Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022

Print Friendly, PDF & Email

Besluit 1:
De Algemene Ledenvergadering bevestigt dat het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019, het memorandum Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2020 en het memorandum Algemene Ledenvergadering van 14 april 2021 akkoord zijn bevonden.

Besluit 2:
De Algemene Ledenvergadering stemt in met het activiteitenverslag over 2021.

Besluit 3:
De Algemene Ledenvergadering, gehoord de Kascommissie, keurt de Jaarrekening 2021 goed en verleent decharge aan het bestuur voor het in 2021 gevoerde financieel beleid.

Besluit 4:
De Algemene Ledenvergadering stemt er mee in om
a. Het positief resultaat over 2021 ter hoogte van €14.171 toe te voegen aan het eigen vermogen;
b. Het boekenfonds op te heffen om een verbeterde transparantie te krijgen tussen de jaarlijkse boekenuitgaven en – opbrengsten;
c. De Jaarrekening 2021 te publiceren op de website van de vereniging conform de richtlijnen noodzakelijk voor de ANBI-status.

Besluit 5:
De Algemene Ledenvergadering keurt de Begroting 2022 goed, die bestaat uit twee delen:
a. Reguliere begroting
b. Begroting Gouda 750

Besluit 6:
De Algemene Ledenvergadering benoemd de volgende leden als Kascommissie 2022: Fred de Mooij, Richard Okkerse en Henk de Vries.
(Noot: Fred de Mooij wilde zich toch weer verkiesbaar stellen.)

Besluit 7:
De Algemene Ledenvergadering benoemt Paul van Horssen met terugwerkende kracht vanaf 14 april 2021 als bestuurslid en Henk Vereijken vanaf 13 april 2022 als bestuurslid.

Vorige pagina