of Die Goude een aantal blogs en dossiers daarvan kan voortzetten. Gerard van Ham antwoordt dat deze problematiek bekend is aan het bestuur en dat dit onderwerp aan de orde komt in de eerstvolgende bestuursvergadering. Marianne Lint merkt op dat in het beleidsplan niet gesproken wordt over het Historisch Platform en over de relatie van Die Goude daarmee. Zij vraagt een toelichting. Gerard van Ham antwoordt dat Die Goude de samenwerking met dit overkoepelende samenwerkingsorgaan voortzet. Die Goude heeft bij het Historisch Platform een vaste vertegenwoordiger: Gert Jan Jansen. Paul Abels verzoekt geschiedschrijving toe te voegen aan kernpunt 2 van het beleidsplan. Aldus wordt besloten door de vergadering. Paul Abels vraagt bovendien tijdig aandacht te geven aan 2022, als Gouda 750 jaar bestaat en Die Goude 90 jaar. Gerard van Ham antwoordt dat het bestuur dat al doet. Cor Verhülsdonk pleit voor samenwerking met Behoud Stadsschoon. Jan de Haan antwoordt dat samen wordt gewerkt in het kader van het Platform Binnenstad en haar Randen. Gerard van Ham deelt mee dat sinds kort een werkgroep gebouwd erfgoed is opgericht.

 1. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden

De vergadering stemt in met de herbenoeming als bestuurslid resp. secretaris van Marian Heeringa en Bart Pors. Ook de benoeming van Patricia Gho als bestuurslid in de vacature die is ontstaan door het aftreden in 2015 van Jan Potharst wordt goedgekeurd door de ledenvergadering. Patricia Gho stelt zich voor aan de vergadering. Zij noemt zich een trotse bewoner van de binnenstad en zegt zich van harte te willen inzetten voor de vereniging.

 1. Rondvraag

Piet Wierenga signaleert dat de naam van Die Goude afwisselend met een hoofdletter en een kleine letter wordt geschreven, terwijl voorheen alleen een kleine letter d werd gebruikt. Marian Heeringa antwoordt dat de statutaire naam van de vereniging met een hoofdletter D wordt geschreven. Cor Verhülsdonk vraagt naar de ontwikkeling van het ledenaantal. Bart Pors antwoordt onder verwijzing naar het activiteitenverslag dat Die Goude het jaar 2016 in ging met 877 leden.

 1. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.

voorzitter: Gerard van Ham                                     secretaris: Bart Pors

agendapunt 4: ACTIVITEITENVERSLAG over 2016

Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2016. In de nieuwsbrieven is meer uitvoerige informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Die Goude ging het jaar in met 876 leden en sloot het af met evenveel leden. In 2016 zijn 11 leden overleden, onder wie onze oud-secretaris Henk Vente. 38 nieuwe leden kwamen erbij.

bestuur

Het bestuur vergaderde acht keer. De vacature in het bestuur werd ingevuld door Patricia Gho. Voor Marian Heeringa en Bart Pors begon een tweede bestuurstermijn. Het beleidsplan voor de jaren 2016 – 2019 werd goedgekeurd door de ledenvergadering. De portefeuilleverdeling in het bestuur was als volgt: Gerard van Ham voorzitter; Bart Pors secretaris, boekenverkoop, werkgroep gebouwd erfgoed, contact stadhuisgroep; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie en contact Historisch Platform; Bianca van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Han Breedveld werkgroep ruimte, Watergilde; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Patricia Gho lustrumcommissie; Jan de Haan werkgroep ruimte en contact werkgroep excursies; Marian Heeringa werkgroep lezingen; Ronald van der Wal nieuwe boeken en contact Streekarchief. De organisatie van het 85-jarig lustrum in 2017 werd ter hand genomen.

vrijwilligers

Steeds melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en er komen ook vrijwilligers af op nieuwe activiteiten. Ongeveer 10% van onze leden zet zich in om de verschillende activiteiten van de vereniging mogelijk te maken. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden wij dan ook meer dan 80 leden uitnodigen.

communicatie

De communicatie kreeg veel aandacht. De nieuwsbrief verscheen zeven keer met een inhoud die niet onderdeed voor de ambitieuze standaard die in 2015 is gezet. De website www.diegoude.nl bood voor het eerst sinds jaren weer actuele informatie. Het boek Duizend Jaar Gouda dat is uitverkocht, werd toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt op de website. Overlegd werd over behoud van de inhoud van de website Goudanet die stopt. Op Facebook werd vrijwel dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Daar wordt gretig kennis van genomen. Zo bezochten 3900 verschillende personen onze Facebookpagina in een tijdsbestek van vier weken.

Tidinge

De redactie bracht vier interessante nummers uit van het blad Tidinge. Wegens drukke werkzaamheden droeg hoofdredacteur Ronald van der Wal in de loop van het jaar zijn functie over aan Paul van Horssen. De redactie stelde een richtlijn op om eenheid van schrijfwijze te realiseren. Deze richtlijn werd door het bestuur overgenomen voor alle publicaties van Die Goude.

lezingen

De lezingencommissie organiseerde acht lezingen. Samen met Open Monumentendag Gouda werd in de Monumentenweek een lezing gehouden. De lezingencommissie nam het initiatief nieuwe leden van Die Goude uit te nodigen voor een lezing. Dat initiatief was een succes. Met de Stichting Goudse St-Jan werd samengewerkt ten behoeve van een symposium over Coornhert. De lezingencommissie maakte naast de lezingen vier extra bijeenkomsten in Concordia mogelijk.

excursies

De excursiecommissie organiseerde twee excursies. 50 personen gingen op 9 april naar Monnickendam, Volendam en Edam. Op 8 oktober bezocht een gezelschap Steenwijk en Vollenhove.

stadhuis

De medewerkers van Die Goude ontvingen ‘s zaterdags in totaal 1.693 bezoekers in het stadhuis. Op veel zaterdagen kon het publiek niet door Die Goude ontvangen worden als gevolg van andere activiteiten in het stadhuis. Was dit in 2015 nog 18 keer het geval, in 2016 betrof het de helft van de zaterdagen. In oktober werd meegewerkt aan Zotte Zaterdag.

publicaties

De kroon van Gouda, de biografie over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, werd uitgegeven. Het boek werd tijdens een extra lezing gepresenteerd. Eind november werd een boekenmarkt georganiseerd in het stadhuis. In september startte in het weekblad deGouda.nl een serie waarin de historische achtergrond van allerlei objecten in Gouda uit de doeken wordt gedaan.

geschiedenisprijs

De geschiedenisprijs voor middelbare scholieren werd voor het eerst verleend. Voorafgaand aan de ledenvergadering werd de prijs uitgereikt voor de categorieën VWO en HAVO.

Projecten in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland

Met het streekarchief werd het genealogieproject uitgevoerd dat in 2015 was voorbereid. Dat resulteerde in drie cursussen, een verhalenwedstrijd en een genealogisch café. Daarna werd begonnen met de voorbereiding van een cursus bouwhistorie en archeologie.

Watergilde

Het Watergilde gebruikte 2016 om nieuwe plannen te maken. Besloten werd zich te concentreren op de grondwaterproblematiek als gevolg van een zakkende bodem en een oude fundering van de binnenstad. Samen met de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland werd een extra lezing georganiseerd over dit onderwerp. Aan de wethouder en een hoogheemraad werd een rapport aangeboden over de waterbergingsproblematiek bij toenemende regenbuien. Een nieuwe brochure werd begin 2017 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na de presentatie van het onderzoek door  studenten van de Hbo-opleiding Landscape & Environment Management van Hogeschool Inholland over inrichtingsmogelijkheden van de Oostpolder werd een nieuw onderzoek gestart. Het gaat deze keer over de polders Middelburg en Tempel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In een brief aan de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap werd aangedrongen op behoud van de Snelle Sluis in Moordrecht.

Sluiswachtersgilde

Het Sluiswachtersgilde trok veel publiek met 24 demonstraties van de Donkere Sluis waarvan twee in de Engelse taal. In juni werd door ICOMOS Nederland een Water Heritage Awareness Shield uitgereikt voor de Donkere Sluis.

ruimtelijke advisering

De werkgroep ruimte besloot zich de komende jaren te concentreren op de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 wordt ingevoerd. Samen met de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland werd een voorlichtings- en discussieavond georganiseerd waarop de wet werd toegelicht en aandacht werd geschonken aan burgerparticipatie. Deze bijeenkomst kreeg veel waardering. De bevindingen werden gerapporteerd aan de gemeenteraad.

monumenten

De nieuwe werkgroep gebouwd erfgoed onderzocht welke onderwerpen vooral verbetering behoeven en hoe dit het beste kan worden bereikt. Eind 2016 werd een brief gestuurd aan de gemeente met zorg over de herbestemming van het weeshuis en betrokkenheid bij dat proces.

samenwerking met andere organisaties

Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt: deelname aan het Historisch Platform, meewerken aan de plaatsing van een bord bij het vluchtelingenkamp uit de Eerste Wereldoorlog, gezamenlijke organisatie van lezingen met Open Monumentendag Gouda en Goudse St-Jan, boekenmarkt met Open Monumentendag Gouda en Vrienden van Archief en Librije, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen, deelname aan de redactie van Leven in Gouda, gezamenlijke projecten met het Streekarchief Midden-Holland.

agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2016 en Begroting 2017

Toelichting op de jaarrekening 2016

Algemeen

Het resultaat (verlies € 1.548) is lager dan verwacht (verlies € 300). Dit komt door extra kosten voor de Tidinge (zie hiervoor toelichting V&W).

Beginbalans: toelichting op de aanpassingen

In de jaarvergadering van april 2016 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2015 besloten en verwerkt in de beginbalans 2016 (standen per 1-1-2016).

 1. Het resultaat van het straatnamenboek (€ 1.109) en het fonds voor straatnamenboek (€ -5.622) over te hevelen naar het fonds voor boeken.
 2. Het resultaat algemeen (€ 3.294) en het resultaat van de boeken (€ 965) ten bate van het fonds voor boeken te brengen.

 V&W: toelichting op de resultaten 2016 t.o.v. begroting 2016 en jaarrekening 2015

 1. Tidinge: het resultaat 2016 is duidelijk hoger dan de begroting. Dit komt doordat de drukkosten hoger zijn geweest door twee extra dikke uitgaven van de Tidinge. Daarnaast zijn de kosten voor de enveloppen ook hoger dan begroot.
 2. Nieuwsbrief: de kosten van de nieuwsbrief vielen mee en zijn onder de begroting gebleven.
 3. Lezingen: het resultaat is nagenoeg gelijk aan de begroting.
 4. Waterconferentie lasten: het begrote bedrag (€ 1.000 ) voegen we toe aan het fonds voor waterconferentie t.b.v. de komende waterconferentie in 2017.
 5. Werkgroepen: de totale uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. In dit bedrag zit ook een reservering van € 1.000 voor het lustrum in 2017.
 6. Bankkosten: de lasten zijn nagenoeg gelijk aan het niveau van 2015.
 7. Bestuurskosten: In juni zijn de Tidinge en Nieuwsbrief apart verzonden door miscommunicatie en de extra kosten zijn daarom onder bestuurskosten geplaatst.
 8. Lidmaatschappen: de kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Het betreft de lidmaatschappen voor het Historisch Platform (zowel Die Goude als Watergilde), Heemschut, Hendrik de Keyzer en Goudse St-Jan.
 9. Diverse kosten: het resultaat is iets lager uitgekomen dan de begroting.
 10. Boeken kosten: de uitgave ‘De kroon van Gouda’ en de daarbij behorende boekpresentatie was niet in de begroting opgenomen. Dit verklaart het verschil met de begroting.
 11. Contributies baten: het aantal betalende leden neemt toe evenals het gemiddeld betaalde bedrag.
 12. Stadhuis: dit deel van de entreegelden mogen wij behouden. Het resultaat is iets hoger dan begroot.
 13. Boeken verkopen. De baten van de boekenverkoop via het stadhuis en de jaarlijkse boekenmarkt lopen terug en zijn aanzienlijk lager dan 2015. De begroting 2016 was veilig ingeschat.
 14. Waterconferentie baten: we hebben reeds een subsidiebedrag ontvangen en dit staat onder ‘Vooruit ontvangen baten’ en zal volgend jaar in het resultaat terugkomen.
 15. Rente: de rentevergoeding over 2015 is begin 2016 ontvangen en opgenomen in het resultaat 2016.
 16. Vluchtoord: dit bedrag hebben we toegezegd voor het gedenkbord voor het Vluchtoord Eerste Wereldoorlog.
 17. Postbezorging, Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en moeten op 0 uitkomen. Stadhuisdienst is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de overboekingen tussen de rekeningen courant en de spaarrekeningen.
 18. Resultaat boeken: we streven naar een positief resultaat, maar door de uitgave eind 2016, waarvan de baten deels in 2017 zullen terugkomen, is het nu negatief (€ -2.015). Het positieve resultaat over 2015 (€ 2.074) compenseert dit negatieve resultaat.
 19. Resultaat algemeen: het negatieve resultaat (€ -1.548) komt door hogere kosten van de Tidinge. De lagere kosten van de Nieuwsbrief en de meer ontvangen contributies hebben dit niet kunnen compenseren.

 Eindbalans: toelichting jaarrekening 2016

 1. We streven naar ongeveer gelijke saldi op beide bankrekeningen (ABN/AMRO en ING). Dit is niet geheel gelukt, maar in 2017 zal ik dit proberen te verbeteren.
 2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsvindt, heb ik gesplitst in de methode van verwerken. Toelichting: de bedragen onder Vooruitbetaalde lasten en vooruitontvangen baten staan dit jaar in de balans en komen niet in de resultaatrekening. In een volgend jaar komt dit wel in de resultatenrekening (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen baten en Nog te betalen lasten zijn reeds dit jaar in het resultaat opgenomen en zullen in een volgend boekjaar alleen in de balans verrekend worden (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te verrekenen uitgaven en Te verrekenen inkomsten worden in het geheel niet in de resultaatrekening opgenomen maar komen wel in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg voor het frankeerapparaat).
 3. Nog te ontvangen baten: van de stadhuisdienst 2016 moeten we nog een bedrag van € 50 ontvangen.
 4. Te verrekenen uitgaven: dit is de borg voor het frankeerapparaat (€ 260).
 5. Vooruitontvangen baten: dit zijn de contributies voor 2017 die in 2016 ontvangen zijn (€ 452). Daarnaast is ook een subsidiebedrag voor de waterconferentie (€ 4.500) ontvangen en ook het rentebedrag van de ABN (€ 685).
 6. Nog te betalen lasten: dit is een nagekomen rekening voor de Tidinge van december 2016 (€ 2.571).
 7. Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis dat we nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen

De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2016, indien ze worden aangenomen dan worden deze verwerkt in de jaarrekening 2017.

 1. Het resultaat van de boeken (€ -2.015) ten laste van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€ -1.548) ten laste van het eigen vermogen laten komen.

 Begroting: toelichting

 1. Tidinge: de kosten per Tidinge zijn begroot op € 4.500 en daarnaast zullen er twee themanummers komen waarvoor subsidie is aangevraagd en deels al is toegezegd.
 2. Nieuwsbrief: voor 2017 verwachten we ongeveer dezelfde kosten als resultaat 2016 (€ 1.929).
 3. Lezingen: er staan 7 lezingen gepland die gemiddeld € 430 kosten, zodat totaal € 3.000 begroot is.
 4. Waterconferentie lasten: er staat in 2017 de 11e waterconferentie gepland waarvoor de kosten op € 8.700 begroot zijn.
 5. Werkgroepen: voor de 7 werkgroepen (exclusief Lustrum) begroten we hetzelfde bedrag als het resultaat 2016 (€ 1.000). Daarnaast voor Het Blauwe boekje voor het Watergilde (€ 500) en voor het Lustrum begroten we € 6.500.
 6. Bankkosten: de verwachte kosten zullen iets stijgen.
 7. Bestuurskosten: begroot is € 2.500, gelijk aan het resultaat 2016 exclusief de eenmalige toerekening.
 8. Lidmaatschappen: in de begroting is een lichte stijging verwerkt (€ 200).
 9. Diverse kosten: voor verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen. Dit is hoger dan het resultaat 2016 omdat daar een bate van 300 in zat vanwege de procedure bij de Raad van State.
 10. Boeken kosten: dit bedrag is gelijk gesteld aan de begroting van Boeken verkopen. Een afwijking zal geheel in het resultaat van de boeken terecht komen.
 11. Boeken resultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat op boeken zal besloten worden in de ALV in 2018.
 12. Contributies: in de begroting verwachten we een kleine stijging van het ledental.
 13. Stadhuis: de opbrengsten dalen gestaag en daar houden we rekening mee in de begroting.
 14. Boeken verkopen: dit schatten we in op hetzelfde bedrag als de verkopen uit 2016.
 15. Waterconferentie baten: naast het bedrag dat we in 2016 ontvangen hebben (€ 4.500) hebben we in 2016 € 1.000 gereserveerd.
 16. Rente-inkomsten: de begroting is gebaseerd op de begin 2017 ontvangen rente over 2016.
 17. Het resultaat is € 7.800 negatief. Dit komt voornamelijk door twee belangrijke activiteiten: Lustrum en Waterconferentie. Gezien ons vermogen zullen we daar dan op interen, maar Die Goude blijft toch een gezonde financiële basis houden. We zijn een gezonde vereniging en ik zie er geen probleem in dat we in 2017 een negatief resultaat begroten.
 18. Voorstel contributie 2017: ondanks het negatieve resultaat is het voorstel de contributie voor 2017 ongewijzigd te laten (€ 28 per jaar).

agendapunt 9: BENOEMING BESTUURSLEDEN

Sjouk Engels
Sjouk Engels verhuisde van Assen naar Gouda op 8 jarige leeftijd. Na de Pedagogische Academie heeft ze met veel plezier in Gouda en Moordrecht als leerkracht gewerkt. Daarna heeft zij verschillende onderwijsfuncties bij die gemeenten bekleed en als leerplichtambtenaar gewerkt. Vanaf haar jeugd heeft Sjouk twee passies in haar leven: watersport en kunst. Nu ze met vervroegd pensioen is, kan zij zich volledig en met enthousiasme voor die passies inzetten. Sjouk is lid van het Gouds Watergilde en organiseert als vrijwillig adviseur kunst de exposities Gouds Werk. Samen met haar man Rien Prins heeft zij met grote belangstelling de cursus Goudologie gedaan en Gouda nog meer leren waarderen. Ze genieten samen van hun 4 kinderen, 4 schoonkinderen en 4 kleinkinderen.

Paul van Horssen
Geboren in 1947 in Rotterdam, woont sinds 1978 in Gouda. Na een geschiedenisstudie aan de Universiteit Utrecht is hij leraar geworden aan de Rijksscholengemeenschap te Gouda, de huidige GSG Leo Vroman. Naast het lesgeven heeft hij zijn tijd vooral besteed aan het mede leidinggeven van de school. Bij Die Goude maakte hij een aantal jaren deel uit van de lezingencommissie. Sinds het voorjaar van 2016 is hij met veel plezier hoofdredacteur van de Tidinge als opvolger van Ronald van der Wal. Ook al is hij historicus, zijn kennis van de geschiedenis is nog steeds niet voldoende. Vandaar dat hij dit jaar de cursus Goudologie volgt.

Ter informatie volgt hier de tekst van artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement.

Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen. Tegenkandidaten kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld, wanneer men zich voor de vergadering, waarin in de desbetreffende vacature zal worden voorzien, schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aannemen.