Jaarstukken 2017

Print Friendly, PDF & Email

Algemene Ledenvergadering 11 april 2018

Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 • agendapunt 2: Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2017
 • agendapunt 4: Activiteitenverslag over 2017
 • agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2017 en Begroting 2018
 • agendapunt 9: Benoeming bestuursleden
 • agendapunt 10: Voorstel de nieuwsbrief voortaan alleen digitaal te verspreiden

agendapunt 2: VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 APRIL 2017

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering wordt de Geschiedenisprijs uitgereikt aan Lisanne Mudde (havo Driestar), Mayra Klaassen en Isabelle van den Hoek Ostende (havo GSG), Benjamin Heerschop (vwo GSG) en Marit Bijma en Guido Priem (vwo GSG). Na de prijsuitreiking houdt Josephina de Fouw, die kort geleden als conservator in dienst is getreden van Museum Gouda, een lezing over nieuwe aanwinsten van het museum. Ook stelt de nieuwe directeur van het museum, Marc de Beyer zich voor.

 1. Opening

Voorzitter Gerard van Ham opent de vergadering. Hij feliciteert Jan en Bep Hogenelst, onze gastheer en gastvrouw in Concordia, met de Koninklijke onderscheiding die zij kort geleden hebben gekregen. Daarna heet Gerard van Ham de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van bestuurslid Han Breedveld.

 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag vraagt Bert Bohnen wat er gaat gebeuren na het verdwijnen van Goudanet. Gert Jan Jansen antwoordt dat de zorg voor de inhoud verdeeld is over diverse organisaties. In het Historisch Platform zijn daarover afspraken gemaakt. Die Goude neemt o.a. het dossier tabak over. De praktische uitvoering wacht op actie van het Streekarchief. Bert Bohnen verzoekt om bericht wanneer het zover is.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen ter behandeling.

 1. Activiteitenverslag over 2016

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het activiteitenverslag. Het verslag wordt vastgesteld. Vervolgens geeft Sjouk Engels een presentatie over het Watergilde. Zij doet dit naar aanleiding van het verschijnen van het blauwe boekje, dat in het kort de inzet en plannen van het Watergilde weergeeft. Na een korte uiteenzetting over de inhoud deelt zij mee dat op 24 april door het Watergilde een lezing wordt gehouden waarin de gevolgen van klimaatverandering voor wateroverlast en waarin de toekomstige ontwikkeling van grondwaterstanden in de binnenstad aan de orde komen. Op 23 november volgt een Waterconferentie.

 1. Jaarverslag van de penningmeester over 2016

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het jaarverslag over 2016.

 1. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

Bert Bohnen leest mede namens Marianne Lint en Ton Wools een verklaring voor met de bevindingen van de kascommissie. De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het in 2016 gevoerde financiële beheer. De vergadering stemt daarmee in. De verklaring bevat behalve de feitelijke bevindingen van de kascommissie en het advies decharge te verlenen de aanbeveling een actiever beleid te voeren om de voorraad boeken en daarmee de kosten van opslag te verminderen.

 1. Begroting voor het boekjaar 2017

De penningmeester geeft een korte toelichting. Hij vertelt dat de begroting voor 2017 een negatief resultaat vertoont als gevolg van de kosten van het lustrum van Die Goude en de Waterconferentie. Hij acht dit verantwoord gezien het eigen vermogen van de vereniging. Kees van Hooft vraagt wat het bestuur wil doen met het eigen vermogen en stelt voor meer activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van de leden, bijvoorbeeld in de vorm van intensivering van het lezingenprogramma. Hans Hoogenraad antwoordt dat het beleidsplan van de vereniging ruimte biedt voor goede plannen. Kees van Hooft vraagt vervolgens waarom het bestuur niet meer reclame maakt voor de mogelijkheden die de fiscale faciliteiten van de culturele ANBI-status bieden. Hans Hoogenraad antwoordt dat hij daarover graag van gedachten wil wisselen. De ledenvergadering keurt de ingediende begroting voor 2016 goed.

 1. Benoeming kascommissie 2018

Gerard van Ham deelt mee dat de agenda een fout bevat: niet Marianne Lint, maar Bert Bohnen treedt volgens het rooster af als lid van de kascommissie. Voorgesteld wordt Pieter van Dijkum te benoemen in de vacature. De ledenvergadering stemt in met deze voordracht en benoemt Pieter van Dijkum tot lid van de kascommissie.

 1. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden

Twee bestuursleden treden na een tweede bestuurstermijn af op grond van het Huishoudelijk Reglement: Han Breedveld en Ronald van der Wal. Gerard van Ham wijdt waarderende woorden aan wat zij als bestuurslid voor de vereniging hebben gedaan. De vergadering bedankt hen met een applaus. De vergadering stemt in met de herbenoeming van Gerard van Ham als voorzitter, van Hans Hoogenraad als penningmeester en van Jan de Haan als bestuurslid. Ook de benoeming van Sjouk Engels en Paul van Horssen als nieuwe bestuursleden wordt goedgekeurd door de ledenvergadering. Sjouk Engels gaat binnen het bestuur enkele activiteiten van de secretaris en van de vice-voorzitter overnemen. Paul van Horssen heeft al in 2016 het hoofdredacteurschap van Tidinge overgenomen van Ronald van der Wal.

 1. Rondvraag

Ineke de Groot verzoekt om een groter scherm voor de lezingen en presentaties. Gerard van Ham toont begrip voor deze wens en zegt dat het bestuur dit zal bespreken met Concordia. Bert Bohnen vraagt of de bijdragen van Die Goude aan het blad deGouda.nl ook toegankelijk zijn via de website en daarop bewaard worden. Dit is het geval. Rob van Gent vraagt of er een omslag kan komen voor de Tidinge zoals die er indertijd ook was voor de Tidinge in het oude formaat. Gerard van Ham antwoordt dat dit onderzocht is en dat besloten is geen speciale omslag te laten maken wegens de hoge kosten daarvan.

 1. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.

voorzitter: Gerard van Ham                                                                                       secretaris: Bart Pors

agendapunt 4: ACTIVITEITENVERSLAG over 2017

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2017. In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Het was een bijzonder jaar waarin we het 85-jarig bestaan van de vereniging vierden met een feestelijke bijeenkomst in de St-Janskerk. Die Goude ging het jaar in met 875 leden en sloot het af met 885 leden. In 2017 overleden 9 leden; 48 nieuwe leden kwamen erbij. Het lijkt minder vanzelfsprekend te worden om lang lid te blijven van onze vereniging: sommige leden vertrekken weer na korte tijd. Voor cursisten van de cursus Goudologie werd een kennismakingslidmaatschap ingevoerd.

bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer. Voor Jan de Haan, Gerard van Ham en Hans Hoogenraad begon een tweede bestuurstermijn. Han Breedveld en Ronald van der Wal traden af, omdat hun bestuurstermijn afliep en zij volgens het huishoudelijk reglement niet herkiesbaar waren. Zij werden opgevolgd door Sjouk Engels en Paul van Horssen. De portefeuilleverdeling was als volgt: Gerard van Ham voorzitter; Bart Pors secretaris, boekenverkoop, werkgroep gebouwd erfgoed, contact stadhuisgroep; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie, contact Historisch Platform en contact Streekarchief; Bianca van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Sjouk Engels Watergilde, info@diegoude.nl; Patricia Gho lustrumcommissie; Jan de Haan werkgroep ruimte, contact werkgroep excursies; Marian Heeringa werkgroep lezingen; Paul van Horssen Tidinge, geschiedenisprijs, contact redactie Oud-Gouda.

vrijwilligers
Die Goude mag zich gelukkig prijzen dat ongeveer 10% van onze leden alleen of in werkgroepverband verenigingstaken uitvoert. Steeds melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en komen er vrijwilligers af op nieuwe activiteiten. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden wij dan ook meer dan 80 leden uitnodigen.

communicatie
De communicatie kreeg veel aandacht. De uitgebreide nieuwsbrief verscheen zeven keer. De website werd uitgebreid met een digitale versie van de Kroniek van Gouda, de Goudse geschiedenis in jaartallen. Van de website Goudanet werd het tabaksdossier overgenomen. Op Facebook werd vrijwel dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Daarvan wordt kennis genomen door ca. 500 vaste bezoekers. Voor Radio Gouwestad werden met enige regelmaat interviews gegeven.

Tidinge
De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge. Ter gelegenheid van 500 jaar reformatie verscheen een extra dik themanummer over de geschiedenis van de reformatie in Gouda.

lezingen
De lezingencommissie organiseerde acht lezingen. Het hoogtepunt was de lezing Na de bevrijding door Ad van Liempt. Samen met Open Monumentendag Gouda werd in de Monumentenweek een lezing gehouden. Met de Stichting Goudse St-Jan werd samengewerkt ten behoeve van een symposium over De Lange van Wijngaarden. De lezingencommissie maakte naast deze lezingen drie extra bijeenkomsten in Concordia mogelijk.

excursies
De excursiecommissie organiseerde twee excursies. De eerste ging op 1 april naar Thorn. Op 8 oktober bezocht een gezelschap Doesburg. Om de huidige opzet te kunnen blijven voortzetten, heeft de vaste kern van deelnemers behoefte aan aanvulling.

Stadhuis
De stadhuismedewerkers van Die Goude ontvingen op 25 zaterdagen bezoekers in het stadhuis. Op deze zaterdagen werden gemiddeld 74 bezoekers verwelkomd. Op de overige zaterdagen waren er andere activiteiten in het stadhuis.

publicaties
In het weekblad deGouda.nl verscheen eens per maand de rubriek Oud-Gouda. Na de aanzet in 2016 trad daarvoor een vaste redactie aan. Gestart werd met een onderzoek naar een boek voor het grote publiek over de geschiedenis van Gouda ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten in 2022.

geschiedenisprijs
Voorafgaand aan de ledenvergadering werd  de geschiedenisprijs uitgereikt aan VWO- en HAVO-leerlingen van de Driestar en de GSG Leo Vroman.

Watergilde
Het Watergilde organiseerde een extra lezing over de waterproblematiek in de binnenstad als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. In november werd een Waterconferentie gehouden met ruim 300 deelnemers waarin deze problematiek uitvoerig aan de orde kwam. Deze conferentie werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Goudapot en door materiële bijdragen van diverse sponsors. Het Watergilde zette de traditie voort van onderzoeksopdrachten aan studenten van de Hbo-opleiding Landscape & Environment Management van Hogeschool Inholland. Begin 2017 presenteerden deze studenten hun in 2016 begonnen onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden van de polders Middelburg en Tempel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Na de zomervakantie werd een nieuw onderzoek gestart. Het gaat deze keer over de polder Langeweide-Ruigeweide in dezelfde gemeente.

Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde trok veel publiek met demonstraties van de Donkere Sluis. Het gilde verzorgde op 11 dagen 25 demonstraties, waarvan vijf in de Engelse en één in de Duitse taal.

ruimtelijke advisering
De werkgroep ruimte bereidde zich voor op advisering over de omgevingsvisie die de gemeente moet gaan opstellen bij de invoering van de Omgevingswet.

monumenten
De werkgroep gebouwd erfgoed heeft het cultuurhistorische belang van de herbestemming van het weeshuis onder de aandacht gebracht van de projectontwikkelaar en de gemeente. In het najaar organiseerde de werkgroep met het oog op de komende gemeenteraadverkiezingen een informatieve bijeenkomst met aandachtpunten voor het monumentenbeleid van de gemeente. Geïnteresseerde raadsleden en andere betrokkenen bespraken ervaringen uit andere gemeenten met verduurzaming, handhaving van de onderhoudsplicht en herbestemming van monumenten.

samenwerking met andere organisaties
Er werd met vele organisaties samengewerkt: deelname aan het Historisch Platform,  samen organiseren van lezingen met Open Monumentendag Gouda en Goudse St-Jan, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen, deelname aan de redactie van Leven in Gouda, deelnemen aan de Wateralliantie en meedenken met de organisatoren van Gouda 750. Met het Streekarchief en Golda werd een cursus huizenonderzoek voorbereid. Voor het cultuurhistorisch programma van de provincie over de Oude Hollandse Waterlinie werd onderzoek verricht naar de rol in die tijd van onze stadgenoot Van Beverningh. Ten slotte werkte Die Goude mee aan het tot stand komen en verbeteren van de Cultuurhistorische Basiskaart van de gemeente.

agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2017 en Begroting 2018

Toelichting op de jaarrekening 2017

Algemeen
Het resultaat (verlies € 4.256) is gunstiger dan verwacht (verlies € 7.800). Dit komt hoofdzakelijk door de lagere kosten voor het kerkgebeuren en de Spiegeltent, beide t.b.v. de Waterconferentie.

Beginbalans: toelichting op de aanpassingen

In de jaarvergadering van april 2017 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2016 besloten en verwerkt in de beginbalans 2017 (standen per 1-1-2017).

 • Het resultaat van de boeken (€ -2.015) ten laste van het fonds voor boeken laten komen.
 • Het resultaat algemeen (€ -1.548) ten laste van het eigen vermogen laten komen.

V&W: toelichting op de resultaten 2017 t.o.v. begroting 2017 en jaarrekening 2016

 1. Tidinge: het resultaat 2017 is duidelijk lager dan de begroting dit komt doordat we meer subsidie hebben gekregen voor de extra dikke uitgave dan dat de extra kosten bedroegen.
 2. Nieuwsbrief: het resultaat is nagenoeg gelijk aan de begroting.
 3. Lezingen: de kosten van de sprekers zijn dit jaar meegevallen en vandaar het gunstige resultaat.
 4. Waterconferentie lasten: in de begroting waren posten opgenomen die later in natura vergoed zijn (huur ruimtes). Verder zijn het kerkgebeuren en de borrel in de Spiegeltent ruim onder de begroting gekomen. De lasten komen hierdoor € 3.310 onder de begroting.
 5. Werkgroepen: het totale uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De extra kosten komen van de werkgroep Gebouwd erfgoed die een lezing heeft gehouden en de werkgroep Watergilde die het blauwe boekje heeft uitgegeven. Hiertegenover staat dat de Lustrumcommissie ruim onder hun begroting zijn gebleven.
 6. Bankkosten: de kosten zijn iets hoger dan verwacht omdat wij voor de beleggingen een LEI-code hebben moeten aanvragen.
 7. Bestuurskosten: We komen wat hoger uit dan begroot doordat we van twee bestuursleden afscheid hebben genomen met een passend cadeau.
 8. Lidmaatschappen: de kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Het betreft de lidmaatschappen voor het Historisch Platform (zowel Die Goude als Watergilde), Heemschut, Hendrik de Keyzer en Goudse St Jan.
 9. Diverse kosten: het resultaat komt ongeveer overeen met de begroting.
 10. Boeken kosten: de kosten bestaan uit de opslagkosten bij Hoogendijk en de aankoop van enkele exemplaren van het boek over de Van Beverninghlaan.
 11. Contributies baten: het aantal betalende leden neemt iets af dat komt omdat in 2017 er elf geschenkleden zijn ingeschreven.
 12. Stadhuis: dit deel van de entreegelden mogen wij behouden. Het gemiddeld aantal bezoekers is in 2017 toegenomen zodat ook onze opbrengsten hoger zijn.
 13. Boeken verkopen. Dit jaar is er geen boekenmarkt geweest zodat de opbrengsten lager zijn dan verwacht.
 14. Waterconferentie baten: we hebben een subsidiebedrag ontvangen en verder is er in natura (o.a. beschikbaar stellen ruimte) gesubsidieerd aan de waterconferentie.
 15. Rente: de rentevergoeding over 2016 zijn begin 2017 ontvangen en opgenomen in het resultaat 2017.
 16. Postbezorging, Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en moeten op 0 uitkomen. Stadhuisdienst is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de overboekingen tussen de rekeningen courant, spaarrekeningen en beleggingsrekening.
 17. Boeken resultaat: vorig jaar was een negatief resultaat omdat er eind 2016 nog een uitgave was waarvan de opbrengsten in 2017 moesten komen. Die zien we nu terug.
 18. Resultaat algemeen: de jaarrekening 2017 geeft een veel gunstiger beeld dan de begroting dit komt door de lagere lasten van de Waterconferentie, Tidinge en Lezingen zodat het negatieve resultaat op € -4.256 uitkomst en ongeveer € 3.550 gunstiger.

Eindbalans: toelichting jaarrekening 2017

 1. De rentevergoedingen van onze spaarrekeningen laten te wensen over en daarom is binnen het bestuur besloten om alvast een klein deel (€ 15.000) te gaan beleggen. Dit is ondergebracht bij Hof Hoorneman en het resultaat daarvan is ongeveer 1%. In de voorstellen zullen wij u vragen dit te verhogen.
 2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsvindt zijn gesplitst in de methode van verwerken. Toelichting: de bedragen onder Vooruitbetaalde lasten en Vooruitontvangen baten staan dit jaar in de balans en komen niet in de resultaatrekening maar in een volgend jaar (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen baten en Nog te betalen lasten staan dit jaar in het resultaat en zullen in een volgend boekjaar alleen in de balans verrekend worden (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te verrekenen uitgaven en Te verrekenen inkomsten worden in het geheel niet in de resultaatrekening opgenomen maar komen wel in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg voor het frankeerapparaat).
 3. Nog te ontvangen baten: er zijn geen baten die nog ontvangen moeten worden.
 4. Te verrekenen uitgaven: dit is de borg voor het frankeerapparaat (€ 260).
 5. Vooruitontvangen baten: dit zijn de contributies voor 2018 die in 2017 ontvangen zijn (€ 222).
 6. Nog te betalen lasten: dit is een rekening voor de Tidinge van december 2017 (€ 2.401) en een rekening (€ 188) voor de nieuwsbrief van november die beiden in 2018 ontvangen zijn maar ten laste van 2017 zijn gebracht en dus in de V&W-rekening verwerkt zijn.
 7. Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis dat we nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen

De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2017, dit zal pas gebeuren nadat ze aangenomen zijn en komen in de jaarrekening 2018 (stand 1-1-2018).

 1. Het resultaat van de boeken (€ 1.374) ten bate van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€ -4.256) ten laste van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€ 232) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 4. Het fonds voor Lustrum (€ 1.000) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 5. Het fonds voor waterconferentie (€ 1.000) ten bate van het eigen vermogen laten komen.

Voorstel voor verhogen van de aandelenportefeuille

Medio 2017 heeft het bestuur besloten om een klein deel van het vermogen (€ 15.000) onder te brengen in twee beleggingsportefeuilles bij Hof Hoorneman. Te weten het ‘European Value Fund’ en het ‘Value Fund’. De reden is dat het rendement op spaarrekeningen te wensen overlaat en we een vermogen hebben dat gerust enig risico kan dragen. Het bestuur stelt voor in de komende tijd het aandeel in de beleggingen te verhogen met 10.000 per maand zolang het rendement zich positief blijft ontwikkelen. In ieder geval blijven we een buffer van de rekening courant + spaarrekening van 30.000 aanhouden om betalingen te kunnen verrichten.

Voorstel m.b.t. de financiering van activiteiten in het jaar 2022

Het bestuur wil de komende jaren voorstellen om een deel van het eigen vermogen aan te wenden voor projecten gericht op het jubileumjaar 2022: ‘Gouda 750 jaar stadsrechten’ en het 90-jarig bestaan van Die Goude zelf. Indicatief is gesproken over een bedrag van € 25.000 tot € 30.000.  Zo is er een projectgroep bezig met de voorbereiding van de uitgave van een nieuw, populair geschreven geschiedenisboek over Gouda, dat aan het begin van 2022 beschikbaar is. In de begroting komt dit nog niet tot uiting, omdat nog geen (financiële) projectopzet beschikbaar is.

Begroting: toelichting

 1. Tidinge: de kosten begroten we op € 4.500 per Tidinge.
 2. Nieuwsbrief: voor 2018 verwachten we ongeveer dezelfde kosten als 2017 (€ 1.968).
 3. Lezingen: er staan 7 lezingen gepland die gemiddeld € 430 kosten zodat totaal € 3.000 begroot is.
 4. Waterconferentie lasten: er staat voor 2018 geen waterconferentie gepland. We begroten nu niets.
 5. Werkgroepen: voor de 7 werkgroepen (exclusief Lustrum) begroten we nu € 1.100, dit is minder dan de realisatie van 2017 omdat daar eenmalige kosten waren (extra lezing werkgroep Gebouwd Erfgoed en uitgave blauwe boekje).
 6. Bankkosten: de verwachte kosten zullen ongeveer gelijk zijn.
 7. Bestuurskosten: begroot is € 2.700, iets boven het resultaat 2017.
 8. Lidmaatschappen: in de begroting is een lichte stijging verwerkt (€ 200).
 9. Diverse kosten: voor verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen.
 10. Boeken kosten: dit bedrag is gelijk gesteld aan de begroting van Boeken verkopen. Een afwijking zal geheel in het resultaat van de boeken terecht komen.
 11. Boeken resultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat op boeken zal besloten worden in de jaarlijkse ALV.
 12. Contributies: de begroting laten we ongeveer gelijk aan het resultaat 2017 zijn.
 13. Stadhuis: de verwachte opbrengsten houden we gelijk aan het resultaat 2017.
 14. Boeken verkopen: de verkopen lopen terug en daar houden we rekening mee.
 15. Waterconferentie baten: er staat voor 2018 geen waterconferentie gepland. We begroten nu niets.
 16. Rente-inkomsten: de begroting is gebaseerd op de begin 2018 ontvangen rente over 2017.
 17. Het resultaat is € 950 positief. Na twee jaar een verlies te begroten hebben we nu een marge.
 18. Voorstel contributie 2018: het voorstel is om de contributie voor 2018 ongewijzigd te laten (€ 28 per jaar).

agendapunt 9: BENOEMING BESTUURSLEDEN

Ter informatie volgt hier de tekst van artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement.

Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen. Tegenkandidaten kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld, wanneer men zich voor de vergadering, waarin in de desbetreffende vacature zal worden voorzien, schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aannemen.

agendapunt 10: Voorstel verspreiding nieuwsbrief

Het bestuur stelt voor de nieuwsbrief voortaan alleen in digitale vorm te verspreiden. Daarbij spelen de volgende overwegingen.

In het verleden is begonnen met een beknopte nieuwbrief die de leden op papier informeerde over verenigingsnieuws. Deze nieuwsbrief is gaandeweg uitgegroeid tot een gewaardeerd nieuwsmedium over de vereniging, over verwante activiteiten in Gouda en over de Goudse geschiedenis. Met het oog op de technische mogelijkheden en ook om kosten te verminderen is al vanaf het begin aan de leden gevraagd hun e-mailadres ter beschikking te stellen om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Nieuwe leden krijgen de nieuwsbrief alleen digitaal aangeboden. Momenteel ontvangt 80% van de leden de nieuwsbrief in digitale vorm. Het bestuur stelt voor om principieel te kiezen voor die verschijningsvorm.

Een digitale nieuwsbrief biedt de volgende voordelen. Ten eerste wordt het mogelijk om de verspreiding van de nieuwsbrief los te koppelen van de verspreiding van Tidinge. Daardoor kan de nieuwsvoorziening aan actualiteit winnen. Ook ontstaan er nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van de toegankelijkheid van de informatie, door gebruik te maken van digitale mogelijkheden die nu buiten bereik blijven door de beperkingen die het uitbrengen van een identieke lineaire, papieren versie oplegt. De verspreiding van Tidinge zonder het in een aantal gevallen bijvoegen van de nieuwsbrief wordt efficiënter en goedkoper. Niet onvermeld mag blijven dat een deel van onze leden uit milieuoogpunt hecht aan digitale verspreiding van de nieuwsbrief.

Leden die geen computer hebben of daar niet mee kunnen omgaan, kunnen het bestuur verzoeken om een voor hen toegesneden nieuwsvoorziening op papier over verenigingsactiviteiten. Hierbij valt te denken aan een vorm die lijkt op de korte nieuwsbrief die vroeger werd verspreid.