2012 Terug naar de oorsprong

Print Friendly, PDF & Email
NJB0122
Foto: Nico J. Boerboom

 

Op 11 oktober 2012 organiseerde het Watergilde voor de achtste keer een Waterconferentie.

Het Watergilde wil zoveel mogelijk water terugbrengen in de binnenstad van Gouda. Dit water moet weer in verbinding staan met de Hollandsche IJssel, waardoor de doorvaart en doorstroming voor nieuwe levendigheid op en aan het water zorgen. Hierdoor wordt de vitaliteit van de binnenstad vergroot. Het Watergilde organiseerde op 11 oktober 2012 voor de achtste keer een Waterconferentie. Dagvoorzitter was Gerard van Ham, voorzitter van de Historische Vereniging die Goude.

De conferentie startte met de happening “Gouda en het blauwe Hartfalen”, een stukje heftige watergeschiedenis over Gouda en haar omgeving. Daarin gingen we terug naar de zeventiende eeuw. In 1630 was er een klacht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat de ambitie om te zorgen dat iedereeny droge voeten houdt niet waarmaken en eist onder andere onmiddellijke stopzetting van het schuren van de grachten. De burgemeester gaf daarop aan dat schuren een noodzakelijk kwaad is; er komt nogal wat vervuiling (bijvoorbeeld van de lakenindustrie) terecht in het water, dat ook gebruikt wordt om te drinken. Als we zouden stoppen met schuren, zou de stad compleet onleefbaar zijn! Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden waarin alle partijen zich konden vinden. De voorzitter van het Hof besloot met de volgende woorden:
“Ik complimenteer het gezonde verstand waardoor met veel belangen rekening is gehouden:
•    Het “droge voeten belang”van de polderbeheerders
•    Het agrarische belang van de boeren.
•    Het waterbergingsbelang van het Hoogheemraadschap
•    Het industriële belang van de bier- en Lakenindustrie
•    Het belang van schoon drinkwater voor de inwoners van Gouda
•    Enzovoorts enzovoorts
Het bleek verstandig om “Eerst alle belangen bij elkaar te beschouwen en dan pas samen aan oplossingen te werken”.
Ik spreek de hoop uit dat dit tot in de verre toekomst de werkwijze van de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland mag blijven, samen met andere belanghebbenden. Hiermee sluit ik de zitting van het Hof van Holland op 8 augustus 1630.”Daarna was het woord aan Manita Koop. Op 1 januari 2010 werd ze directeur van het projectbureau van de Vereniging Regio Water. Deze vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling te zorgen voor een duurzaam leef- vestigingsklimaat op en rond de vaarwegen. De vereniging wil via waterrecreatie het toerisme en de lokale economie versterken, stad en land (en natuur) via water verbinden, het cultureel erfgoed over water toegankelijk maken en de ruimtelijke kwaliteit versterken. Onder andere in het Groene Hart. Ze gaf aan dat het belangrijk is dat allerlei organisaties (zoals de Vereniging Regio Water en het Watergilde) samenwerken aan de kwaliteit van water en daarmee van het leven.Max van Aerschot is sinds 2008 stadsbouwmeester van Haarlem. Zijn taak is om de strategie te bepalen die nodig is om een historische stad een nieuwe toekomst te geven. Bijvoorbeeld door de oudste trekvaart van Nederland te herontwikkelen. Een trekvaart is een gegraven waterweg, bestemd voor trekschuiten. De eerste Nederlandse trekvaart was de Haarlemmertrekvaart, tussen Amsterdam en Haarlem. De waterweg werd in 1631 aangelegd. Van Aerschot gaf aan: “Bij die herontwikkeling loop je tegen allerlei problemen aan, bijvoorbeeld op financieel gebied. Maar als je probeert om overal geld vandaan te schrapen, dan lukt dat!”
Paul Birker, bestuurslid van de historische vereniging Oud Leiden en lid van het Waterambacht Leiden en specialist op het gebied van duurzame watertoepassingen, gaf aan hoe onder andere duurzaamheid, stadsontwikkeling en verbeterde doorvaart hand in hand kunnen gaan in de singels van Leiden.

Jeanine van Pinxteren, voorzitter deelraad Centrum Amsterdam, belichtte de problemen en kansen van een grote stad, waar (soms te) veel op het water beweegt. Ook benadrukte zij de rol van de omgeving.

Paul Rietjens bood namens het samenwerkingsverband “Gouda Sterk aan de IJssel” de Structuurschets Veerstalgebied aan aan de “Waterambassadeurs” van de gemeenteraad. Deze structuurschets is opgesteld door het Platform Binnenstad en haar Randen, het Gouds Watergilde en Stichting Gouda Waterstad. In de schets staat: “De gemeente Gouda heeft in de afgelopen decennia keer op keer aangegeven dat zij haar cultuurhistorisch erfgoed wil benutten voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Gouda heeft immers een aantal unieke kwaliteiten die daarbij ingezet kunnen worden. Een belangrijke kwaliteit is de ligging van de historische binnenstad aan de Hollandsche IJssel. Maar door het verbreken van de relatie van de stad met de rivier in de jaren vijftig van de vorige eeuw is deze kwaliteit verloren gegaan. Het IJsselfront (de omgeving van de Veerstal en de Haven) gaat als aantrekkelijk deel van de Goudse binnenstad achteruit: bedrijven vertrekken, middenstand is er vrijwel niet meer, horeca is ondervertegenwoordigd, de IJsselkade is onaantrekkelijk, de Haven is een doodse gracht. De ontwikkelingen die in de omgeving van het station zullen gaan plaatsvinden, zullen het zuidelijke deel van de binnenstad nog meer op achterstand zetten. Dit gebied vraagt om beleid, gericht op revitalisering. En als er wordt nagedacht over een verbetering van de relatie van onze stad met de rivier, dan moeten ook Stolwijkersluis en de beide IJsseloevers daarbij worden betrokken.” In de structuurschets is aangegeven wat de kracht is van het Veerstalgebied en hoe die beter benut kan worden.

Schets Veerstalgebied door Sjaak de Keijzer