Jaarstukken 2020 en begroting 2021

Print Friendly, PDF & Email

Op deze pagina treft u de door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegde jaarstukken aan over 2020 en tevens de voorgestelde begroting 2021.
Indien u deze stukken als PDF wilt downloaden en lezen, klik dan HIER.

Voor de conclusies over de jaarstukken zie onder knop ’Conclusies Algemene Ledenvergadering 2021’ of klik HIER


Klik onderstaand op een onderwerp voor de betreffende informatie:

 1. AFWIKKELING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
 2. MEMORANDUM ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 APRIL 2020
 3. ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2020
 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 EN VERSLAG KASCOMMISSIE
 5. BEGROTING 2021
 6. WISSELING LEDEN KASCOMMISSIE
 7. WISSELING BESTUURSLEDEN

 1. AFWIKKELING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Gezien de coronapandemie is Historische Vereniging Die Goude niet in staat om de voor woensdagavond 14 april a.s. geplande Algemene Ledenvergadering op de gebruikelijke wijze te houden. Het bestuur voorziet dat dit vóór 1 juli 2021 ook niet het geval kan zijn.

Daarom stelt het bestuur voor om de discussie over de ontwerpbesluiten – vergelijkbaar met vorig jaar – per brief, per mail of per telefoon te voeren. Wij stellen voor om u alle voorstellen en ontwerpbesluiten aan te bieden via de Nieuwsbrief en op de website. Wij verzoeken u vragen, bezwaren, standpunten en dergelijke uiterlijk zondag 11 april kenbaar te maken via secretaris@diegoude.nl, via  Postbus 307, 2800 AH Gouda of via het contactformulier op onze website. Ook kunt u zo nodig vragen om telefonisch overleg te hebben.
Voor het stellen van tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kennen onze statuten een duidelijke procedure. Tegenkandidaten moeten minimaal drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden gesteld, met handtekeningen door tenminste tien leden ondersteund.

Het bestuur zal alle opvattingen vastleggen en op woensdag 14 april 2021 in zijn bestuursvergadering bespreken. Wij stellen ons vervolgens de vraag of we mogen concluderen dat de ontwerpbesluiten ruime steun van de leden genieten. Bestaat daarover twijfel, dan zullen wij daarvoor op dat moment een passende procedure van behandeling voorleggen.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering omvat de volgende ontwerpbesluiten:

 1. Vaststelling van het memorandum van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2020 gedateerd 24 juni 2020;
 2. Vaststelling Activiteitenverslag 2020;
 3. Vaststelling van de jaarrekening 2020 (bestaande uit de Verlies- en Winstrekening 2020 en de Balans per 31 december 2020), rekening houdend met het verslag van de Kascommissie, en verlening van decharge aan het bestuur;
 4. Benoeming van twee nieuwe leden in de kascommissie 2021 in de vacature van aftredend lid William Bik;
 5. Vaststelling Begroting 2021;
 6. Bestuurswisseling
 7. tijdens de Algemene Ledenvergadering treden statutair af en zijn niet herbenoembaar de bestuursleden Gerard van Ham, Hans Hoogenraad en Jan de Haan;
 8. de benoeming van nieuwe bestuursleden resp. in de vacature-Van Ham, in de vacature-Hoogenraad en in de vacature-de Haan.
 9. Vaststelling Memorandum van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2021 gedateerd 14 april 2021 (of eventueel andere datum) door aftredend voorzitter Gerard van Ham.

Het bestuur,


voorzitter                                                         secretaris
Gerard van Ham                                           Eric Boers

 1. MEMORANDUM ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 juni 2020

Memorandum van de besluiten
van de pro forma Algemene Ledenvergadering 2020 op 24 juni 2020

Alle leden van Die Goude hebben van ons een voorstel ontvangen tot afwikkeling van de Algemene Ledenvergadering 2020, die door de coronacrisis niet tijdig op een normale manier kon worden gehouden. Via Nieuwsbrief 110, op de website en via Facebook hebben wij gevraagd om vóór 1 juni 2020 aan te geven of u bezwaar hebt tegen één of meer van de voorgelegde ontwerpbesluiten. Als bestuur zouden wij daarop een standpunt bepalen en vervolgens op 24 juni 2020 een pro forma Algemene Ledenvergadering houden. In onze vergadering van 6 juni jl. hebben wij vastgesteld dat geen enkel lid van de vereniging  bezwaar heeft gemaakt tegen een ontwerpbesluit.  Wij prijzen ons daarmee gelukkig.

Het voorgaande betekent dat de Algemene Ledenvergadering van Die Goude op 24 juni jl. conform voorstel heeft besloten:

 1. het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 vast te stellen;
 2. de jaarrekening 2019 en de balans per 1 januari 2020 vast te stellen, waarbij – gehoord het advies van de Kascommissie – het financiële beleid is goedgekeurd en aan het bestuur decharge wordt verleend;
 3. het Activiteitenverslag 2019 vast te stellen;
 4. als lid van de Kascommissie 2021 te benoemen: Fred de Mooij, William Bik en Harry van Os;
 5. de Begroting 2020 vast te stellen;
 6. het Beleidsplan 2020-2023 vast te stellen;
 7. dank te zeggen aan de aftredende bestuursleden Marian Heeringa en Bart Pors (vanwege het aflopen van hun tweede bestuurstermijn niet herbenoembaar) en Arie Dullaart (om persoonlijke redenen);
 8. Anja Roelofs en Marc Couwenbergh te benoemen als nieuw bestuurslid.

Het bestuur bestaat per 25 juni 2020 uit:
Gerard van Ham (voorzitter), Eric Boers (secretaris en Stadhuisdienst), Hans Hoogenraad (penningmeester), Gert Jan Jansen (vicevoorzitter, externe communicatie); Bianca van den Berg (Gebouwd Erfgoed), Marc Couwenbergh (Gouda op Schrift), Jan Willem Eelkman Rooda (Watergilde en Sluiswachtersgilde), Jan de Haan (Ruimte en Excursies), Paul van Horssen (Tidinge, Oud Gouda, Geschiedenisprijs), Marilou Remmelts (Gouda Tijdmachine) en Anja Roelofs (Lezingen en evenementen).

Het bestuur,
was getekend                                     was getekend

voorzitter                                                     secretaris
Gerard van Ham                                       Eric Boers

 1. ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2020

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2020. In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Ook op onze website en Facebook is veel informatie te vinden.
We begonnen 2020 met 896 leden; eind dat jaar waren het er 912. We schreven 53 nieuwe leden in en we moesten dus 37 leden uitschrijven, van wie 3 door overlijden.

Corona
2020 is een heel bijzonder jaar geweest. De coronapandemie heeft haar sporen nagelaten en zal dat ook in 2021 nog doen. Velen hebben in 2020 last gehad van de coronamaatregelen of hebben persoonlijke verliezen geleden.
De pandemie heeft uiteraard ook veel effecten gehad op de geplande activiteiten van Die Goude. Heel veel dingen konden niet doorgaan of zijn aangepast aan de mogelijkheden van dat moment. Dat heeft veel flexibiliteit van onze vrijwilligers gevraagd. Het bestuur heeft dat zeer gewaardeerd.

Bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer, waarvan helaas vele keren digitaal. Anja Roelofs en Marc Couwenbergh werden benoemd voor een eerste termijn in het bestuur. Bart Pors en Marian Heeringa traden na twee termijnen af. Ook Arie Dullaart beëindigde, zij het om persoonlijke redenen, het bestuurslidmaatschap.
De portefeuilleverdeling was als volgt: Gerard van Ham voorzitter; Eric Boers secretaris, contact stadhuisdienst; Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie (waaronder Nieuwsbrief), contact Historisch Platform Gouda; Bianca van den Berg werkgroep Gebouwd Erfgoed; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde, Oude Hollandse Waterlinie; Jan de Haan werkgroep Ruimte, contact Excursiecommissie; Anja Roelofs Lezingencommissie, tijdelijk waargenomen door Paul van Horssen; Paul van Horssen Tidinge, Geschiedenisprijs, contact redactie Oud Gouda; Marilou Remmelts werkgroep Gouda Tijdmachine; Marc Couwenbergh Gouda op Schrift en Boeken.

Vrijwilligers
Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer een op de acht van onze leden zich actief inzet voor de vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen of pakken vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Helaas moest voor eind van het jaar de vrijwilligersborrel voor begin 2021 worden afgezegd door de coronamaatregelen. Ter compensatie hebben alle actieve vrijwilligers van Die Goude eind 2020 een klein geschenk gekregen als blijk van grote waardering.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Helaas moest de ALV in een sterk aangepaste vorm worden gehouden. Uiteindelijk heeft er geen fysieke of digitale vergadering plaatsgehad. De voorstellen van het bestuur aan de ALV zijn uitgebreid gedocumenteerd en schriftelijk voorgelegd aan alle leden. Leden konden tegen voorstellen bezwaar maken, waarna het bestuur de bezwaren met zijn advies zou voorleggen aan alle leden. Geen van de leden heeft bezwaar gemaakt tegen de voorstellen, zodat het bestuur kon vaststellen dat alle voorstellen op 24 juni 2020 door de ALV waren geaccordeerd.

Beleidsplan 2020-2023
Een van de onderwerpen die in de Algemene Vergedering is vastgesteld, is het nieuwe ambitieuze Beleidsplan 2020-2023. In het plan zijn alle voorgenomen activiteiten voor de komende vier jaar vastgelegd.

Communicatie
De communicatie kreeg weer veel aandacht. In 2020 zijn zeven nummers van de veelgeprezen Nieuwsbrief uitgebracht. Daarvan werd nummer 112 van oktober 2020 via de website voor het eerst ook als bladerbrief beschikbaar gesteld. Gezien de sterk beperkte mogelijkheden om informatie aan leden en andere belangstellenden kenbaar te maken is de Nieuwsbrief uitgebreid van normaal 20 naar nu 24 bladzijden. De website van Die Goude werd vaak bezocht. Op Facebook werd nagenoeg dagelijks en soms meer keren per dag nieuwe informatie geplaatst. Het aantal vaste bezoekers steeg naar meer dan 1300.

Tidinge
De redactie bracht vier nummers uit van het zeer gewaardeerde blad Tidinge. In het blad is in 2020 een start gemaakt met een artikelenreeks over de Goudse boekcultuur tot 1600. De plannen voor themanummers in 2022, het jaar van Gouda 750 en het 18e lustrum van de vereniging, kregen verder vorm. Het redactiestatuut werd vastgesteld en is op de website van Die Goude geplaatst.

Lezingen
De Lezingencommissie begon het jaar veelbelovend met twee interessante lezingen, maar daarna kon geen van de lezingen doorgang vinden. Alleen de lezingenavond ter gelegenheid van Open Monumentendag kon met medeorganisator Open Monumentendag en met medewerking van de stichting Sint-Jan in de langste kerk van Nederland worden gehouden. Daar is ruimte om met een flink gezelschap op voldoende corona-afstand te blijven.
In plaats van de lezingen heeft de Lezingencommissie enkele interessante filmpjes over onder meer twee Goudse architecten op de website gezet. Via de link op onze website kunnen de filmpjes worden bereikt op internet.

Excursies
Zoals ieder jaar organiseerde de Excursiecommissie twee excursies. Deze konden door de coronapandemie helaas geen doorgang vinden.

Stadhuisdienst
De stadhuisdienstvrijwilligers van Die Goude ontvingen op vele zaterdagen bezoekers in het stadhuis. Maar ook de Stadhuisdienst had veel last van corona. Ondanks vele maatregelen moest het stadhuis, als museum, toch sluiten tot in 2021. Door de pandemie was het aantal bezoekers (ca. 1.100) slechts iets meer dan de helft vergeleken met een ‘normaal’ jaar.

Publicaties
De voorbereiding van een stadsgeschiedenis voor het grote publiek ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten Gouda in 2022 is dit jaar voortgezet. Er is een substantiële subsidie gekregen van de stichting Fonds Gouda 750 voor het maken van een aantal reconstructietekeningen van gebeurtenissen in vroeger tijd waar geen beeldmateriaal van bestaat.
Vlak na de zomer verscheen een omvangrijk boek over het leven van Cornelis Joan de Lange, Vrijheer van Wijngaerden en Ruygbroek. Het eerste exemplaar kon worden uitgereikt aan de burgemeester.
Maandelijks werd de rubriek Oud Gouda verzorgd voor de papieren versie van het gratis blad deGouda.nl.

Geschiedenisprijs
Met het wegvallen van het voorprogramma van de ledenvergadering kon de geschiedenisprijs door jurylid Sander Enderink pas op 2 juli worden uitgereikt aan Timon van den Bosch. Hij schreef 75 jaar na de bevrijding, zoals de jury aangeeft, een intrigerend en confronterend profielwerkstuk.
Op 5 oktober jl. heeft jurylid Paul van Horssen de extra Geschiedenisprijs 2020 van Die Goude uitgereikt aan Roos van Duuren en Milou van Leeuwen voor hun zogenoemde praktische opdracht over Suriname en de Nederlandse Antillen in de Tweede Wereldoorlog.

Watergilde
De studenten van Hogeschool Inholland presenteerden na vijf maanden studie eind januari hun visie op de herinrichting van het Veerstalblok.
Het Watergilde werkte mee aan de zogenoemde zienswijze van de Wateralliantie op de plannen van de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. De Wateralliantie stelde een andere optie voor dan waarvoor de gemeente en het Hoogheemraadschap uiteindelijk hebben gekozen.

Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde heeft dit jaar helaas geen activiteiten met de sluizen en bruggen kunnen uitvoeren. Corona liep het gilde voor de voeten. Gezondheid en veiligheid voor publiek en zeker ook onze vrijwilligers gaat voor; zeker in die situaties waarin de 1,5 meter in het geding komt.

Ruimtelijke advisering
De werkgroep Ruimte heeft in het afgelopen jaar slechts beperkt kunnen werken aan haar voorgenomen activiteiten. Corona gooide roet in het eten, maar ook de gezondheid van enkele vrijwilligers liet veel te wensen over.

Monumenten
De werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft verder overleg gevoerd met de gemeente over de aanpak van de energietransitie met betrekking tot monumentale gebouwen.
Ook heeft de werkgroep in de klankbordgroep van de herontwikkeling van de Gouwekerk opnieuw haar bijdrage geleverd en gaf ook advies aan de gemeente over de kerkenvisie.

Nieuwe werkgroepen
In 2020 is de tijdelijke projectgroep Gouda Tijdmachine erkend als werkgroep van Die Goude. Voor de verdere uitwerking en realisatie van het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Streekarchief Midden-Holland.
Met de stichting Oude Hollandse Waterlinie werden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet om de werkgroep Gouda van die stichting bij Die Goude op te nemen als werkgroep Oude Hollandse Waterlinie.

Samenwerking met andere organisaties
Opnieuw werd samengewerkt met veel andere organisaties.
Ook in 2020 is weer nauw samengewerkt in het Historisch Platform Gouda, met Open Monumentendag Gouda en met Goudse St-Jan. Ook is opgetrokken met het Platform Binnenstad (en haar randen) bij ruimtelijke advisering en is deelgenomen aan de Wateralliantie.
Voor de herdenking in 2022 van het 500ste geboortejaar van Coornhert is in het najaar subsidie aangevraagd.
Er werden diverse foto- of diacollecties aangeboden aan Die Goude, die geïnventariseerd en digitaal verwerkt werden met het doel ze geschikt te maken voor aanbieding aan Streekarchief Midden-Holland. Via berichten op Facebook konden deze foto’s of dia’s vaak worden aangevuld met relevante informatie.
Van de dochter van een van de bestuursleden van Die Goude uit de periode van de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna kreeg Die Goude acht keramiekborden die zijn uitgereikt aan haar vader ter gelegenheid van het steeds weer 100ste extra lid in die periode. Eind 2020 zijn de borden overgedragen aan Museum Gouda waar ze direct een plek in de collectie hebben gekregen en in de loop van 2021 gaan ze voor het eerst in het museum tentoongesteld worden.

 1. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 EN VERSLAG KASCOMMISSIE

JAARREKENING 2020 en BEGROTING 2021

Historische Vereniging Die Goude

Klik HIER voor de jaarrekening en begroting op ware grootte als PDF om te printen.

Toelichting op de jaarrekening 2020

Algemeen

Het resultaat (winst € 1.273) is gunstiger dan verwacht (neutraal € 0). Dit komt hoofdzakelijk doordat diverse lezingen zijn afgelast.

Beginbalans: toelichting op de aanpassingen

In de jaarvergadering van april 2020 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2019 besloten en verwerkt in de beginbalans 2020 (standen per 1-1-2020).

 1. Het resultaat van de boeken (€ 422) ten bate van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€212) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€011) ten bate van het eigen vermogen laten komen.

V&W: toelichting op de resultaten 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019

 1. Tidinge: de kosten in 2020 zijn vrijwel gelijk aan de begroting.
 2. Nieuwsbrief: de kosten komen ruim € 100 hoger uit dan begroot.
 3. Lezingen: door de coronamaatregelen zijn er diverse lezingen niet doorgegaan.
 4. Waterconferentielasten: dit jaar zijn er geen kosten voor geweest.
 5. Werkgroepen: de meeste werkgroepen hebben weinig kosten gemaakt. De kosten betreffen met name kosten voor de werkgroep GOS t.b.v. hun website en firewall.
 6. Bankkosten: de kosten waren vrijwel gelijk aan de begroting.
 7. Bestuurskosten: dit jaar komen we hoger uit dan begroot door de attentie aan actieve vrijwilligers.
 8. Lidmaatschappen: het betreft lidmaatschappen voor het Historisch Platform (Die Goude en Watergilde), Heemschut, Hendrik de Keyzer en Goudse St Jan.
 9. Diverse kosten: dit zijn kosten die te maken hebben met onze website.
 10. Boekenkosten: de kosten betreffen het nieuwe boek “De Lange van Wijngaerden”. De aanloopkosten voor het nieuwe boek over de Stadsgeschiedenis staan onder vooruitbetaalde lasten om zodoende niet het resultaat van dit jaar te beïnvloeden.
 11. Contributies baten: het aantal betalende leden in 2020 nam met 10 toe zodat ook de ontvangen contributie hoger is.
 12. Stadhuis: het aantal keren stadhuisdienst is gedaald van 37 naar 26. Het aantal bezoekers kwam uit op 1.131. De totale baten daalden dientengevolge.
 13. Boekenverkopen. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de verkopen van het nieuwe boek “De Lange van Wijngaerden”.
 14. Waterconferentiebaten: dit jaar geen waterconferentie zodat er ook geen baten zijn.
 15. Rente: naast de rentevergoeding over 2019 (€ 43) die we begin 2020 ontvangen hebben, staan hier ook de dividendbelastingen (€ 263) die nog niet ontvangen zijn (zie nog te ontvangen baten).
 16. Entree stadhuis, Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en moeten op 0 uitkomen. Entree stadhuis is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de overboekingen tussen de rekeningen courant, spaarrekeningen en beleggingsrekening.
 17. Boekenresultaat: dit is het saldo van de opbrengsten en kosten m.b.t. boeken.
 18. Resultaat algemeen: de jaarrekening 2020 geeft een gunstiger beeld dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat er diverse lezingen zijn afgelast.

Eindbalans: toelichting jaarrekening 2020

 1. Dit jaar zijn er geen mutaties in de samenstelling van de portefeuille bij Hof Hoorneman gedaan. Vanaf 1-1-2021 is Hof Hoorneman bankiers overgenomen door Van Lanschot Kempen bankiers.
 2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsheeft, zijn gesplitst in de methode van verwerken. Toelichting: de bedragen onder Vooruitbetaalde lasten en Vooruitontvangen baten betreffen resultaatcomponenten voor een volgend jaar en staan nu alleen in de balans opgenomen (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen baten en Nog te betalen lasten betreffen resultaatcomponenten voor het lopende jaar en worden in een volgend boekjaar verrekend (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te verrekenen uitgaven en Te verrekenen inkomsten betreffen gelden die in het geheel niet in de resultaatrekening komen en alleen in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg voor de huur van de Krugerlaan).
 3. Vooruitbetaalde lasten: hier staan kosten die gemaakt zijn voor het boek Stadgeschiedenis dat in 2021 verschijnt. Hierdoor zal het niet op het resultaat van dit jaar drukken maar op dat van 2021.
 4. Nog te ontvangen baten: dit is het bedrag dat we nog moeten ontvangen aan betaalde dividendbelasting.
 5. Te verrekenen uitgaven: dit is de borg voor de huur van de Krugerlaan (€ 200). De borg voor het frankeerapparaat (€ 260) is in 2020 terugontvangen.
 6. Vooruitontvangen baten: hier staan contributies voor 2021 die in 2020 ontvangen zijn. Daarnaast twee subsidies voor het lustrum (€ 500 en € 4.981) die in de resultaten van het jubileumjaar 2022 komen.
 7. Nog te betalen lasten: dit is een rekening voor de Tidinge van december 2020 (€ 4.021) die ten laste van 2020 komt.
 8. Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis die we nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen

De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2020, dit zal gebeuren nadat ze in de ALV aangenomen zijn. Zij komen dan in de jaarrekening 2021 (stand 1-1-2021).

 1. Het resultaat van de boeken (€ -25) ten laste van het fonds voor boeken laten komen.
 2. Het resultaat algemeen (€273) ten bate van het eigen vermogen laten komen.
 3. Het resultaat beleggingen (€ -1.374) ten laste van het eigen vermogen laten komen.

5. BEGROTING 2021: TOELICHTING

 1. Tidinge: er komen 4 Tidingen uit à € 5.125, dit zijn de lasten 2020 + extra voor toename posttarieven.
 2. Nieuwsbrief: er komen 7 nieuwsbrieven à € 160 afgerond € 1.100.
 3. Lezingen: verwachting 5 lezingen gepland à € 430, totale begroting € 2.150.
 4. Waterconferentielasten: de waterconferentie komt er in 2022 dus dit jaar is de begroting nihil.
 5. Werkgroepen: voor de 9 werkgroepen (exclusief Lustrum) begroten we ongewijzigd €1.000.
 6. Stadsgeschiedenis: dit nieuwe item is voor de uitgave van het geschiedenisboek over Gouda dat eind 2021 verschijnt. In de ALV van 2018 is besloten deze kosten ten laste van het vermogen te brengen. De begroting is hier op nihil gesteld om de resultaten van 2021 niet te vertroebelen.
 7. Bankkosten: de verwachte kosten zullen ongeveer gelijk zijn aan die van 2020.
 8. Bestuurskosten: we begroten de lasten op € 2.500.
 9. Lidmaatschappen: dit begroten we op de realisatie 2020, afgerond € 150.
 10. Diverse kosten: voor verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen.
 11. Boekenkosten: dit bedrag is op € 3.000 gesteld voor een uitgave van het boek “Stad van Bier’’. De baten staan onder boekenverkopen.
 12. Boekenresultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat op boeken zal besloten worden in de jaarlijkse ALV.
 13. Contributies baten: de begroting laten we ongeveer gelijk aan het resultaat 2020 zijn.
 14. Stadhuis: de verwachte opbrengsten begroten we conservatief op € 2.000.
 15. Boekenverkopen: deze houden we gelijk aan de kosten zodat het resultaat nihil is. Een afwijking zal volledig in het resultaat van de boeken terechtkomen.
 16. Waterconferentie baten: de waterconferentie komt er in 2022 dus dit jaar is de begroting nihil.
 17. Rente-inkomsten: begroting is gelijk gesteld aan inkomsten in 2020.
 18. Het resultaat komt op € 400 uit.

Voorstel contributie 2021

Het voorstel is om de contributie voor 2021 ongewijzigd te laten (€ 28 per jaar).

Financiering van activiteiten in het jaar 2022

Voor de activiteiten in het jubileumjaar 2022 zullen de kosten een bedrag van € 25.000 tot € 30.000 zijn. Een belangrijk deel hiervan is voor de uitgave van een nieuw, populair geschreven geschiedenisboek over Gouda, dat eind 2021 verschijnt. De kosten voor dit boek komen onder de rubriek Stadsgeschiedenis te staan.

Verslag Kascommissie

6. WISSELING LEDEN KASCOMMISSIE

De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden, maar doorgaans uit drie. In verschillende jaren benoemd draaien zij in de praktijk drie jaar mee, om dan plaats te maken voor een nieuw lid. Dit jaar is William Bik aftredend. Voor deze vacature is een oproep gedaan in de Nieuwsbrief (nr. 115). Daarop hebben zich twee leden aangemeld. Het bestuur wil die bereidheid graag honoreren en stelt voor hen allebei te benoemen. Hun werkzaamheden vangen aan in 2022 met de controle van het financieel opereren in 2021.

 • Richard Okkerse, werkzaam als boekhouder/administrateur;
 • Henk de Vries, gepensioneerd registeraccountant.

De huidige leden van de kascommissie, Harrie van Os en Fred de Mooij, zetten hun werkzaamheden graag voort.

7. WISSELING BESTUURSLEDEN

Dit voorjaar ontstaan er drie vacatures in het bestuur: Gerard van Ham (voorzitter), Hans Hoogenraad (penningmeester) en Jan de Haan (bestuurslid) zijn in 2013 voor een termijn van vier jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. In 2017 zijn zij voor een tweede termijn herbenoemd. Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat zo’n herbenoeming slechts eenmaal kan plaatshebben. Artikel 4 van dat reglement zegt over de kandidaatstelling:

Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen.

Tegenkandidaten kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld, wanneer men zich voor de vergadering, waarin in de desbetreffende vacature zal worden voorzien, schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aannemen.

In Nieuwsbrief 111 (van september 2020) is een oproep geplaatst om belangstelling voor een van de vacatures kenbaar te maken. De oproep was voorzien van een profiel van de functies van voorzitter en penningmeester. Daarop zijn verschillende suggesties binnengekomen, waarna er diverse gesprekken zijn gevoerd. Op grond daarvan kan het bestuur een voorstel doen om te voorzien in de vacature-Van Ham en in de vacature-Hoogenraad. Naar het oordeel van het bestuur zijn Ronald Verkuijl en Gerard Aerts uitstekend gekwalificeerd om actief te worden als voorzitter respectievelijk penningmeester. Voor de vacature-De Haan hebben de besprekingen helaas nog niet geleid tot een kandidaat.

Het bestuur stelt voor in de vacature-Van Ham te benoemen: Ronald Verkuijl
Het bestuur stelt voor in de vacature-Hoogenraad te benoemen: Gerard Aerts

Beiden stellen zich hieronder aan u voor:

Ronald Verkuijl: kandidaat-bestuurslid in de vacature-Van Ham

Ronald Verkuijl is 44 jaar oud, gehuwd, vader, en woonachtig in de binnenstad. En nee, hij is geen Gouwenaar van geboorte. Hij is opgegroeid in Vlaardingen. Daarentegen wil hij wel oprecht zeggen dat hij een ontzettend trotse Gouwenaar is. Ronald is al jarenlang maatschappelijk actief in Gouda. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter en uiteindelijk als voorzitter van de VVD in Gouda. Daarnaast maakt hij deel uit van het bestuur van de Halve Marathon Gouda. Sinds kort zet hij zich ook in voor Veteranen in Gouda. Maar, benadrukt hij zelf, de schoorsteen moet ook roken. Ronald werkt fulltime als officier bij de Koninklijke Landmacht. In die hoedanigheid is hij over de hele wereld actief en uitgezonden geweest. De komende paar jaar is hij ‘uitgeleend’ aan de Dienst Koninklijk Huis als Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Een mooie en eervolle baan. Kon het nog mooier? Dit najaar vroeg iemand hem of het geen leuk idee zou zijn om zich te kandideren als voorzitter voor uw vereniging. En om een kort verhaal kort te houden: Hij staat er klaar voor. Hij hoopt de komende weken (ook fysiek) kennis te kunnen maken met iedereen die in de vereniging een belangrijke rol vervult.

Gerard Aerts: kandidaat-bestuurslid in de vacature-Hoogenraad

Gerard Aerts is in 1952 in Gouda geboren en opgegroeid in de binnenstad. Vanaf zijn tienerjaren woont hij in Reeuwijk. Met zijn partner Mieke heeft hij gezamenlijk vijf kinderen, die allen in de regio wonen. Na een commerciële opleiding is hij gaan werken in de, in Gouda gevestigde, verfgroothandel van zijn vader. Eind jaren negentig is deze opgegaan in een grotere organisatie, waar Gerard tot zijn pensionering commerciële managementtaken heeft vervuld. Naast zijn werk was hij al actief in diverse organisaties op het gebied van kunst en natuur in Reeuwijk. Bij de Goudse binnenstad heeft hij altijd een ‘thuisgevoel’ gehouden. Daarom is hij na zijn pensionering ook actief geworden in Gouda als gastheer in Museum Gouda. Hij heeft de cursus Goudologie gevolgd. Hij kijkt ernaar uit om via Die Goude bij te dragen aan het in stand houden van de kennis over Gouda. Hij zal er hierbij speciaal op letten dat Die Goude een financieel gezonde vereniging blijft.

BELEIDSPLAN 2020-2023