Conclusies Algemene Ledenvergadering 2021

Print Friendly, PDF & Email

Op deze pagina treft u de conclusies (memorandum) aan van de door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegde jaarstukken over 2020 en tevens de voorgestelde begroting 2021. Zie voor die stukken onder  de knop ‘Jaarstukken 2020 en begroting 2021 of klik HIER.

Memorandum van de besluiten van de pro forma Algemene Ledenvergadering 2021 op 14 april 2021

Gezien de coronapandemie is Historische Vereniging Die Goude niet in staat om de voor woensdagavond 14 april a.s. geplande Algemene Ledenvergadering op de gebruikelijke wijze te houden. Het bestuur voorziet dat dit vóór 1 juli 2021 ook niet het geval kan zijn.

Daarom stelt het bestuur voor om de discussie over de ontwerpbesluiten – vergelijkbaar met vorig jaar – per brief, per mail of per telefoon te voeren. Alle voorstellen en ontwerpbesluiten zijn via Nieuwsbrief 116 (per post of mail) en op de website aangeboden aan alle leden. Daarbij is het verzoek gedaan om bezwaren, standpunten en dergelijke uiterlijk zondag 11 april kenbaar te maken via secretaris@diegoude.nl, via  Postbus 307, 2800 AH Gouda of via het contactformulier op onze website. Ook is aangeboden indien gewenst om telefonisch overleg te hebben.
Voor het stellen van tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kennen onze statuten een duidelijke procedure. Tegenkandidaten moeten minimaal drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden gesteld, met handtekeningen door tenminste tien leden ondersteund.

Het bestuur stelt op 14 april in haar extra vergadering vast dat er op 12 april 2021 via de post, via de Emailadressen van de vereniging of telefonisch geen reacties op de ontwerpbesluiten zijn binnengekomen of tegenkandidaten zijn gesteld.

Het bestuur stelt daarom op 14 april 2021 vast dat de Algemene Ledenvergadering 2021 het volgende heeft besloten:

  • Vaststelling van het memorandum van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2020 gedateerd 24 juni 2020;
  • Vaststelling Activiteitenverslag 2020;
  • Vaststelling van de jaarrekening 2020 (bestaande uit de Verlies- en Winstrekening 2020 en de Balans per 31 december 2020), rekening houdend met het verslag van de Kascommissie, en verlening van decharge aan het bestuur;
  • Benoeming van twee nieuwe leden in de kascommissie 2021 in de vacature van aftredend lid William Bik: Richard Okkerse en Henk de Vries
  • Vaststelling Begroting 2021;
  • Bestuurswisseling
    1. tijdens de Algemene Ledenvergadering treden statutair af en zijn niet herbenoembaar de bestuursleden Gerard van Ham, Hans Hoogenraad en Jan de Haan;
    2. de benoeming van twee nieuwe bestuursleden resp. in de vacature-Van Ham, Ronald Verkuijl, en in de vacature-Hoogenraad, Gerard Aerts. De vacature voor Jan de Haan staat op 14 april 2021 nog open. Het bestuur zoekt verder naar een mogelijke kandidaat.

Het bestuur,

Was getekend                                                Was getekend

Gerard van Ham                                              Eric Boers
voorzitter                                                          secretaris