Activiteitenverslag over 2021

Activiteitenverslag over 2021

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2021. In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Deze zijn terug te lezen op onze website https://www.diegoude.nl/publicaties/nieuwsbrief. Op de website vindt u ook algemene informatie over de vereniging.

De vereniging begon 2021 met 912 leden; eind van dat jaar waren het er 964. 85 nieuwe leden schreven zich in en er zijn dus 33 leden uitgeschreven, van wie 12 door overlijden.

Corona
2021 is een heel bijzonder jaar geweest. De coronapandemie heeft haar sporen nagelaten en zal dat ook in 2022 nog doen. Velen hebben in 2021 last gehad van de coronamaatregelen of hebben persoonlijke verliezen geleden.
De pandemie heeft uiteraard ook veel effecten gehad op de geplande activiteiten van Die Goude. Heel veel dingen konden niet doorgaan of zijn aangepast aan de mogelijkheden van dat moment. Dat heeft veel flexibiliteit van onze vrijwilligers gevraagd. Het bestuur heeft dat ook dit jaar zeer gewaardeerd.

Bestuur
Het bestuur vergaderde negen keer, waarvan helaas de meeste keren digitaal. Een keer was op de datum van de Algemene Ledenvergadering: 14 april.
Ronald Verkuijl en Gerard Aerts werden benoemd voor een eerste termijn in het bestuur. Zij zijn de voorzitter respectievelijk de penningmeester van de vereniging.
Jan de Haan, Gerard van Ham en Hans Hoogenraad traden na twee termijnen af. Anja Roelofs moest in het najaar om gezondheidsredenen het bestuurslidmaatschap beëindigen alsmede het voorzitterschap van de Lezingencommissie en het lidmaatschap van de jury van de Geschiedenisprijs.
De portefeuilleverdeling was als volgt: Ronald Verkuijl voorzitter; Eric Boers secretaris, contact Stadhuisdienst en tijdelijk Excursiecommissie; Gerard Aerts penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie (met Nieuwsbrief en Facebook), contact Historisch Platform Gouda; Bianca van den Berg werkgroep Gebouwd Erfgoed; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde, contact Oude Hollandse Waterlinie; Paul van Horssen Tidinge, Geschiedenisprijs, contact redactie Oud-Gouda en contact Lezingencommissie; Marilou Remmelts werkgroep Gouda Tijdmachine; Marc Couwenbergh Boeken.
Yvonne Bos-Rops is enkele maanden waarnemend bestuurslid geweest.

Helaas moest het bestuur ook het overlijden betreuren van Adri van den Brink. Zeer gewaardeerd als oud-voorzitter van Die Goude en de laatste jaren ook actief als inspirerend redactielid van Tidinge.

Vrijwilligers
Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer 12% van onze leden zich actief inzet voor de vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen of pakken vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Helaas moest in 2020 de Vrijwilligersborrel voor begin 2021 worden afgezegd vanwege de coronapandemie.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV moest in een sterk aangepaste vorm worden gehouden. Uiteindelijk heeft er geen fysieke of digitale vergadering plaatsgehad. De voorstellen van het bestuur aan de ALV zijn uitgebreid gedocumenteerd en schriftelijk voorgelegd aan alle leden. Leden konden tegen voorstellen bezwaar maken, waarna het bestuur de bezwaren met zijn advies zou voorleggen aan alle leden. Geen van de leden heeft bezwaar gemaakt tegen de voorstellen, zodat het bestuur op 14 april kon vaststellen dat alle voorstellen door de ALV waren geaccordeerd.

Communicatie
Nieuwsbrief en Facebook
In 2021 zijn zeven nummers van de Nieuwsbrief uitgebracht.
Aangezien fysieke bijeenkomsten grotendeels uitvielen en waar het kon digitaal werden gerealiseerd, is de Nieuwsbrief uitgebreid van normaal 20 naar nu 24 bladzijden.
De website van Die Goude werd vaak bezocht.

Op Facebook werd nagenoeg dagelijks en soms meer keren per dag nieuwe informatie geplaatst. Het ging dit jaar om ongeveer 435 berichten. Veel vragen kwamen via de info@diegoude.nl binnen. Daar werd na plaatsing met illustratie op Facebook vaak enthousiast op gereageerd, zodat Die Goude de vragensteller antwoord kon geven. Het aantal vaste bezoekers steeg dit jaar van 1300 naar ruim 1600.

Tidinge
De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge.
In het blad is in 2021 een start gemaakt met een artikelenreeks over de Goudse boekcultuur tot 1600. De plannen voor themanummers in 2022, het jaar van Gouda 750 en het 18e lustrum van de vereniging, liggen klaar.

Lezingen
De Lezingencommissie had een erg druk jaar. Door de coronapandemie werd veel flexibiliteit gevraagd om lezingen uit te stellen of anders te organiseren. De Lezingencommissie begon het jaar veelbelovend met twee interessante lezingen, maar daarna kon door de coronapandemie geen van de lezingen doorgang vinden op de gebruikelijke manier in Concordia. Er werden filmpjes gemaakt en er werden online lezingen gehouden over bijzondere historische Goudse onderwerpen.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag kon in samenwerking tussen de stichting Open Monumentendag, de stichting Sint-Jan en Die Goude de jaarlijkse lezing in de langste kerk van Nederland worden gehouden. Daar is ruimte om met een flink gezelschap op voldoende corona-afstand te blijven.

Excursies
Ook dit jaar konden door de coronapandemie de excursies helaas geen doorgang vinden.

Stadhuisdienst
De gastheren en -vrouwen van de Stadhuisdienst ontvingen maar op een beperkt aantal zaterdagen na de zomer bezoekers in het stadhuis. Voor de zomer stopte in goed overleg met de gemeente de TEKA Groep met de exploitatie van het stadhuis en kwam er namens de gemeente een tijdelijke beheerder.
De Stadhuisdienst had veel last van corona. Ondanks vele maatregelen kon het stadhuis, zoals alle musea, na de zomer maar enkele zaterdagen worden opengesteld. Door de pandemie was het aantal bezoekers (bijna 1.000) slechts iets meer dan de helft van het aantal in een ‘normaal’ jaar.

Publicaties
Dit jaar was een zeer productief jaar voor het uitgeven van boeken in de reeks van Die Goude. Er zijn drie boeken verschenen: ‘Bommen op Gouda’, ‘Stad van Bier’ en ‘Geschiedenis van Gouda’.
De eerste exemplaren van deze drie boeken konden in aparte bijeenkomsten worden uitgereikt aan de Burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve.
Voor ‘Geschiedenis van Gouda’ was er een grote bijeenkomst in de Sint-Jan, waarmee door de organisatie van Gouda 750 ook het startsein werd gegeven aan de viering in 2022 van 750 jaar stadrechten voor Gouda. Herman Pleij gaf er een lezing en ging in op gezonde omgangsvormen in Nederland, waarbij hij als vorm van immaterieel erfgoed uitkwam op het werk dat Erasmus, Coornhert en Leeu juist in Gouda hebben verricht. Gouda zou volgens hem op basis daarvan sterker ‘op de kaart’ kunnen staan.
Bij deze bijeenkomst werden ook de zes tekeningen op groot formaat tentoongesteld die speciaal voor het boek zijn gemaakt en die door het Fonds Gouda 750 zullen worden gebruikt bij verdere publiciteitsgelegenheden over Gouda 750. Deze tekeningen zijn gemaakt omdat over bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de historie van Gouda geen enkel beeldmateriaal bestaat.

Tot de zomer werd de rubriek Oud Gouda verzorgd voor de papieren versie van het huis-aan-huisblad deGouda.nl. Die Goude oriënteert zich nu om in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland te komen tot een vaste rubriek in het Kontakt/Goudse Post.

In het voorjaar verscheen ook het plaatjesboek ‘Gouda, een stad om trots op te zijn’ over de voornaamste historische gebouwen, terreinen, wateren en mensen in Gouda. Het was een spaaralbum met plakplaatjes op initiatief van de twee PLUS-vestigingen in Gouda, waar een team van Die Goude met veel plezier aan heeft gewerkt. Het werd voor de supermarkten een commercieel succes.

Geschiedenisprijs
De Geschiedenisprijs 2021 van Die Goude is uitgereikt aan Veronique de Wit, leerlinge van het Driestar College. Tijdens de HAVO-diploma-uitreiking op 8 juli legde een van de juryleden, Sander Enderink, uit waarom de jury zo te spreken was over Veroniques profielwerkstuk over Cleopatra, onder andere door de positionering als vrouw in een Romeinse mannenwereld, door de manier waarop Veronique gebruik heeft gemaakt van bronnen en door het helder formuleren van toekomstige onderzoeksvragen.

Watergilde
Begin februari is het studieproject Zuidplaspolder afgerond dat het Watergilde in 2020 had opgezet voor tweedejaarsstudenten van de Hogeschool Inholland uit Delft, opleiding ‘Landscape & Environment Management’. Aan de studenten was gevraagd om een zienswijze te geven op de mogelijke ontwikkeling van het gebied, uitgaande van de cultuurhistorisch bepaalde polderstructuur en gericht op een recreatie/ecologische verbinding tussen de nieuwe wijk in Gouda Westergouwe en de andere kernen in de Zuidplaspolder.
Het Gouds Watergilde heeft begin september een nieuwe studieopdracht gegeven aan tweedejaars studenten van dezelfde opleiding. Deze opdracht is gericht op het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor het verbeteren van de water- en groenstructuur van de inmiddels 30 jaar oude wijk Goverwelle. Alles ook vanuit de opgave voor klimaatadaptatie. Begin volgend jaar zullen de eindpresentaties worden gehouden.

Het Watergilde heeft als partner van de Wateralliantie met enige teleurstelling kennis genomen van het besluit van de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland over de Kaderstelling Bodemdaling Binnenstad. Er is gekozen voor een ander alternatief dan de Wateralliantie voor ogen had. De gemeente heeft de Wateralliantie inmiddels gevraagd mee te denken in de verdere realisatie van de plannen. Het Watergilde zal de planuitwerking volgen en erover adviseren.

De gemeente heeft het advies van het Watergilde gevolgd om bij de renovatie van de Doelenbrug de doorvaarthoogte aanzienlijk omhoog te brengen.

Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde heeft afgelopen jaar door de coronapandemie helaas weinig activiteiten met de sluizen en bruggen kunnen uitvoeren.
Begin juli en eind augustus konden door het Sluiswachtersgilde en de gemeente Gouda in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vier zogenoemde doorvaardagen worden georganiseerd tussen Gouda en Reeuwijk. De sluis van het Reeuwijks Verlaat, de ophaalbruggen over de Karnemelksloot, de Kazernebrug en de Kleiwegbrug werden daarvoor (grotendeels handmatig!) bediend.

Advisering Ruimtelijke Ordening (werkgroep Ruimte)
In mei was de laatste vergadering van de werkgroep Ruimte. Daar enkele leden om verschillende redenen stopten met hun activiteiten voor de werkgroep, stopte de werkgroep feitelijk met haar werkzaamheden. Deze zomer heeft het bestuur besloten de werkgroep Ruimte op te heffen. De activiteiten van de werkgroep zijn vrijwel allemaal overgenomen door de werkgroep Gebouwd Erfgoed. Het bestuur bezint zich nog op de continuering van de deelname aan het Platform Binnenstad en haar randen.

Monumenten
De werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft verder overleg gevoerd met de gemeente over de aanpak van de energietransitie met betrekking tot monumentale gebouwen.
Verder heeft de werkgroep opnieuw zijn bijdrage geleverd in de klankbordgroep van de herontwikkeling van de Gouwekerk en gaf ook advies aan de gemeente over de kerkenvisie.

Gouda op Schrift
De werkgroep Gouda op Schrift heeft het druk gehad met de transcriptie en hertaling van de kerkrekeningen voor een aantal altaren en andere cultuurobjecten uit de periode van voor 1570; objecten die onderdeel gaan vormen voor de tentoonstelling “Beleef het wonder van Gouda’ die in 2022 te zien is in Museum Gouda en de Sint Jan.

Gouda Tijdmachine
Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met het Streekarchief Midden-Holland is verder gewerkt aan het vormgeven aan de Goudse geschiedenis. Een grote groep vrijwilligers spant zich in om een digitaal geheugen te maken van alle archiefmaterialen en ook een virtuele wereld te maken van de geschiedenis van Gouda.
In het najaar is de website goudatijdmachine.nl ‘live’ gegaan. Op deze website is ‘dagelijks’ te volgen welke bronnen digitaal gemaakt zijn en zijn ook veel links aangebracht met andere openbare archiefbestanden. Iedere onderzoeker kan er zijn of haar hart ophalen.

Oude Hollandse Waterlinie
Met de stichting Oude Hollandse Waterlinie is de overeenkomst getekend over de juridische en financiële overgang per 1 januari 2021 van de werkgroep Gouda van de stichting naar Die Goude. De werkgroep ontwikkelt grootse plannen voor 2022.

Samenwerking met andere organisaties
Ook in 2021 is nauw samengewerkt met veel andere organisaties in het Historisch Platform Gouda, met Open Monumentendag Gouda en met Goudse St-Jan. Ook is opgetrokken met het Platform Binnenstad (en haar randen) bij ruimtelijke advisering en is deelgenomen aan de Wateralliantie. Als vanouds was het Streekarchief Midden-Holland een belangrijke partner.

Van het Fonds Gouda 750 heeft Die Goude verschillende subsidies gekregen voor diverse projecten in 2022. Een aantal werkgroepen en commissies zijn dan ook volop in voorbereiding voor de activiteiten voor 2022.
Bijzonder voorbeeld is de tijdelijke projectgroep ANWB-borden. Die projectgroep heeft alle ANWB-borden in Gouda geïnventariseerd, beoordeeld op inhoudelijke en technische kwaliteit. De conclusie was dat er borden nieuwe tekst moeten krijgen, moeten worden schoongemaakt of geheel vernieuwd. Op enkele plekken worden ook nieuwe ANWB-borden geplaatst.
En dat alles met als doel om vanaf april 2022 de wandelaar in Gouda weer optimaal te informeren over de geschiedenis van die locatie.

Ook voor de herdenking in 2022 van het 500ste geboortejaar van Coornhert heeft Die Goude een subsidie gekregen van Gouda 750; het programma van die herdenking wordt verder uitgewerkt.

Regelmatig ontvangt Die Goude foto- of diacollecties, die door Die Goude geïnventariseerd en digitaal verwerkt worden met het doel ze geschikt te maken voor aanbieding aan het Streekarchief. Via berichten op Facebook worden deze foto’s of dia’s regelmatig aangevuld met relevante informatie over jaartallen en bijzondere gebeurtenissen en de mensen die erop staan.

Van de dochter van een van de bestuursleden van Die Goude, uit de periode van de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna, kreeg Die Goude acht keramische borden, die door Die Goude zijn uitgereikt aan haar vader ter gelegenheid van het steeds weer 100ste extra lid in die periode. In 2021 hebben de borden een mooie plek gekregen in de tentoonstelling van Museum Gouda.

Beheer websites
Nico Boerboom heeft aangegeven te willen stoppen met het beheer van de diverse websites van Die Goude en haar werkgroepen. Het bestuur is begonnen een opvolger te zoeken.
Daarnaast is besloten het technisch beheer van de website van Die Goude en van een aantal gelieerde websites onder te brengen bij een andere provider, Your Hosting. Door alle sites bij dezelfde partij onder te brengen wordt het beheer vereenvoudigd.

Boekhouden/Ledenadministratie
Met de komst van de nieuwe penningmeester heeft Die Goude zich ook georiënteerd op een nieuw boekhoudprogramma, waar ook de ledenadministratie in is opgenomen. Daarmee heeft Die Goude ook een belangrijke moderniseringsslag gemaakt.

Vorige pagina

Recente berichten

Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 12 april a.s. in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Henkjan Sprokholt over de Gouda Tijdmachine, een samenwerkingsproject met het Streekarchief Midden-Holland.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda vindt u hier:

  1. Lezing: De Gouda Tijdmachine (GTM) Reacties uitgeschakeld voor Lezing: De Gouda Tijdmachine (GTM)
  2. Tidinge 1 2023: Sint-Jozef, paardenmarkten en een oorlogsschip Reacties uitgeschakeld voor Tidinge 1 2023: Sint-Jozef, paardenmarkten en een oorlogsschip
  3. De Nieuwsbrief van april (nr 130) Reacties uitgeschakeld voor De Nieuwsbrief van april (nr 130)
  4. Activiteitenverslag 2022 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2022
  5. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
  6. Financiën Reacties uitgeschakeld voor Financiën