Jaarstukken 2019

Print Friendly, PDF & Email

Op deze pagina treft u alle jaarstukken 2019 en de begroting 2020 aan.
Indien u deze stukken als PDF wilt downloaden en lezen klik dan HIER


Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op een nader te bepalen datum.

 De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteitenverslag over 2019
 5. Jaarverslag van de penningmeester over 2019
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur.
  De commissie bestaat uit Fred de Mooij, William Bik en Harry van Os
 7. Begroting voor het boekjaar 2020
 8. Benoeming kascommissie 2021
  Het bestuur stelt voor de kascommissie 2021 in dezelfde samenstelling te benoemen aangezien in 2019 twee nieuwe leden werden benoemd.
 9. Beleidsplan 2020 – 2023
  Het beleidsplan is u tegelijk met deze agenda etc. toegestuurd.
 10. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
  Marianne Heeringa en Bart Pors hebben hun tweede bestuurstermijn afgemaakt en zijn niet herbenoembaar. Zij treden af. Arie Dullaart heeft te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap van het bestuur wil beëindigen en treedt af. Het bestuur stelt voor twee nieuwe leden te benoemen: Anja Roelofs en Marc Couwenbergh.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!
Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 • agendapunt 2: Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2019
 • agendapunt 4: Activiteitenverslag over 2019
 • agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2019 en Begroting 2020
 • agendapunt 9: Toelichting op het Ontwerp Beleidsplan 2020-2023 (versie 15 maart 2020)
 • agendapunt 10: Benoeming bestuursleden

Het Ontwerp Beleidsplan is een afzonderlijk document.

agendapunt 2: VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2019

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering wordt de Geschiedenisprijs uitgereikt aan Jarina van der Ende (havo Driestar College). Na de prijsuitreiking presenteert Nico Boerboom foto’s van Gouda van toen en nu en foto’s uit de collectie Daems. De aanwezigen helpen hem met het identificeren van wat/wie er op de foto’s staat.

 1. Opening
  Voorzitter Gerard van Ham opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom.
 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2018 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

Van Pieter van Dijkum, Arie Dullaart, Kees van Hooft, Marilou Remmelts en Paul de Zeeuw is bericht van verhindering ontvangen. Pieter van Dijkum heeft meegedeeld dat hij zijn werkzaamheden in de kascommissie niet kan voortzetten.

 1. Activiteitenverslag over 2018
  Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het activiteitenverslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 1. Jaarverslag van de penningmeester over 2018
  Penningmeester Hans Hoogenraad vertelt dat de aanschaf van een beamer en scherm ten behoeve van de lezingen geleid heeft tot een beperkt verlies. Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het jaarverslag over 2018.
 1. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
  Ton Wools presenteert mede namens Pieter van Dijkum de bevindingen van de kascommissie. Hij leest daartoe de laatste zinnen voor van het verslag: “Wij zijn van mening dat de financiële stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging. Wij adviseren de algemene ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2018.” De vergadering stemt daarmee in en verleent decharge.
 1. Begroting voor het boekjaar 2019
  Penningmeester Hans Hoogenraad geeft een korte toelichting op de begroting. Hij vertelt dat de bijdrage aan de Waterconferentie die dit jaar gehouden wordt naar verwachting zal leiden tot een gering verlies. Hij spreekt de hoop uit dat het verlies door bijdragen van sponsoren teniet kan worden gedaan. Vervolgens zegt hij dat de financiële consequenties van het introduceren van een elektronische nieuwsbrief in de praktijk van 2019 in detail zullen blijken. Ten slotte vertelt hij dat de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de viering van Gouda 750 jaar stad ten laste zullen worden gebracht van de exploitatierekening van het desbetreffende jaar. In de ledenvergadering van 2018 is al aan de orde gesteld dat aan deze viering € 25.000 à € 30.000 zal worden besteed. Fred de Mooij signaleert dat verlies is geleden op de beleggingen en vraagt het bestuur te overwegen dit af te bouwen in verband met negatieve verwachtingen. Hans Hoogenraad licht toe dat naar aanleiding van vragen in de ledenvergadering besloten is te beleggen in een fonds omdat de rente op banktegoeden vrijwel verwaarloosbaar is. Na enige discussie zegt hij toe dat het bestuur dit opnieuw zal overwegen. Vervolgens wordt de begroting vastgesteld door de vergadering.
 1. Benoeming kascommissie 2020
  Gerard van Ham deelt mee dat Ton Wools volgens het rooster aftreedt als lid van de kascommissie. Pieter van Dijkum heeft te kennen gegeven ook af te treden. Hij bedankt hen voor hun werk.

Desgevraagd verklaren Harry van Os en Fred de Mooij zich bereid de vacatures te vervullen. De ledenvergadering stemt daarmee in en benoemt Harry van Os in de vacature Ton Wools en Fred de Mooij in de vacature Pieter van Dijkum.

     9. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
Gerard van Ham deelt mee dat Patricia Gho in verband met haar gezondheid aftreedt. Hij vertelt dat op deze wijze een tweede vacature is ontstaan in het bestuur naast de vacature als gevolg van het aftreden in 2018 van Sjouk Engels. Hij deelt mee dat een derde vacature moet worden vervuld met het oog op komende wisselingen volgens het rooster van aftreden. De vergadering stemt in met de voorgestelde benoeming van Eric Boers, Arie Dullaart en Marilou Remmelts. Gerard van Ham heet de zojuist benoemde bestuursleden welkom in het bestuur.

     10. Rondvraag
Naar aanleiding van de presentatie van oude foto’s door Nico Boerboom houdt de heer Schneider een pleidooi voor het herstellen van de gracht Achter de Vismarkt. Gerard van Ham vertelt dat als er een gracht opengaat, het Nonnenwater als eerste aan de beurt is. Jan Willem Eelkman Rooda licht toe dat dit wenselijk is om de waterafvoer van de binnenstad naar de Turfsingel te verbeteren.

      11. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.

voorzitter: Gerard van Ham           secretaris: Bart Pors

agendapunt 4: ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2019

Dit verslag geeft een kort overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2019. In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten.
We begonnen 2019 met 886 leden; een jaar later waren het er 896. Zeven leden overleden in 2019.

bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer. Eric Boers, Arie Dullaart en Marilou Remmelts werden benoemd voor een eerste termijn in het bestuur. Patricia Gho trad af. De portefeuilleverdeling was: Gerard van Ham voorzitter; Bart Pors secretaris, boekenverkoop, contact stadhuisgroep; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie, contact Historisch Platform; Bianca van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Eric Boers beleidsplan; Arie Dullaart beheer info@diegoude.nl; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde; Jan de Haan werkgroep ruimte, contact werkgroep excursies; Marian Heeringa werkgroep lezingen; Paul van Horssen Tidinge, geschiedenisprijs, contact redactie Oud-Gouda; Marilou Remmelts werkgroep gebouwd erfgoed.

vrijwilligers
Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer 10% van onze leden zich actief inzet voor de vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en pakken vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het jaar konden wij dan ook meer dan 80 actieve leden uitnodigen.

communicatie
De communicatie kreeg weer veel aandacht. Het jaar begon met de 100e nieuwsbrief waarna nog zes nummers van deze onvolprezen publicatie volgden. De website werd vaak bezocht. Op Facebook werd vrijwel dagelijks nieuwe informatie geplaatst. Het aantal vaste bezoekers steeg naar 1200.

Tidinge
De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge waaronder een themanummer over uitgeverij Van Goor. Er werden plannen voorbereid voor themanummers in 2022, het jaar van Gouda 750. Een redactiestatuut werd vastgesteld.

lezingen
De lezingencommissie organiseerde acht lezingen die allen goed bezocht werden. Samen met Open Monumentendag Gouda werden in de Monumentenweek twee lezingen gehouden waarvan één op de tweede monumentendag, de Houtmandag. Met de Stichting Goudse St-Jan werd een symposium georganiseerd over de eerste Goudse Remonstrantse predikant Eduard Poppius.

excursies
De excursiecommissie organiseerde twee excursies. De eerste ging op 18 mei naar Baarle-Nassau alwaar de Dodendraad werd bezocht die door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog is aangelegd langs de Belgische grens. De excursie naar Genemuiden kon niet doorgaan.

Stadhuis
De stadhuismedewerkers van Die Goude ontvingen op 37 zaterdagen bezoekers in het stadhuis. Het stadhuis was 10 zaterdagen meer beschikbaar dan in het voorafgaande jaar.

publicaties
De voorbereiding van een stadsgeschiedenis voor het grote publiek ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten in 2022 werd voortgezet. Er werden plannen gemaakt voor het maken van een aantal reconstructietekeningen van gebeurtenissen in vroeger tijd. Maandelijks werd de rubriek Oud Gouda verzorgd voor de papieren versie van het gratis blad deGouda.nl.

geschiedenisprijs
In het voorprogramma van de ledenvergadering werd de geschiedenisprijs uitgereikt aan Jarina van der Ende, leerling van het Driestarcollege.

Watergilde
Het Watergilde organiseerde in oktober een geslaagde Waterconferentie over de grondwaterproblematiek van de binnenstad. De resultaten van een onderzoeksopdracht aan studenten van Hogeschool Inholland werden gepresenteerd. Een vervolgopdracht naar de ruimtelijke inrichtingsmogelijkheden van de polder Veerstalblok werd verstrekt.

Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde trok in het zomerseizoen veel publiek met demonstraties van de Donkere Sluis. Wegens het succes in het voorgaande jaar werd opnieuw op twee zaterdagen onbeperkt varen mogelijk gemaakt tussen de stad en Reeuwijk.

ruimtelijke advisering
De werkgroep ruimte werkte aan advisering over de omgevingsvisie die de gemeente moet gaan opstellen bij de invoering van de Omgevingswet. Dit resulteerde in de ‘Bijdrage van Die Goude aan de omgevingsvisie Gouda 2020-2030’. Deze werd aangeboden aan wethouder Thierry van Vugt.

monumenten
De werkgroep gebouwd erfgoed heeft met de gemeente overlegd over de aanpak van de energietransitie met betrekking tot monumentale gebouwen. Ter begeleiding van de herbestemming van de Gouwekerk werd deelgenomen aan de desbetreffende klankbordgroep.

nieuwe werkgroepen
Op verzoek van Gouda op Schrift werd besloten dat deze organisatie met ingang van 2020 zou toetreden tot Die Goude. Met de initiatiefnemers van Gouda Tijdmachine werd ook overlegd over toetreding tot Die Goude. Het laatstgenoemde initiatief beoogt zoveel mogelijk gegevens over oude panden in de binnenstad digitaal beschikbaar te maken.

samenwerking met andere organisaties.
Opnieuw werd samengewerkt met veel andere organisaties. Naast de doorlopende vormen van samenwerking (deelname aan het Historisch Platform, samen organiseren van lezingen met Open Monumentendag Gouda en Goudse St-Jan, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen en deelnemen aan de Wateralliantie) vonden diverse activiteiten plaats. Met het Streekarchief, de Omgevingsdienst Midden-Holland en Golda werd voor de tweede keer de cursus Wonen in een historisch pand gehouden. Voor het cultuurhistorisch programma van de provincie over de Oude Hollandse Waterlinie werd deelgenomen aan de activiteiten van de gelijknamige stichting. De herdenking van de 400ste verjaardag in 2019 van de ‘ontdekking’ van West-Australië door Frederik de Houtman werd samen met Howard Gray, het streekarchief en Open Monumentendag Gouda georganiseerd op de Houtmandag op tweede monumentendag. De voorbereiding van de herdenking in 2022 van 500 jaar Coornhert ging van start. Er werden diverse collecties aangeboden aan Die Goude die geïnventariseerd en digitaal verwerkt werden met het doel ze geschikt te maken voor aanbieding aan het Streekarchief en Museum Gouda. Ook waren er diverse contacten met historische verenigingen van buiten Gouda.

agendapunten 5 en 7: JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2019 EN BEGROTING 2020

agendapunt 5: TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019
Algemeen
Het resultaat (winst € 2.212) is gunstiger dan verwacht (verlies € 760). De betere resultaten voor de waterconferentie, stadhuisdienst en werkgroepen overtreffen ruimschoots het verlies voor de Tidinge.

Beginbalans: toelichting op de aanpassingen
In de jaarvergadering van april 2019 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2018 besloten. Deze zijn verwerkt in de beginbalans 2019 (standen per 1-1-2019).

 1. Het resultaat van de boeken (€ 227) ten bate van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€ -1.454) ten laste van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€ -6.478) ten laste van het eigen vermogen laten komen.

V&W: toelichting op de resultaten 2019 t.o.v. begroting 2019 en jaarrekening 2018

 1. Tidinge: de kosten in 2019 zijn € 2.134 hoger dan begroot doordat bij de begroting geen rekening met de BTW is gehouden.
 2. Nieuwsbrief: de kosten komen vrijwel gelijk aan de begroting
 3. Lezingen: de kosten van de sprekers vallen dit jaar mee.
 4. Waterconferentie lasten: de lasten zijn € 2.511 gunstiger dan begroot doordat er ook lasten geweest zijn die in natura vergoed zijn.
 5. Werkgroepen: de zeer gunstige ontwikkeling van de lasten komt doordat er weinig activiteiten dit jaar waren die geld kostten.
 6. Bankkosten: de kosten zijn hoger dan begroot omdat we voor twee jaar de verlenging van de LEI (Legal Entity Identifier) verschuldigd waren.
 7. Bestuurskosten: we komen lager uit dan begroot.
 8. Lidmaatschappen: de kosten zijn iets lager dan begroot omdat we een stijging van de contributies hadden opgenomen. Het betreft lidmaatschappen voor het Historisch Platform (Die Goude en Watergilde), Heemschut, Hendrick de Keyser en Goudse St-Jan.
 9. Diverse kosten: dit zijn kosten die te maken hebben met onze website.
 10. Boeken kosten: dit jaar hebben we geen kosten voor opslag of voor nieuwe boeken gemaakt. De aanloopkosten voor het nieuwe boek over de Stadsgeschiedenis staan onder vooruitbetaalde lasten om zodoende niet het resultaat van dit jaar te beïnvloeden.
 11. Contributies baten: in 2019 is het aantal betalende leden nagenoeg gelijk gebleven.
 12. Stadhuis: Het aantal keren stadhuisdienst is gestegen van 27 naar 37 waardoor het aantal bezoekers toenam met 411. Daarnaast zijn ook de entreegelden verhoogd (van € 2,50 naar € 3,50). Deze drie elementen zorgen voor een substantiële verhoging van het door ons te behouden bedrag.
 13. Boeken verkopen. Dit jaar wederom geen boekenmarkt zodat de opbrengsten lager zijn dan verwacht.
 14. Waterconferentie baten: inclusief de vorig jaar ontvangen subsidie (stond in de balans onder Fonds voor waterconferentie) zijn de ontvangsten lager dan begroot.
 15. Rente: naast de rentevergoeding over 2018 (€ 95) die we begin 2019 ontvangen hebben, staan hier ook de terugontvangen dividendbelastingen (€ 144).
 16. Entree stadhuis, Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en moeten op 0 uitkomen. Entree stadhuis is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de overboekingen tussen de rekeningen courant, spaarrekeningen en beleggingsrekening.
 17. Boeken resultaat: dit is gelijk aan de opbrengsten omdat er geen kosten zijn.
 18. Resultaat algemeen: de jaarrekening 2019 geeft een veel gunstiger beeld dan de begroting. De lagere kosten voor de waterconferentie, werkgroepen en boeken wegen niet op tegen de hogere kosten voor de Tidinge.

Eindbalans: toelichting jaarrekening 2019

 1. De rentevergoedingen van onze spaarrekeningen zijn erg laag . In de ALV van 2018 is besloten om een deel van ons vermogen te beleggen en dit is ondergebracht bij Hof Hoorneman. Dit jaar zijn er geen mutaties in de samenstelling van de portefeuille gedaan.
 2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsvindt zijn gesplitst in de methode van verwerken. Toelichting: de bedragen onder Vooruitbetaalde lasten en Vooruitontvangen baten staan dit jaar in de balans en komen niet in de resultaatrekening maar in een volgend jaar (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen baten en Nog te betalen lasten staan dit jaar in het resultaat en zullen in een volgend boekjaar alleen in de balans verrekend worden (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te verrekenen uitgaven en Te verrekenen inkomsten worden in het geheel niet in de resultaatrekening opgenomen maar komen wel in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg voor het frankeerapparaat).
 3. Vooruitbetaalde lasten: hier staan kosten die gemaakt zijn voor het boek Stadgeschiedenis dat in 2021 verschijnt. Hierdoor zal het niet op het resultaat van dit jaar drukken maar in 2021.
 4. Te verrekenen uitgaven: dit is de borg voor het frankeerapparaat (€ 260) en de borg voor de huur van de Krugerlaan (€ 200).
 5. Vooruitontvangen baten: dit zijn reeds betaalde contributies voor 2020 (€ 424), 2021 (€ 28) en 2022 (€ 28). Daarnaast is een bedrag van € 500 ontvangen voor promotie van Gouda waterstad dat we in 2020 een bestemming willen geven.
 6. Nog te betalen lasten: dit is een rekening voor de Tidinge van december 2019 (€ 3.821) die in 2020 betaald is en nog ten laste van 2019 komt en in de V&W-rekening verwerkt.
 7. Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis die we nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen

De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2019, dit zal gebeuren nadat ze aangenomen zijn en komen dan in de jaarrekening 2020 (stand 1-1-2020).

 1. Het resultaat van de boeken (€ 422) ten bate van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€ 2.212) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€ 4.011) ten bate van het eigen vermogen laten komen.

agendapunt 6: VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Het verslag van de kascommissie treft u aan onder deze LINK

agendapunt 7: TOELICHTING OP DE BEGROTING 2020

Begroting: toelichting op de rubrieken uit de V&W-rekening

 1. Tidinge: er komen 4 Tidingen uit à € 5.100, dit zijn de lasten 2019 + 5% toename posttarieven.
 2. Nieuwsbrief: er komen 7 nieuwsbrieven á €150,-.
 3. Lezingen: er staan 7 lezingen gepland à € 430 zodat, afgerond, totaal € 3.000 begroot is.
 4. Waterconferentie lasten: dit jaar geen waterconferentie dus begroting nihil.
 5. Werkgroepen: voor de 9 werkgroepen (nieuw GOS en Tijdmachine en exclusief Lustrum) begroten we nu € 1.000.
 6. Bankkosten: de verwachte kosten zullen iets hoger zijn dan die van 2019.
 7. Bestuurskosten: deze houden we gelijk aan de realisatie van 2019.
 8. Lidmaatschappen: deze houden we gelijk aan de realisatie van 2019.
 9. Diverse kosten: voor verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen.
 10. Boeken kosten: dit bedrag is op € 500 gesteld voor een mogelijk uitgave van de biografie de Lange van Wijngaerden. Een afwijking zal volledig in het resultaat van de boeken terecht komen.
 11. Boeken resultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat op boeken zal besloten worden in de jaarlijkse ALV.
 12. Contributies baten: de begroting laten we ongeveer gelijk aan het resultaat 2019 zijn.
 13. Stadhuis: de verwachte opbrengsten begroten we conservatief op € 3000.
 14. Boeken verkopen: deze houden we gelijk aan de kosten zodat het resultaat nihil is.
 15. Waterconferentie baten: dit jaar geen waterconferentie dus begroting
 16. Rente-inkomsten: begroting is gelijkgesteld aan inkomsten in 2019
 17. Het resultaat komt nu precies op € 0 uit. Dit komt overeen met onze doelstelling om te zorgen dat de baten en lasten in evenwicht zijn.


  Voorstel contributie 2020
  Voorgesteld wordt om de contributie voor 2020 ongewijzigd laten (€ 28 per jaar).

  Financiering van activiteiten in het jaar 2022
  Voor de activiteiten in het jubileumjaar 2020 zullen de kosten een bedrag van € 25.000 tot € 30.000 zijn. Een belangrijk deel hiervan (€ 18.000 exclusief subsidies) is voor de uitgave van een nieuw, populair geschreven geschiedenisboek over Gouda, dat aan het begin van 2022 verschijnt. In de begroting van 2020 komt dit niet tot uiting maar zal in het betreffende jaar ten laste van het resultaat gebracht worden.

  agendapunt 9: TOELICHTING OP HET ONTWERP BELEIDSPLAN 2020-2023 (VERSIE 15 MAART 2020)
  In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het nieuwe Beleidsplan 2020-2023. Via berichten in de Nieuwsbrief bent u daarvan op de hoogte gehouden.

  Met de brief van 20 januari 2020 hebben wij u, leden van de vereniging, de uitnodiging gestuurd om te reageren op het conceptbeleidsplan. Daarvan hebben uiteindelijk 22 leden gebruik gemaakt. Alle reacties waren positief kritisch. Korte reacties waren meestal complimenteus; in andere reacties zijn heel concrete voorstellen gedaan of zijn vragen gesteld.

  In een brief aan alle leden die een reactie hebben ingestuurd, hebben wij antwoorden gegeven op alle suggesties en vragen: wat willen we er wel of niet mee doen en waarom.

  Naar aanleiding van de reacties hebben we twee aanpassingen aangebracht in de tekst van het eerdere conceptbeleidsplan van 20 januari jl. Het betreft de volgende punten:

Iemand heeft de suggestie gedaan om aandacht te geven aan teksten in Wikipedia over (de geschiedenis van) Gouda. Wikipedia is een zeer veel geraadpleegde website met artikelen over een veelheid aan thema’s, waaronder ook Gouda (en haar geschiedenis).
In het beleidsplan is nu opgenomen dat Die Goude de mogelijkheden om teksten op Wikipedia mogelijk nog verder te verbeteren, zal onderzoeken;

Een van de kernpunten uit het beleidsplan gaat over het eventueel voeren van procedures tegen overheidsbesluiten. Een aantal leden heeft in een modelbrief aangegeven de huidige tekst van dat kernpunt in strijd te achten met de statuten van de vereniging en stelde aanpassingen voor. Het bestuur heeft de tekst van dat kernpunt uitgebreid met een nadere toelichting waarin het misverstand uit de weg wordt geruimd;

Uit het verslag van de kascommissie is naar voren gekomen dat die commissie het bestuur nadrukkelijk adviseert om maximaal 30% (in plaats van 50%) van het vermogen van de vereniging te beleggen in niet-risicovolle beleggingen. Na ampel beraad heeft het bestuur hiermee ingestemd.
Het beleidsplan is hierop aangepast.

Wij vertrouwen erop dat met deze drie wijzigingen het Beleidsplan 2020-2023 (versie 2 van 15 maart 2020) in de Algemene Ledenvergadering kan worden vastgesteld.
De vereniging meet zich daarmee opnieuw een hoog ambitieniveau aan.

agendapunt 10: BENOEMING BESTUURSLEDEN
Anja Roelofs is geboren op de Veluwe (Vaassen). Na wat omzwervingen in Nederland, woont zij, met veel genoegen, in Gouda sinds 2008. De interesse in deze stad is ontstaan doordat haar zus hier 22 jaar geleden kwam wonen. Om meer over de stad Gouda te weten te komen, heeft zij de basiscursus Goudologie gevolgd en een aantal vervolgcursussen. Gouda is een goede uitvalsbasis voor haar werk als Senior Lean Coach (bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst). Als Senior Lean Coach laat ze actief zien hoe een organisatie klantgerichter en efficiënter kan werken. Tijdens de cursus Goudologie is zij in contact gekomen met Historische Vereniging Die Goude. Sinds 2015 is zij lid van de lezingencommissie en verzorgt zij (samen met de andere leden van de lezingencommissie) met veel plezier het jaarlijkse lezingenprogramma. Daarnaast is zij jurylid van de Geschiedenisprijs (deze wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste geschiedeniswerkstuk dat voor het eindexamen gemaakt wordt in de examenklassen). Anja kijkt ernaar uit om ook via het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan de historische vereniging.

Marc Couwenbergh (Breda 1958) studeerde Politicologie in Nijmegen. Woont sinds 1988 in Gouda. Werkte van 1985-1995 bij de Novib, bureau Afrika. Begon in 1996 als freelance journalist en tekstschrijver en is dat tot heden. Zijn focus verschoof van internationale politiek naar kunst en historie. Hij is auteur van o.a. Het GOUDA Boek met de 285 leukste, opvallendste en heftigste momenten uit de geschiedenis van Gouda, uitgegeven door WBooks in samenwerking met Museum Gouda, het Streekarchief Midden-Holland en Bibliotheek Gouda. Hij schreef ook in opdracht van Museum Gouda Tussen kunst, sociaal engagement en ironie, een kroniek van de familie Van Norden 1883-2008 en voerde drie jaar de redactie van Erfgoud het magazine van Open Monumentendag.
Sinds het begin is hij betrokken bij Gouda op Schrift, de laatste twee jaar ook als bestuurder. En hij loopt graag hard en zeilt een Midget26.

Ter informatie volgt hier de tekst van artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement.

Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen. Tegenkandidaten kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld, wanneer men zich voor de vergadering, waarin in de desbetreffende vacature zal worden voorzien, schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aannemen.