Mededeling van het bestuur

Voorstel tot afwikkeling Algemene Ledenvergadering 2020

Door de coronacrisis kon de Algemene Ledenvergadering op 15 april jl. helaas niet doorgaan. We hoopten nog dat de vergadering voor de zomervakantie zou kunnen worden gehouden, opdat we zouden kunnen voldoen aan de statuten die bepalen dat de ledenvergadering uiterlijk in juni wordt gehouden. Momenteel is duidelijk geworden dat het niet mogelijk zal zijn om in juni een ledenvergadering te houden. Alle evenementen zijn immers verboden tot september en als er al een uitzondering gemaakt gaat worden voor kleinere bijeenkomsten, dan is het onverantwoord om bijeen te komen met velen die tot de risicogroep behoren.

Ondertussen gaan de zaken door. Het bestuur staat voor een aantal beslissingen die niet kunnen worden uitgesteld. Daarom wil het bestuur op 24 juni een pro forma vergadering houden waarbij de besluitvorming schriftelijk wordt voorbereid met de leden. Van alle voorstellen voor de jaarvergadering heeft u kennis kunnen nemen via de Nieuwsbrief en de website. Wanneer u niet kunt instemmen met een of meer van de volgende besluiten, wilt u dat dan kenbaar maken?

  1. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 april 2019.
  2. Goedkeuren van het in 2019 gevoerde financiële beleid.

De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen.

  1. Vaststellen van de begroting 2020.
  2. Benoemen van de kascommissie 2021.

Wij stellen voor de kascommissie voort te zetten met een ongewijzigde samenstelling, aangezien in 2019 door omstandigheden twee nieuwe leden werden benoemd in plaats van één. Het gaat om de volgende leden: William Bik, Harry van Os en Fred de Mooij.  

  1. Vaststellen van het beleidsplan 2020 – 2023.

U heeft allen gelegenheid gehad opmerkingen te maken over het beleidsplan en heeft daar ruim gebruik van gemaakt. Dit heeft tot diverse aanpassingen geleid die eerder bekend zijn gemaakt en toegelicht. De kascommissie heeft een advies gegeven over het te voeren financiële beleid. Ook dit advies is overgenomen in het beleidsplan.

  1. Benoemen van Anja Roelofs en Marc Couwenbergh tot bestuurslid.

Bezwaren tegen de voorstellen van het bestuur kunnen tot 1 juni 2020 gemaild worden naar secretaris@diegoude.nl of gestuurd worden naar postbus 307, 2800 AH  Gouda. Na ontvangst zal het bestuur contact met u opnemen. Na 24 juni ontvangt u een overzicht van de ontvangen bezwaren en de reactie van het bestuur. Mochten er een of meer kwesties resteren, dan zal het bestuur zich beraden en kan dit eventueel aan de orde komen in een in het najaar te beleggen ledenvergadering.

Alle informatie met betrekking tot de te nemen besluiten is te vinden op de website. Leden die geen toegang hebben tot internet kunnen desgewenst de secretaris vragen de benodigde informatie te verstrekken.

Het bestuur
de secretaris                                      de voorzitter
Bart Pors                                            Gerard van Ham

Alle jaarstukken en een overzicht van de te nemen besluiten treft u aan onder deze link.

Het concept beleidsplan 2020 – 2023 treft u als PDF aan onder deze link

Het verslag van de kascommissie treft u als PDF aan onder deze link

Print Friendly, PDF & Email