Uitnodiging ALV 17 april 2024

Voorgevel Sociëteit Concordia GoudaAlgemene Ledenvergadering Historische Vereniging Die Goude op 17 april 2024, voorafgegaan door een lezing en gevolgd door een ledenborrel.

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 17 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Paul Wennekes over de Tollen in Gouda.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2023 met Besluitenlijst

 3. Activiteitenverslag over 2023

 4. Financieel jaarverslag over 2023, ingeleid met het verslag en advies aan de Algemene Ledenvergadering van de Kascommissie

 5. Beleid 2024-2027
  1. Beleidsplan 2024-2027 met speerpunten
  2. Activiteitenplan 2024-2027 met bestaande activiteiten
  3. Financieel Beleidsplan 2024-2027

 6. Begroting voor het boekjaar 2024

  Voorstel 7 Bestuur aan Algemene Ledenvergadering
  Het bestuur stelt voor om de begroting 2024 vast te stellen.

 7. Benoeming leden Kascommissie 2024
  Volgens de statuten benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks een commissie tot onderzoek van de financiële stukken. De commissie bestaat uit twee gewone leden van de vereniging, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  Van de leden die de huidige Kascommissie hebben gevormd, Fred de Mooij, Henk de Vries en Aart Berkouwer, heeft eerstgenoemde aangegeven na 6 jaar te willen stoppen en niet herbenoembaar te zijn. Beide anderen hebben zich bereid verklaard om opnieuw benoemd te worden.

  Voorstel 8 van Bestuur aan Algemene Ledenvergadering
  Het bestuur stelt voor in de nieuwe kascommissie te benoemen: Richard Okkerse en Henk de Vries.

 8. Benoeming bestuursleden
  In de statuten is beschreven dat het bestuur bestaat uit minimaal zeven leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar, zo staat in het huishoudelijk reglement. Een bestuurslid kan één keer voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
  Dit jaar zijn er geen bestuursleden aftredend.
  Na de Algemene Ledenvergadering van afgelopen jaar heeft het bestuur op 30 augustus 2023 in zijn bestuursvergadering, volgens de mogelijkheden in het Huishoudelijks Reglement (art. 5) een waarnemend bestuurslid, Anne van Elzen, benoemd in een openstaande vacature in afwachting van de deze Algemene Ledenvergadering. Anne den Elzen stemt in met een benoeming als bestuurslid. Zij gaat zich als bestuurslid specifiek inzetten voor het cluster Gebouwd Erfgoed.Anne den Elzen heeft een opleiding in de kunstgeschiedenis en begeeft zich op het terrein van historische waardestelling en bouwhistorisch onderzoek van gebouwen. Ze heeft gewerkt bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, die is opgegaan in de Rijksdienst
  voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Ze werkt dagelijks aan bouwhistorisch onderzoek.

  Voorstel 9 van Bestuur
  Het bestuur stelt voor om Anne den Elzen te benoemen als bestuurslid.

 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Na de Algemene Ledenvergadering kunt u onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten wisselen met de bestuursleden en de leden van de verschillende commissies.

Print Friendly, PDF & Email