Mededeling van het bestuur

De afgelopen tijd heeft het bestuur hard gewerkt om de ledenvergadering voor te bereiden. Deze vergadering was gepland op 15 april, maar gezien de coronacrisis kan de vergadering niet doorgaan.

Toch hebben we gemeend u de te behandelen informatie toe te sturen via de nieuwsbrief en deze te publiceren op de website. Op deze wijze kunt u alvast kennis nemen van de zaken waarover beslist wordt op de ledenvergadering:
– de verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar,
– de begroting voor dit jaar,
– het beleidsplan voor de jaren 2020 – 2023,
– het benoemen van enkele bestuursleden.
Deze informatie kunt u bereiken via DEZE LINK [betreft de agenda met met de jaarstukken 2019-2020]. Het concept beleidsplan treft u als PDF aan onder DEZE LINK.

De stadhuisdienst is al eerder gestopt en de boekenmarkt afgelast. De komende twee lezingen en de eerstvolgende excursie kunnen vanzelfsprekend ook niet doorgaan. We wachten zoals iedereen op de instructies van de overheid en beraden ons dan hoe en wanneer de ledenvergadering dan kan worden gehouden.

Hopelijk ziet het er op 1 juni positiever uit.
Ten slotte wensen wij u een goede gezondheid toe.

Gerard van Ham, voorzitter            Bart Pors, secretaris

De communicatie via Tidinge, Nieuwsbrief, Website, Facebook en rubriek Oud Gouda wordt zoveel mogelijk ongewijzigd voortgezet.

Print Friendly, PDF & Email