Gouda 1966 – 1990

Print Friendly, PDF & Email

KRONIEK VAN GOUDA VANAF 1966

Goudse geschiedenis in jaartallen opgetekend vanaf 1966 door

Jean-Philippe van der Zwaluw

Hierbij zijn de volgende bronnen gehanteerd:

 • Duizend jaar Gouda;
 • Tidinge, edities 1983 t/m 2020;
 • Nieuwsbrieven, edities 2004 t/m 2020;
 • Oud Gouda, edities 2016 t/m 2020;
 • Goudse Post, edities 2013 t/m 2020;
 • Website Die Goude, diverse pagina’s.
1966
 • De beiaard van de Sint-Janskerk wordt gerestaureerd, waarbij een vierde octaaf wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke drie octaven.
 • Er wordt gedurende enige maanden een grondige inventarisatie van de cartons van de Goudse Glazen uitgevoerd (aanvang in juli).
 • Opening Anne de Vriesschool aan de Gedenklaan.
 • Eerste paal voor de bouw van het Bleuland Ziekenhuis (23 september).

  Bouw Bleulandziekenhuis – Foto: Henk Metaal

 • Opening van het nieuwe schoolgebouw van de Rijks Middelbare Landbouwschool (RMLS) aan de Ronsseweg 555 (29 september).
1967
 • Cartons van de Goudse Glazen worden ondergebracht in een speciaal daartoe gebouwde kluis.
 • Over het hele jaar bezien bezoeken 250.000 toeristen de stad.
 • Gemeentearchief en Librije verhuizen van Gasthuiskapel naar een school aan de Groeneweg.

  De Goudse Librije hier nog in de Gasthuiskapel

 • De Commissie Gasthuiskerk wordt opgericht (20 april) om na te denken over de toekomstige bestemming c.q. invulling van de Gasthuiskapel.
 • Koch en Knuttel beëindigt haar reguliere Koppermaandagreeks. Nadien zullen nog wel enkele bijzondere Koppermaandaguitgaven het licht zien.

  Een Koppermaandaguitgave van Van Goor – Foto: SAMH

 • Het verpleeghuis voor langdurig zieken “Catharina” van het Diaconessenhuis wordt geopend (13 oktober).
1968
 • Afbraak van huizen aan de Houtmansgracht.
 • Er wordt een begin gemaakt met de bouw van wijk Bloemendaal (13 mei): o.m. 6500 huizen, 11 basisscholen en 12 kleuterscholen. Tot nu toe de grootste stadsuitbreiding.
 • Vestiging van de Territoriaal Bevelhebber Holland-West in Gouda. Ingebruikneming van de Prins Willem Alexanderkazerne (27 september). Gouda is weer garnizoensstad.
 • Burgemeester Van Reenen overlijdt na een langdurige ziekte en wordt op 16 juni opgevolgd door mr. P. van Dijke, gemeentesecretaris van Utrecht.

  Burgemeester Van Reenen – Foto collectie Die Goude

 • Restauratie van het Weeshuis aan de Spieringstraat.
 • Start Middelbaar Technisch Onderwijs (1 augustus) op tijdelijke locaties aan de Winterdijk (rooms-katholieke LTS) en aan de Spieringstraat (rooms-katholieke lagere school).
 • De Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat, in gebruik genomen, in 1832, wordt gesloten. Er mogen vanaf dan officieel geen begrafenissen meer worden uitgevoerd.
 • Een ongekend hoog aantal woningen wordt dit jaar in aanbouw genomen: 1248. Ook wordt gestart met de bouw van twee bejaardencentra.
 • De remonstrantse kerk in de Keizerstraat wordt door de remonstrantse gemeente van de hand gedaan.
1969
 • Mr. P van Dijke wordt als burgemeester van Gouda geïnstalleerd (16 juni).
 • Viering 500e geboortejaar van Erasmus.
 • Sloop van blekerij De Blaauwe Haan aan de Kattensingel.

  De Blaauwe Haan Kattensingel – Foto Henk Metaal

 • Er wordt een zgn. bouwdag georganiseerd onder de titel ‘Prestatieslag Gouda’. Hiermee wordt symbolisch uitgedrukt dat het keerpunt in de stadsontwikkeling is bereikt.
 • Het stadsbestuur besluit de St. Jorisdoelen te slopen voor nieuwbouw, eerst voor C&A, daarna voor een bank. Door vasthoudendheid van Behoud Stadsschoon en welwillende medewerking van minister en Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt het besluit vele jaren later teruggedraaid.
 • De archeologische vereniging Golda wordt opgericht.
 • Het café, vroeger de herberg, Het Schaekbord, waar onder meer de Historische Vereniging Die Goude is opgericht, houdt op te bestaan.

  Café Het Schaekbord – Foto SAMH

1970
 • Het Diaconessenhuis “De Wijk” verhuist van de Westhaven naar de Bleulandweg en gaat samenwerken met het Van Itersonziekenhuis in het Bleulandziekenhuis. De verhuizing draagt de naam “Klaar Over” (24 juni).

  Verhuizing van patiënten naar het nieuwe Bleulandziekenhuis – Foto: Han Bik

 • De voormalige Asschuur aan de Vest wordt, na enige verbouwingen, ingericht tot het Goudse Poppodium “So What”, (in 1964 genoemd naar een muzieknummer van Miles Davis).

  De Asschuur aan de Vest – Foto: Nico J. Boerboom

 • Begin verkoop woningen in het Hofje van Cincq aan particulieren.

  Fundatie van Cincq aan de Nieuwehaven 246 – Foto Nico J. Boerboom

 • Voor het eerst worden de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders in de openbaarheid gevoerd.
 • Twee pensions voor (Marokkaanse) gastarbeiders, een aan de Hoge Gouwe en een aan de Spoorstraat, gaan in vlammen op.
 • Laatste begrafenis op joodse begraafplaats aan Bloemendaalseweg.
1971
 • Aan de Dunantsingel in Oosterwei wordt de Vredeskerk gebouwd voor de Hervormde en de Gereformeerde Kerk.

  Vredeskerk Dunantsingel – Foto Nico J. Boerboom

 • De Coornhert Liga, genoemd naar de in Gouda overleden filosoof Dirck Volkertszoon Coornhert, wordt opgericht. Deze legt zich toe op de hervorming van het strafrecht.
 • Officiële opening van het Bleuland Ziekenhuis (21 april); sluiting De Wijk en Van Iterson Ziekenhuis.

  Het Bleuland ziekenhuis met op de voorgrond het beeld “De gewrichten” van Gerard Bruning – Foto collectie Die Goude

 • Het nieuwe gebouw van de school voor middelbaar technisch onderwijs wordt geopend.
 • Herstel van de Goudse muziekschool, aanvankelijk gehuisvest in Arti Legi, later aan de Westhaven.
 • Chocoladefabriek van Steenland wordt in gebruik genomen op Klein Amerika.
 • Huize Savelberg opent haar deuren voor ouderen.
1972
 • Sloop van het Van Itersonziekenhuis aan de De la Reylaan (maart).

  Sloop van het Van Iterson ziekenhuis – Foto: collectie Die Goude

 • Bouw van het kantongerecht aan de Oosthaven.
 • De Korte Groenendaal wordt voetgangersgebied, het eerste in Gouda.
 • Gouda 700 jaar stad. Het eeuwfeest wordt gedurende de gehele zomer op luisterrijke wijze gevierd.
 • Het veerpontje over de Turfsingel tussen Veerstal en Vlamingstraat wordt vervangen door de “Guldenbrug”, gebouwd door de firma Nederhorst (die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert), en door de stad overgenomen voor het symbolische bedrag van één gulden.
 • Start van de restauratie van de Agnietenkapel (voltooid in 1975). Aan de voorzijde worden op een diepte van 80 cm. resten van verfovens gevonden.

  De in ernstig verval geraakte Agnietenkapel in 1970 – Foto SAMH

 • Vanwege de strengere provinciale eisen aan particuliere verpleegvoorzieningen moet het Henriëtta Hoffmannshuis (Oosthaven 52) worden gesloten.
 • Expositie van belangrijke cartons van de Sint-Janskerk op de nationale tentoonstelling ‘Opstand en Onafhankelijkheid, 1572-1972’ in Dordrecht.
 • De pastoor van de parochie OLV Hemelvaart draagt voor het laatst een mis op in de Gouwekerk (september).
 • Laatste bijzetting van een overledene op Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrikkade.
1973
 • De Openbare Leeszaal en Bibliotheek wordt ondergebracht in het gerestaureerde voormalige “Wees- en Aelmoezeniershuis” aan de Spieringstraat.

  Binnenplaats van het Weeshuis/Bibliotheek – Foto Nico J. Boerboom

 • Restauratie van het Steenhouwersgildehuisje, Naaierstraat 6, door de vereniging “Hendrik de Keyser”. In huidige vorm gebouwd in 1498.
 • Burgemeester Van Dijke wordt met ingang van 1 augustus secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij wordt opgevolgd door Chr. van Hofwegen, burgemeester van Sliedrecht, op 16 januari 1916 geboren te Gouda.
 • Het Baartje Sanderserf wordt verkocht aan een antiquair (zie 1687). Later zal er een coffeeshop komen.
 • Zes woningen  op het erf van het Hofje van Lethmaet worden afgebroken. De drie aan de straatzijde gelegen woningen worden gerestaureerd. Het hofje ligt vlakbij het Hofje van Cinq (zie 1616).
 • Het badhuis (Volks- en Schoolbad) aan de Lange Groenendaal wordt in 1973 buiten gebruik gesteld en gedeeltelijk verbouwd tot speelzaal en kleedruimte voor een tafeltennisvereniging.
 • Het Kazerneplein wordt bestemd tot winkelcentrum.
1974
 • De 50-duizendste inwoner van Gouda geboren (3 mei).
 • De Goudse kermis komt na dertig jaar weer terug op de Markt.
 • De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt verhuist van Turfmarkt 142 naar een nieuw kerkgebouw, Lekkenburg 148.

  Kerkgebouw De Vaste Burcht Lekkenburg – Foto Nico J. Boerboom

 • De Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen wordt opgericht. Zij verenigt de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Doopsgezinde Gemeente.
 • Johannes Maasbach Wereldzending meldt zich als koper voor de Gouwekerk.
 • Begin activiteiten van de Goudse Actiegroep “De Kritiese Stroopwafel”.
 • Het Willem Vroesenhuis aan de Spieringstraat wordt gerestaureerd.
 • Begin van verbouwing Gouwestein (duurt tot 1976).
 • De Stichting Rijn en Lek, die opkomt voor de belangen van (islamitische) gastarbeiders, koopt Het Trefpunt (Westhaven 33) en richt hier een gebedsruimte voor moslims in.
1975
 • Plaatsing van het koororgel in de St.-Janskerk, gebouwd door de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn.
 • Agnietenkapel wordt na een ingrijpende restauratie feestelijk in gebruik

  De gerestaureerde Agnietenkapel – Foto Nico J. Boerboom

  genomen (30 augustus). Een buste van Erasmus, vervaardigd door Hildo Krop, wordt in een nis aan een zijgevel van het Agnietenkapel geplaatst.
 • Financiële problemen van de gemeente als gevolg van tegenvallers bij de bouw van de wijk Bloemendaal (het zgn. Gat van Bloemendaal). Gouda wordt een Artikel 12-gemeente.
 • De “Zuidrandflat” wordt in gebruik genomen.

  Zuidrandflat aan de la Reylaan – Foto Nico J. Boerboom

 • Sloop van een erfje aan de Groeneweg, huizen genummerd 34-38.
 • Het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, in Gouda jarenlang vertegenwoordigd door de schrijfster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, wordt opgeheven.
 • Lezingen van Die Goude worden voortaan in Het Brandpunt aan de Turfmarkt gehouden.
1976
 • Archeologische vereniging Golda krijgt koninklijke goedkeuring.
 • Opening van de allereerste Goudse moskee, beheerd door de Islamitische Vereniging Moskee Nour, in de Peperstraat 35 (augustus).
 • De Jeruzalemkapel ondergaat een bescheiden restauratie.

  De Jeruzalemkapel met naastgelegen schoolmeesterswoning – Foto Nico J. Boerboom

 • De joodse begraafplaatsen aan de Boelekade (maart) en aan de Bloemendaalseweg worden in verband met de hoge grondwaterstand geruimd, waarna de stoffelijke resten naar Wageningen worden overgebracht.
 • C. Otten vindt de eerste Romeinse munt, op een braakliggend terrein aan de Wilhelminastraat waar net enkele oude panden waren afgebroken.
 • Meesterkok Raymond Jorna startte met zijn exclusieve restaurant “L’Etoile” op de hoek van de Blekersingel en Kleiwegplein.
 • In december komt een eind aan de eeuwenoude (sinds 1560) gehouden veemarkt. Oorspronkelijk werd deze gehouden op de Markt, maar vanaf 1923 op het exercitieterrein van de – dan reeds een jaar niet meer in gebruik zijnde – kazerne.

  De (Nieuwe) Veemarkt in 1935 – Foto: SAMH

 • De Sint Josephkerk aan de Gouwe wordt verkocht aan Johan Maasbach (evangelisatie) voor het symbolische bedrag van één gulden met de verplichting het gebouw geheel te renoveren.
1977
 • De laatste bewoner van het Willem Vroesenhuis, waarover in 1976 is beslist dat het zijn functie als oudemannenhuis gaat verliezen, verlaat het huis (25 februari).

  Ingang Willem Vroesenhuis aan de Spieringstraat in 1930 – Foto Collectie Die Goude

 • Op 7 maart wordt na een lezing van Die Goude voor de eerste maal een film vertoond: ‘Holland Hoeksteen’, over een steenbakkerij in Gouderak.
 • Eerste scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs (MTO, MEAO) gaat van start.
 • De drie rooms-katholieke parochies besluiten te gaan samenwerken in de Interparochiële Vereniging, waarbij het accent ligt op samenwerking inzake materiële en beheersmatige zaken.
 • Gemeentearchief en Librije verhuizen van de school aan de Groeneweg naar het voormalige Weeshuis aan de Spieringstraat.
 • De Kring van Goudse Museumvrienden, actief sinds 1955, wordt omgezet in de Vereniging van Goudse Museumvrienden.
 • Pension voor gastarbeiders aan de Rozendaal wordt op last van de gemeente gesloten (8 februari).
 • Na de veemarkt wordt nu ook de varkensmarkt opgeheven.
1978
 • De binnenstad van Gouda wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht.
 • Koningin Juliana bezoekt de restauratiewerken van de Sint-Janskerk.

  Koningin Juliana bezoekt De Sint-Jans kerk Gouda tijdens de restauratie in 1978 – Foto: Collectie van Nieuwpoort

 • De Goudse Waterleidingmaatschappij neemt een nieuw gebouw aan het Nonnenwater in gebruik. Hiervoor is eerst een rijtje woningen afgebroken.
1979
 • De gemeente laat het voormalige GAK-gebouw aan de Crabethstraat tot kerkgebouw voor de mormoonse kerk verbouwen.
 • De werkgroep Behoud Doelen Gouda richt ‘Behoud Stadsschoon’ op, dat zich ten doel stelt te waken over de schoonheid en leefbaarheid van de stad, en in het bijzonder over Gouda’s Beschermd Stadsgezicht.
 • Het eerste nummer van ‘De Goudse Klaroen’, de actiekrant van de Kritiese Stroopwafel, rolt van de persen.
 • Grote tentoonstelling over busvervoer in Gouda in de burgerhal van het (Oude) Stadhuis (31 augustus – 6 september).
 • De Gouwekerk wordt definitief verkocht aan Johan Maasbach Wereldzending.
 • Plateelbakkerij Regina sluit haar deuren.
 • Beiaardierster Maria Blom viert haar 25-jarig jubileum.
 • De gashouders van de voormalige Gemeentelijke Gasfabriek aan het Nonnenwater, die sinds 1964 uitsluitend nog als kantoorruimte dienst deden, worden gesloopt.

  Sloop van de Gashouders in 1979 – Foto: Henk Metaal

1980
 • Aan de Krugerlaan wordt de rooms-katholieke OLV Hemelvaartkerk gewijd. De naam wordt overgenomen van de kerk die in brede kringen de Gouwekerk heet en die inmiddels niet meer tot de rooms-katholieke parochie behoort.

  RK kerk aan de Krugerlaan – Foto: Nico J. boerboom

 • De zestien jaar durende restauratie van de Sint-Janskerk wordt afgerond. Inmiddels prinses Juliana is aanwezig bij de heringebruikname van de kerk, naar eigen zeggen is het haar negende bezoek.
 • Dr. C.J. Mathijs maakt een maquette op schaal van de Van der Dussenkapel zoals deze er in de achttiende eeuw uitzag. Deze wordt geruime tijd vóór genoemde kapel in de Sint-Janskerk opgesteld.
 • Het Swanenburgshofje werd gerestaureerd en daarna verhuurd aan de Stichting Christelijke Hulpverlening.(zie 1692 en 1931)

  Het Swanenburgshofje in 2011 – Foto: Nico J. Boerboom

 • De islamitische gemeenschap koopt twee naast elkaar gelegen garages aan de Raam met de bedoeling er een moskee in te vestigen. Het duurt echter vele jaren om toestemming te krijgen en bovendien raakt deze gemeenschap verdeeld, waardoor de moskee pas in 1993 haar deuren kan openen.
 • Nieuwe brug over de Kromme Gouwe wordt de Steve Bikobrug gedoopt.
 • Start van de Wereldwinkel aan de Raam.
1981
 • Het Uitbreidingsplan Gouda-Oost wordt opgesteld, met de bouw van de nieuwe wijk Goverwelle wordt een begin gemaakt.
 • Het Fonds Goudse Glazen begint aan een jarenlange conserveringsoperatie voor de beroemde Goudse Glazen.
 • Het Gouwe-aquaduct wordt in gebruik genomen.

  Het Gouwe Aquaduct in de A12 – Foto: Nico J. Boerboom

 • Eerste aanzet in het bestuur tot het opzetten van een regulier kwartaalblad door Die Goude, Tidinge genaamd, als verenigingsblad.
 • Het Willem Vroesenhuis ondergaat een restauratie waarbij een groot deel van het interieur wordt gesloopt.
 • De aloude kaarsenfabriek wordt omgedoopt tot Unichema Chemie.
1982
 • Huize Groeneweg, in 1963 als werkinrichting opgeheven, wordt grondig verbouwd waardoor er twintig een- dan wel tweekamerappartementen ontstaan.

  Bewoners van de Werkinrichting in 1904 – Foto: SAMH

 • Oudheidkundige Kring/Historische Vereniging Die Goude viert haar 50-jarig bestaan en stelt ter gelegenheid daarvan een jubileumbundel op.
 • Het College van Librijemeesters wordt opgeheven, er komt een Commissie van Advies voor de Archieven.
 • Het kerkelijke gebouw De Veste, in de wijk Bloemendaal, wordt opgeleverd voor gebruik.

  Gebouw De Veste aan de Ridder van Catsweg – Foto: Nico J. Boerboom

 • De religieuze ‘Er is Hoop’-groep is voor het eerst in Gouda actief; datzelfde geldt voor de Bahá’í-geloofsgemeenschap.
 • De kaarsenfabricage wordt verkocht aan Bolsius en verplaatst naar Waddinxveen.
1983
 • Het witgepleisterde treinstation wordt afgebroken.
 • Eerste uitgave van de Tidinge, het kwartaalblad van Die Goude (juli), afgezien van de speciale editie in 1954 gewijd aan de Watersnood van 1953. Tevens wordt een Gouda kwartetspel gelanceerd.
 • Start van een literair café, georganiseerd door de sectie Letteren van de Culturele Raad.
 • Zo’n 70.000 bezoekers komen de Goudse Glazen in de Sint-Janskerk bewonderen.
 • De Coornhertstichting wordt in Gouda opgericht, met als doel het organiseren van activiteiten die verband houden met het leven van Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590).
 • De Chocoladefabriek van de firma Steenland aan Klein Amerika houdt op te bestaan.
1984
 • Het gerenoveerde Huize Groeneweg wordt officieel geopend (19 januari).

  Het gerenoveerde Huize Groeneweg in 2011 – Foto: Nico J. Boerboom

 • G. Kooiman draagt zijn Kroniek van Gouda over aan Makelaardij Van ’t Hof, vanwege haar 25-jarig bestaan, en deze draagt de kroniek op haar beurt over aan Die Goude. Er wordt met de auteur overlegd over de vraag hoe deze kroniek kan worden voortgezet.
 • Een grootscheepse conservatie-actie van de cartons van de Goudse Glazen gaat van start, die uiteindelijk vijftien jaar zal duren.
 • Het nieuwe stationsgebouw wordt op 13 oktober in gebruik genomen.
 • Overdracht en inwijding van de gerestaureerde Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe, resp. op 26 en 27 oktober.

  Oud Katholieke Kerk Hoge Gouwe – Foto: Nico J. Boerboom

 • Er ontstaat een scheuring binnen de lokale islamitische gemeenschap.
 • Archeologische Vereniging ‘Golda’ treft bij bodemonderzoek op de plaats van het Catharinaklooster muurresten aan van het koorgedeelte van de kapel.
1985
 • Gouda krijgt bij grenscorrecties gebieden van Haastrecht en Gouderak toegewezen.
 • Een grootscheepse verbouwing van de Asschuur aan de Vest, waar sinds 1970 jongerensociëteit So What is gehuisvest, wordt afgerond.
 • Hotel De Zalm, het oudste hotel van Holland, wordt gemoderniseerd.
 • De herdenkingssteen van Coornhert wordt verplaatst van Oosthaven 51 naar Oosthaven 17 nadat dr. C.J. Matthijs na onderzoek concludeert dat aldaar het sterfhuis van Coornhert heeft gestaan, als middelste van de drie woningen die nu samen Sociëteit De Réunie vormen.

  Gevelsteen Coornhert in pand Sociëteit Réunie aan de Oosthaven 17 – Foto: Nico J. Boerboom

 • Renovatie van het Rode Dorp, het eerste Goudse tuindorp gebouwd langs de oostzijde van de Nieuwe Gouwe.

  Parkstraat in het Rode Dorp – Foto: SAMH

1986
 • De Oudheidkundige Kring Die Goude neemt aan de Dubbele Buurt 4 een eigen vergader-, expositie- en winkelruimte in gebruik (1 februari). Vanaf dit jaar vertoont het ledental tien jaar lang een groei.

  Dubbele Buurt 4 – Foto: collectie Die Goude

 • Het 10-jarig bestaan van Huize Groeneweg in haar moderne vorm wordt herdacht (oktober).
 • Sloop van het eerste kerkgebouw van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormoonse kerk) in de Crabethstraat, ten behoeve van nieuwbouw.
 • Archeologische Vereniging ‘Golda’ verricht bodemonderzoek in Nieuwe Marktgebied.
1987
 • De volksgaarkeuken van de Henriëtta Hoffman Stichting in de Keizerstraat wordt gesloten (1 mei), nadat de behoefte aan een dergelijke voorziening sinds 1970 sterk was afgenomen.

  Pand Volksgaarkeuken Keizerstraat – Foto: Nico J. Boerboom

 • De Goudsche Courant viert haar 125-jarig bestaan (1 april).
 • Berthold Bakker en Harry Bemelmans voltooien aan de TU Delft hun scriptie ‘Gouda industrieel erfgoed en stedebouwkundige ontwikkeling’.
 • De eerste paal voor het complex op de Nieuwe Markt met winkelcentrum wordt geslagen.
 • De computer doet zijn intrede in het Goudse archief.
 • Herdenking van 200 jaar aanhouding prinses Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis.
 • Aan de Spieringstraat wordt moskee Al-Fath geopend.

  Moskee Al-Fath aan de Spieringstraat – Foto: Nico J. Boerboom

 • Die Goude gaat voor het eerst samenwerken met de Stichting Open Monumentendag.
 • De herplaatste gedenksteen voor Dirck Volkertszoon Coornhert wordt officieel onthuld.
 • Laatste zelfstandige busmaatschappij van Gouda, de VAGU, stopt haar activiteiten.
1988
 • Drukkerij Van Twigt brengt voor het laatst een Koppermaandagprent uit.
 • De toren van de Barbarakapel wordt gerestaureerd.  De toren had te lijden van loslatend metselwerk, roestende ankers en andere gebreken.

  Barbaratoren aan de Kuiperstraat – Foto: Nico J. Boerboom

 • Gedeputeerde drs. I. Günther stelt, ongeveer op het punt waar de Nieuwe Veerstal overgaat in de Goejanverwelledijk, het Hanepraaigemaal in werking (20 april).
 • Sluiting van de Goudse schouwburg dreigt, maar kan worden voorkomen.
 • Oprichting van een stichting tot behoud van de Stolwijkersluis.
 • Renovatie van de aanleunwoningen van rusthuis Gouwestein.
 • Het poortje van het Hofje van Jongkind wordt gerestaureerd en herbouwd in de Vrouwesteeg, als entree voor de tuin van het Verzetsmuseum.

  Fondatie van Adriaan Jongkind in de Vrouwesteeg – Foto: Nico J. Boerboom

 • Schrijver, dichter, tekenaar, schilder en biochemicus Leo Vroman (geboren op 10 april 1915 in de Krugerlaan 87 en sinds 1947 wonend in de VS) komt op uitnodiging van de Culturele Raad in 1988 naar zijn geboortestad.
1989
 • Tijdens een eerste landelijke kerkhistorische dag wordt op zaterdag22 april in de Sint-Janskerk een nationale Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) opgericht.
 • Er wordt een werkgroep stadsvernieuwing ingesteld, ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur van ‘Die Gouwe’ (21 maart).
 • Afronding van conserveringsoperatie Goudse Glazen, waarbij de glas-in-loodramen o.m. worden voorzien van beschermend glas (zie 1981). Ook krijgt de Sint-Janskerk een grotere kluis ter bescherming van de cartons.
 • Op Monumentendag (september) wordt aan de Noodgodsbrug een plaquette onthuld ter herinnering aan de Noodgodskapel die daar vroeger stond.

  Herinnering aan de Kapel Onze Lieve Vrouwe ter Nood Gods – Foto: Nico J. Boerboom

 • De Kamer van Koophandel verlaat het pand Westhaven 52.
 • Het Coornhert Gymnasium viert zijn 100-jarig bestaan.
 • Woningbouwvereniging St. Joseph viert het zeventigjarig bestaan met een dankzeggingsmis in de Heilige Sacramentskerk in de Tollensstraat.
1990
 • In september wordt de Archeologische Begeleidingscommissie (ABC) door wethouder Melaard geïnstalleerd.
 • Er wordt bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie waar vroeger het kasteel stond.
 • De Stolwijkersluis wordt als rijksmonument aangewezen.
 • Leo Vroman wordt benoemd tot ereburger van Gouda.
 • Eerste paal voor het nieuwe complex van de Goudse schouwburg wordt geslagen (december).
 • Het bestuur van Die Goude verzoekt het gemeentebestuur de Oude Begraafplaats op de Monumentenlijst te plaatsen.
 • Ter gelegenheid van 125 jaar Rijks HBS verschijnt een gedenkboek.

  De Rijks HBS in 1865 in het gebouw De Doelen Lange Tiendeweg – Foto: SAMH

 • Monumentenwacht Zuid-Holland koopt de Armenkerk of Kleine Kerk aan de Peperstraat 128.
 • De islamitische gemeenschap krijgt toestemming voor de verbouwing van twee naast elkaar gelegen garages aan de Raam tot moskee.