Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering van 12 april 2023

Besluit 1:
De Algemene Ledenvergadering stemt in met het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022 en de besluitenlijst.

Besluit 2:
De Algemene Ledenvergadering stemt in met het activiteitenverslag over 2022.

Besluit 3:
De Algemene Ledenvergadering stemt ermee in:

 1. Het batig saldo van € 4.705,17 toe te voegen aan het eigen vermogen.
 2. Het overschot van € 8.872,39 op de reservering overige activiteiten toe te voegen aan het eigen vermogen;
 3. De reservering boekenuitgave beschikbaar te houden voor te verwachten boekenuitgaven in 2023. Voor het watergilde € 1.000,00 te reserveren voor de volgende waterconferentie, voor het volgende lustrum een bedrag van € 250,00 te reserveren en voor niet voorziene activiteiten een bedrag van € 250,00 te reserveren;
 4. De gevoerde administratie 2022 goed te keuren en het bestuur te dechargeren;
 5. Publicatie van de jaarcijfers conform de richtlijnen noodzakelijk voor de ANBI status.

Besluit 4:
De Algemene Ledenvergadering stemt ermee in:

 1. De begroting voor 2023 goed te keuren. De commissies en werkgroepen kunnen dan binnen hun aandeel in de begroting in overleg met de penningmeester autonoom handelen.
 2. Om in het jaar 2024 de contributie te verhogen van €28,00 naar € 30,00.

Dit als noodzaak om een deel van de inflatie van afgelopen periode op te vangen.

Besluit 5:
De Algemene Ledenvergadering benoemt de volgende leden als Kascommissie 2023: Fred de Mooij, Richard Okkerse en Henk de Vries.

Besluit 6:
De Algemene Ledenvergadering benoemt Lenny Roelofs als bestuurslid en herbenoemt Eric Boers en Marilou Remmelts.

Besluit 7:
De Algemene Ledenvergadering gaat ermee akkoord om ideeën over ledenbehoud en -werving dit jaar uit te werken en onderdeel te laten worden van het Beleidsplan 2023-2027.

Besluit 8:
De Algemene Ledenvergadering stemt ermee in om dit jaar verder vorm te geven aan de volgende ideeën:

 • Alle commissies worden gegroepeerd in een cluster van commissies die het meest logisch bij elkaar horen op een bepaald thema. Een bestuurslid wordt dan trekker van zo’n cluster samen met de voormannen en -vrouwen van de commissies;
 • Om te vermijden dat de clusters geïsoleerd naast elkaar gaan werken wordt een kwartaal- of halfjaar overleg gearrangeerd waar de stand van zaken wordt uitgewisseld. Wellicht dat er om de zoveel tijd de clusters worden heringedeeld;
 • Voor de leden wordt naast de Algemene Ledenvergadering ook een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd waarin commissies meer specifiek dan in het jaarlijkse activiteitenoverzicht kunnen aangeven welke activiteiten ze ontplooien en leden kunnen reageren op de resultaten;
 • Nevendoel van de extra bijeenkomsten is om de leden ‘uit te dagen’ om ook een actieve vrijwilliger te worden en zelf ook met ideeën over geschiedenisonderwerpen te komen en die zo mogelijk ook verder uit te werken.

Met deze ideeën kan het bestuur dit jaar al experimenteren.

Besluit 9:
De Algemene Ledenvergadering stemt ermee in om dit jaar ideeën uit te werken om het Eigen Vermogen te verlagen en die voorstellen onderdeel te laten zijn in het nieuwe Beleidsplan 2023-2027.

Recente berichten

De Nieuwsbrief van mei (nr 138)

Nieuwsbrief 138 CoverHierbij Nieuwsbrief 138. De redactie denkt met dit nummer een veelzijdig en kleurrijk blad te hebben gemaakt. Enerzijds aandacht voor cultuurhistorische activiteiten die eraan komen, anderzijds inhoudelijke samenvattingen van bijeenkomsten die zijn geweest.
Maar we brengen ook artikelen over mensen en monumenten, waarmee we de geschiedenis van Gouda een beetje aanvullen. Noem het maar ‘Tidinge-light’..

 1. Lezing 5 juni: Willem van Oranje Reacties uitgeschakeld voor Lezing 5 juni: Willem van Oranje
 2. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 3. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 4. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 5. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 6. Reacties uitgeschakeld voor