Mededeling van het bestuur

Afwikkeling Algemene Ledenvergadering 2020

Als lid van Die Goude heeft u van ons een voorstel ontvangen tot afwikkeling van de Algemene Ledenvergadering 2020, die door de coronacrisis niet tijdig op een normale manier kon plaatsvinden. Via Nieuwsbrief 110, op de website en via Facebook hebben wij gevraagd om voor 1 juni jl. aan te geven of u bezwaar heeft tegen één of meer van de voorgelegde ontwerpbesluiten. Als bestuur zouden wij daarop een standpunt bepalen en vervolgens op 24 juni een pro forma Algemene Ledenvergadering houden. In onze vergadering van 6 juni jl. hebben wij vastgesteld dat geen enkel lid van de vereniging  bezwaar heeft gemaakt tegen een ontwerpbesluit.  Wij prijzen ons daarmee gelukkig.

Het voorgaande betekent dat de Algemene Ledenvergadering van Die Goude op 24 juni jl. conform voorstel heeft besloten:

  1. het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 vast te stellen;
  2. de jaarrekening 2019 en de balans per 1 januari 2020 vast te stellen, waarbij – gehoord het advies van de Kascommissie – het financiële beleid is goedgekeurd en aan het bestuur decharge wordt verleend;
  3. het Activiteitenverslag 2019 vast te stellen;
  4. als lid van de Kascommissie 2021 te benoemen: Fred de Mooij, William Bik en Harry van Os;
  5. de Begroting 2020 vast te stellen;
  6. het Beleidsplan 2020-2023 vast te stellen;
  7. dank te zeggen aan de aftredende bestuursleden Marian Heeringa en Bart Pors (vanwege het aflopen van hun tweede bestuurstermijn niet herbenoembaar) en Arie Dullaart (om persoonlijke redenen);
  8. Anja Roelofs en Marc Couwenbergh te benoemen als nieuw bestuurslid.

Het bestuur bestaat per 25 juni 2020 uit:
Gerard van Ham (voorzitter), Eric Boers (secretaris en Stadhuisdienst), Hans Hoogenraad (penningmeester), Gert Jan Jansen (vice-voorzitter, externe communicatie); Bianca van den Berg (Gebouwd Erfgoed), Marc Couwenbergh (Gouda op Schrift), Jan Willem Eelkman Rooda (Watergilde en Sluiswachtersgilde), Jan de Haan (Ruimte en Excursies), Paul van Horssen (Tidinge, Oud Gouda, Geschiedenisprijs), Marilou Remmelts (Gouda Tijdmachine) en Anja Roelofs (Lezingen en evenementen).

Het bestuur,
voorzitter                                                         secretaris                                     
Gerard van Ham                                             Eric Boers

Print Friendly, PDF & Email