Jaarstukken 2018

Print Friendly, PDF & Email

Algemene Ledenvergadering 10 april 2019

Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 • agendapunt 2: Verslag Algemene Ledenvergadering 11 april 2018
 • agendapunt 4: Activiteitenverslag over 2018
 • agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2018 en Begroting 2019
 • agendapunt 9: Benoeming bestuursleden

agendapunt 2: VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 APRIL 2018
Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering wordt de Geschiedenisprijs uitgereikt aan Henriëtte Paul (vwo Driestar College) en Kiara Hardus en Jorien Veenis (havo GSG Leo Vroman). Na de prijsuitreiking presenteert Nico Boerboom dia’s uit de onlangs verworven collectie van de Lattenkoning. Hij laat vooral dia’s zien waarvan niet geheel duidelijk is wat erop staat en vraagt de aanwezigen hem daarbij te helpen.

 1. Opening

Voorzitter Gerard van Ham opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom.

 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017

Het verslag wordt vastgesteld nadat een correctie is aangebracht: onder punt 7 dient 2016 vervangen te worden door 2017.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Twee bestuursleden hebben bericht gegeven van verhindering: Bianca van den Berg en Patricia Gho. Meegedeeld wordt dat Die Goude de archief- en opslagruimte in de school op de Herpstraat moest ontruimen en nieuwe ruimte heeft gevonden in de voormalige Rijks-HBS aan de Burgemeester Martenssingel.

 1. Activiteitenverslag over 2017

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het activiteitenverslag. Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Jaarverslag van de penningmeester over 2017

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het jaarverslag over 2017.

 1. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

Ton Wools leest mede namens Marianne Lint een verklaring voor met de bevindingen van de kascommissie. De commissie constateert dat het prima werkende en goed gedocumenteerde financiële systeem veel Excel-kennis zal vergen van een toekomstige penningmeester. De commissie stelt vast dat de aanbeveling van vorig jaar om een actiever beleid te voeren met betrekking tot de voorraad boeken en de opslagkosten te verminderen is opgevolgd. De kascommissie stelt naar aanleiding van de controle de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen over het in 2017 gevoerde financiële beheer. De vergadering stemt daarmee in en verleent decharge. De commissie beveelt aan gezien het eigen vermogen gratis koffie en thee te schenken op de vergadering.

 1. Begroting voor het boekjaar 2018

Penningmeester Hans Hoogenraad geeft een korte toelichting. Hij vertelt dat de begroting voor 2018 geen reservering bevat voor de Waterconferentie die in 2020 verwacht wordt. Hij acht dit niet nodig gezien het eigen vermogen van de vereniging.

Gerard van Ham memoreert dat op de vorige ledenvergadering gevraagd is om een beter scherm en beamer ten behoeve van de lezingen. Hij deelt mee dat na het tot stand komen van de voorgestelde begroting 2018 een voorstel is uitgewerkt en besproken met het bestuur van Concordia dat Die Goude een betere beamer en projectiescherm aanschaft en installeert in de zaal van Concordia. Dit kost extra geld, maar lost het bestaande probleem op. Hans Hoogenraad deelt mee dat dit zal leiden tot een negatief resultaat voor 2018. Cor Verhülsdonk merkt op dat Concordia hierdoor een voordeel krijgt waar iets tegenover moet staan. Gerard van Ham antwoordt dat met Concordia is overeengekomen dat de zaalhuur gedurende een aantal jaren niet zal worden verhoogd. Jan de Wilde stelt dat het eigendom vastgelegd dient te worden en Cor Verhülsdonk vraagt aandacht voor de verzekering. Gerard van Ham antwoordt dat in beide zaken voorzien is. Gerard van Ham vestigt de aandacht op het voorstel een deel van het vermogen extern te beleggen met het doel een beter rendement te bereiken. Hans Hoogenraad licht toe dat het een beleggingsfonds van Hof Hoorneman betreft. Vervolgens keurt de ledenvergadering de ingediende begroting voor 2018 en het voorstel tot aanschaffing van een beamer en projectiescherm goed.

 1. Benoeming kascommissie 2019

Gerard van Ham deelt mee dat Marianne Lint volgens het rooster aftreedt als lid van de kascommissie. Hij bedankt Marianne Lint voor haar werk. Desgevraagd meldt William Bik zich aan voor de vacature. De ledenvergadering stemt daarmee in en benoemt hem tot lid van de kascommissie.

 1. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden

De vergadering stemt in met de voorgestelde benoeming voor een tweede bestuurstermijn van Bianca van den Berg, Jan Willem Eelkman Rooda en Gert Jan Jansen. Sjouk Engels heeft na een jaar bestuurslidmaatschap in verband met andere drukke werkzaamheden haar bestuurslidmaatschap beëindigd. Gerard van Ham bedankt haar voor haar bijdrage. Sjouk Engels antwoordt dat zij veel geleerd heeft over de vereniging en raadt aan zitting te nemen in het bestuur.

 1. Voorstel de nieuwsbrief voortaan alleen digitaal te verspreiden

Gerard van Ham licht het voorstel toe. Hij merkt op dat de verspreiding van een uitgebreide, papieren nieuwsbrief veel kosten en inspanning vergt, terwijl de koppeling aan de verspreiding van Tidinge ongewenste beperkingen oplegt. Secretaris Bart Pors vertelt dat een op de vijf leden nog een papieren nieuwsbrief krijgt en dat het aantal langzaam afneemt, terwijl alle nieuwe leden een digitale nieuwsbrief krijgen. Gerard van Ham merkt op dat het bestuur bereid is leden die geen computer hebben of daar niet gebruik van kunnen maken een vorm van een papieren nieuwsbrief te sturen. De ledenvergadering stemt in met het voorstel.

 1. Rondvraag

Jan de Haan zoekt belangstellenden voor de werkgroep ruimte. Cor Verhülsdonk toont hiervoor belangstelling. William Bik stelt de ledenvergadering voor dat Die Goude de leden per e-mail informeert over activiteiten van de Stichting Oude Begraafplaats. Dit voorstel wordt afgewezen aangezien gebruik kan worden gemaakt van de nieuwsbrief. Jan de Wilde merkt op dat de Kattensingel vandaag is opgeleverd. Maria ten Tusscher vraagt welke vorm de nieuwe papieren nieuwsbrief krijgt. Gert Jan Jansen antwoordt dat dit nog wordt uitgewerkt door het bestuur.

 1. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.

voorzitter: Gerard van Ham
secretaris: Bart Pors  

agendapunt 4: ACTIVITEITENVERSLAG over 2018

Dit verslag geeft een kort overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2018. In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Het jaar begon met 885 en eindigde met 886 leden. Er traden 51 nieuwe leden toe en er overleden 5 leden.

bestuur
Het bestuur vergaderde negen keer. Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming werd een privacybeleid ontwikkeld en bekend gemaakt. Bianca van den Berg, Jan Willem Eelkman Rooda en Gert Jan Jansen werden benoemd voor een tweede termijn. Sjouk Engels trad af. De portefeuilleverdeling was: Gerard van Ham voorzitter; Bart Pors secretaris, boekenverkoop, contact stadhuisgroep; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie, contact Historisch Platform en Streekarchief; Bianca van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Jan de Haan werkgroep ruimte, contact werkgroep excursies; Marian Heeringa werkgroep lezingen; Paul van Horssen Tidinge, geschiedenisprijs, contact redactie Oud-Gouda.

vrijwilligers
Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer 10% van onze leden zich actief inzet voor de vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en pakken vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden wij dan ook meer dan 80 actieve leden uitnodigen.

communicatie
De communicatie kreeg weer veel aandacht. De breed gewaardeerde nieuwsbrief verscheen zeven keer. Vanaf de zomer werd de verspreiding op papier vervangen door digitale verspreiding. De website werd ruim 10.000 keer bezocht, waarbij bijna 30.000 pagina’s werden geraadpleegd. Op Facebook werd vrijwel dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Het aantal verschillende bezoekers verdubbelde van ca. 500 naar meer dan 1000.

Tidinge
De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge. Een spraakmakend artikel over Anna van Hensbeek leidde tot herziening van de tekst over deze historische persoon in de Goudse Canon. De verspreiding van Tidinge werd vanaf het najaar uitbesteed aan de drukker. De redactie verfijnde de richtlijn voor auteurs en werkte aan een redactiestatuut.

lezingen
De lezingencommissie organiseerde acht lezingen. In samenwerking met Concordia werden de zo sterk gewenste nieuwe beamer en scherm geïnstalleerd. Samen met Open Monumentendag Gouda werd in de Monumentenweek een lezing gehouden. De lezing over plateelbakkerij Zenith die bij de presentatie van een boek ten behoeve van de familie Van der Want werd georganiseerd, trok wel 125 belangstellenden. Met de Stichting Goudse St-Jan werd een symposium over o.a. Anna Barbara van Meerten-Schilperoort gehouden.

excursies
De excursiecommissie organiseerde twee excursies. De eerste ging op 29 mei naar Lier in België. Op 2 november bezocht een gezelschap Utrecht waar in het kader van de Maand van de Geschiedenis het thema In Opstand centraal stond.

stadhuis
De stadhuismedewerkers van Die Goude ontvingen op 27 zaterdagen gemiddeld 61 bezoekers in het stadhuis. Op de overige zaterdagen waren er andere activiteiten in het stadhuis.

publicaties
Gestart werd met de voorbereiding van een stadsgeschiedenis voor het grote publiek ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten in 2022. Een externe eindredacteur werd daartoe ingehuurd. Maandelijks werd de rubriek Oud Gouda verzorgd voor de papieren versie van het gratis blad deGouda.nl.
De opslagruimte voor boeken in de Herpstraat moest worden ontruimd voor de Casimirschool. Verhuisd kon worden naar een zolderkamer in de voormalige Rijks-HBS aan de Krugerlaan.

geschiedenisprijs
In het voorprogramma van de ledenvergadering werd de geschiedenisprijs uitgereikt aan drie VWO- en HAVO-leerlingen van de Driestar en de GSG Leo Vroman.

Watergilde
Het Watergilde concentreerde zich op duurzaam stedelijk waterbeheer en de bodemdaling in de binnenstad. Er werd meegewerkt aan het landelijke onderzoeksproject over grondwaterbeheer dat momenteel in Gouda wordt uitgevoerd. De resultaten van de onderzoeksopdracht aan Hbo-studenten van Hogeschool Inholland naar inrichtingsmogelijkheden van de polder Langeweide-Ruigeweide werden gepresenteerd. Aan een afstudeerproject van de TU-Delft over de waterberging in de binnenstad van Gouda werd een bijdrage geleverd.

Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde trok in het zomerseizoen veel publiek met demonstraties van de Donkere Sluis. Er werd een flyer met zes talen gemaakt. Op twee zaterdagen werd onbeperkt varen mogelijk gemaakt tussen de stad en Reeuwijk. Deze proef werd met veel waardering ontvangen.

ruimtelijke advisering
De werkgroep ruimte werkte aan advisering over de omgevingsvisie die de gemeente moet gaan opstellen bij de invoering van de Omgevingswet. Hiertoe werd een openbare voorlichtings- en discussieavond gehouden.

monumenten
De werkgroep gebouwd erfgoed heeft zich met het oog op het cultuurhistorische belang van de herbestemming van het weeshuis vooral geconcentreerd op de plannen van de projectontwikkelaar en de gemeente. Dit proces verliep voorspoedig.

samenwerking met andere organisaties
De samenwerking met andere organisaties werd sterk uitgebreid. Naast de doorlopende vormen van samenwerking (deelname aan het Historisch Platform,  samen organiseren van lezingen met Open Monumentendag Gouda en Goudse St-Jan, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen, deelnemen aan de Wateralliantie en meedenken met de organisatoren van Gouda 750) werden diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld. Ten behoeve van het streekarchief werd de diacollectie van de Lattenkoning gedigitaliseerd en werd de fotocollectie Daems in ontvangst genomen en geïnventariseerd. Met het Streekarchief en Golda werd voor het eerst de cursus Wonen in een historisch pand gehouden. Voor het cultuurhistorisch programma van de provincie over de Oude Hollandse Waterlinie werd deelgenomen aan de activiteiten van de gelijknamige stichting. Voor het Kadaster werden 50 ontbrekende namen van wateren, gebieden en gebouwen uitgezocht. De herdenking van de 400ste verjaardag in 2019 van de ‘ontdekking’ van West-Australië door Frederik de Houtman werd samen met Howard Gray, het streekarchief en Open Monumentendag Gouda voorbereid. Er werd een werkgroep ingesteld voor de voorbereiding van de herdenking in 2022 van 500 jaar Coornhert. Met het doel Gouda beter onder de aandacht te brengen van de wetenschappelijke en culturele wereld werd op initiatief van Die Goude een taskforce opgericht met het museum, het streekarchief en de Goudse St-Jan.

agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2018 en Begroting 2019                                               

Toelichting op de jaarrekening 2018

Algemeen

Het resultaat (verlies € 1.454) is ongunstiger dan verwacht (winst € 950). Dit komt hoofdzakelijk door de investering van de beamer in Concordia.

Beginbalans: toelichting op de aanpassingen

In de jaarvergadering van april 2018 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2017 besloten en verwerkt in de beginbalans 2018 (standen per 1-1-2018).

 1. Het resultaat van de boeken (€ 1.374) ten bate van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€ -4.256) ten laste van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€ 232) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 4. Het fonds voor Lustrum (€ 1.000) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 5. Het fonds voor waterconferentie (€ 1.000) ten bate van het eigen vermogen laten komen.

V&W: toelichting op de resultaten 2018 t.o.v. begroting 2018 en jaarrekening 2017

 1. Tidinge: de kosten in 2018 zijn hoger dan begroot. Dit komt door hogere drukkosten en hogere posttarieven.
 2. Nieuwsbrief: de kosten zijn lager dan begroot doordat we de nieuwsbrief vanaf het 3e kwartaal grotendeels digitaal verspreiden.
 3. Lezingen: de kosten van de sprekers zijn dit jaar meegevallen en vandaar het gunstige resultaat.
 4. Waterconferentie lasten: dit jaar zijn er geen kosten geweest.
 5. Werkgroepen: de werkgroep Ruimte heeft een lezing over de omgevingsvisie gehouden en het sluiswachtersgilde heeft een flyer uitgegeven. De totale uitgaven zijn iets lager dan begroot doordat de andere werkgroepen binnen hun budget zijn gebleven.
 6. Bankkosten: de kosten zijn lager dan begroot omdat we geen LEI (Legal Entity Identifier) meer hoefden aan te vragen.
 7. Bestuurskosten: we komen hoger uit dan begroot door de verhuiskosten van de Herpstraat naar de Krugerlaan.
 8. Lidmaatschappen: de kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Het betreft lidmaatschappen voor het Historisch Platform (Die Goude en Watergilde), Heemschut, Hendrik de Keyser en Goudse St Jan.
 9. Diverse kosten: de overschrijding van de begroting komt door de aanschaf van een beamer (€ 2.300) voor het gebruik bij de lezingen in Concordia.
 10. Boeken kosten: de kosten bestaan uit de opslagkosten bij Hoogendijk totdat de voorraad naar de Krugerlaan verhuisd is en de aanloopkosten voor het nieuwe boek over de Stadsgeschiedenis.
 11. Contributies baten: in 2018 zijn er 14 betalende leden méér dan in 2017. Hierdoor komen de baten iets hoger uit dan begroot.
 12. Stadhuis: dit deel van de entreegelden mogen wij behouden. Het aantal keren openstelling is gelijk terwijl het aantal bezoekers minder is dan in 2017.
 13. Boeken verkopen. Dit jaar  geen boekenmarkt zodat de opbrengsten lager zijn dan verwacht.
 14. Waterconferentie baten: dit jaar geen baten. De ontvangen subsidie staat onder Fonds voor waterconferentie.
 15. Rente: naast de rentevergoeding over 2017 (€ 402) die we begin 2018 ontvangen hebben, zijn hier ook de terugontvangen dividendbelastingen opgenomen.
 16. Postbezorging, Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en moeten op 0 uitkomen. Stadhuisdienst is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de overboekingen tussen de rekeningen courant, spaarrekeningen en beleggingsrekening.
 17. Boeken resultaat: dit jaar zijn er geen boekuitgaven geweest en is er geen boekenmarkt gehouden.
 18. Resultaat algemeen: de jaarrekening 2018 geeft een ongunstiger beeld dan de begroting. Dit komt door de uitgaven voor de beamer in Concordia.

Eindbalans: toelichting jaarrekening 2018

 1. De rentevergoedingen van onze spaarrekeningen zijn erg laag en daarom is een deel ondergebracht bij Hof Hoorneman, zoals besloten in de ALV in 2018. Na het eerste kwartaal is de maandelijkse overheveling gestopt, omdat de beurs geen goede resultaten gaf. Begin 2019 herstelt de aandelenmarkt enigszins en per 1-2-2019 komt de waarde op € 36.140 uit.
 2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsvindt zijn gesplitst in de methode van verwerken. Toelichting: de bedragen onder Vooruitbetaalde lasten en Vooruitontvangen baten staan dit jaar in de balans en komen niet in de resultaatrekening maar in een volgend jaar (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen baten en Nog te betalen lasten staan dit jaar in het resultaat en zullen in een volgend boekjaar alleen in de balans verrekend worden (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te verrekenen uitgaven en Te verrekenen inkomsten worden in het geheel niet in de resultaatrekening opgenomen maar komen wel in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg voor het frankeerapparaat).
 3. Te verrekenen uitgaven: dit is de borg voor het frankeerapparaat (€ 260) en daar is de borg voor de huur van de Krugerlaan (€ 200) bij gekomen.
 4. Vooruit ontvangen baten: dit zijn de contributies voor 2019 die in 2018 ontvangen zijn (€ 726).
 5. Nog te betalen lasten: dit is een rekening voor de Tidinge van december 2018 (€ 3.887) die in 2019 betaald is en nog ten laste van 2018 komt en in de V&W-rekening verwerkt.
 6. Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis die we nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen

De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2018, dit zal gebeuren nadat ze aangenomen zijn en komen dan in de jaarrekening 2019 (stand 1-1-2019).

 1. Het resultaat van de boeken (€ 227) ten bate van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€ -1.454) ten laste van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€ -6.478) ten laste van het eigen vermogen laten komen.

Begroting: toelichting

 1. Tidinge: er komen 4 Tidingen uit à € 4.500.
 2. Nieuwsbrief: er komen 7 nieuwsbrieven à € 150.
 3. Lezingen: er staan 7 lezingen gepland à € 430 zodat totaal € 3.010 begroot is.
 4. Waterconferentie lasten: voor de subsidieaanvraag is uitgegaan van € 8.400.
 5. Werkgroepen: voor de 7 werkgroepen (exclusief Lustrum) begroten we nu € 1.000, dit is vrijwel gelijk aan de realisatie van 2018.
 6. Bankkosten: de verwachte kosten zullen ongeveer gelijk zijn.
 7. Bestuurskosten: deze zijn gelijk gehouden aan de begroting 2018.
 8. Lidmaatschappen: in de begroting is een lichte stijging verwerkt (€ 200).
 9. Diverse kosten: voor verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen.
 10. Boeken kosten: dit bedrag is op € 700 gesteld. Een afwijking zal volledig in het resultaat van de boeken terecht komen.
 11. Boeken resultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat op boeken zal besloten worden in de jaarlijkse ALV.
 12. Contributies: de begroting laten we ongeveer gelijk aan het resultaat 2018 zijn.
 13. Stadhuis: de verwachte opbrengsten houden we gelijk aan het resultaat 2018.
 14. Boeken verkopen: de verkopen lopen terug en daar houden we rekening mee.
 15. Waterconferentie baten: bij de subsidieaanvraag is uitgegaan van € 6.000 subsidies van derden.
 16. Rente-inkomsten: begroting is gelijk gesteld aan ontvangen rente in 2019.
 17. Het resultaat komt nu uit op € 760 negatief. Voor de Waterconferentie 2019 is een last van € 2.400 begroot mogelijk dat de lasten aanzienlijk minder worden door vergoedingen in natura, zoals ook bij de vorige waterconferentie.

Voorstel contributie 2019
Het voorstel is om de contributie voor 2019 ongewijzigd laten (€ 28 per jaar).

Financiering van activiteiten in het jaar 2022
Vorig jaar is in de ALV een voorstel voor de activiteiten in het jubileumjaar 2022 aangenomen. Indicatief is gesproken over een bedrag van € 25.000 tot € 30.000. Er is een projectgroep bezig met de voorbereiding van de uitgave van een nieuw, populair geschreven geschiedenisboek over Gouda, dat aan het begin van 2022 verschijnt.

agendapunt 9: BENOEMING BESTUURSLEDEN

Marilou Remmelts

In 1960 in Breda geboren en, na een aantal jaren buitenland, sinds 1999, woonachtig in Gouda. Bouwkunde gestudeerd in Delft en vele jaren werkzaam geweest als architect en interieurarchitect. Na een vervolgstudie Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg is mijn interesse meer gericht op onderzoek en bescherming van erfgoed. Daarom ben ik ook zeer geïnteresseerd om mijn kennis van de historie van Gouda te vergroten. Naast deze meestal zittende bezigheden, sport en beweeg ik graag.

Arie Dullaart

Niet in het mooie Gouda, maar in Nieuwekerk aan de IJssel ben ik in 1950 geboren. Mijn kennismaking met Gouda was als schooljongen, ik ben daar een aantal jaren naar school gegaan.

Mijn vader moest voor zijn werk naar Ede en voor mijn eigen werk ben ik 1997 teruggekeerd naar Gouda. Zoals zovelen van mijn generatie rolde ik in de ICT en heb ik diverse functies gehad in verschillende plaatsen. Meteen terug in Gouda werd ik lid van de Historische Vereniging en heb ik in de loop van de jaren veel lezingen gevolgd. Alweer een aantal jaren geleden heb ik de cursus Goudologie gevolgd. Na mijn pensionering ben ik bij de stadhuisdienst gegaan en als gastheer in Museum Gouda, waar ik bij de maquette mijn vriendin leerde kennen.

Ik kijk ernaar uit om me nu ook op deze manier voor de historie van Gouda in te zetten.

Eric Boers

Ik ben geboren  en getogen Hagenaar. Na mijn studie in Delft tot constructeur ben ik voor mijn eerste baan van Den Haag naar Gouda verhuisd en woon dus al ruim 40 jaar met veel genoegen in Gouda.

Na 7 jaar in het bedrijfsleven ben ik tot mijn AOW- en pensioenleeftijd (op precies 66) rijksambtenaar geweest bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daar is mijn leidend motief altijd geweest om de soms snel wisselende behoefte van de politiek gestuurde (semi)rijksorganisaties te koppelen aan het feit dat gebouwen langdurig meegaan en niet snel en goedkoop zijn aan te passen. In de afgelopen 20 jaar ben ik vooral bezig geweest met de door het ministerie van OCW gesubsidieerde en bekostigde cultuurinstellingen, zoals de rijksmusea en de regionale historische centra in de provincie-hoofdsteden, meestal ook ondergebracht in rijksmonumenten.

Ik verheug me er op om, nu na mijn pensionering, een bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging.

Ter informatie volgt hier de tekst van artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement.

Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen. Tegenkandidaten kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld, wanneer men zich voor de vergadering, waarin in de desbetreffende vacature zal worden voorzien, schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aannemen.