Vijfde verzameling bijdragen

Print Friendly, PDF & Email

Digitaal ontsloten door Nico J. Boerboom in 2020

(klik op het onderwerp in de inhoudsopgave. De verenigingsinformatie staat op deze pagina en de artikelen zullen u gepresenteerd worden als een PDF document)

INHOUD:

LIJST VAN AFBEELDINGEN EN KAARTEN:
1. Titelpagina: Reproductie van het stads-zakenzegel van 1475. Het omschrift luidt: Sigillum Oppidi de Gouda ad Causas
2. Plattegrond der stad Gouda door Jacob van Deventer (zgn. Kloosterkaart, ca. 1565)
3. Kaarten van de plas Elfhoeven in 1857 en 1945
4-9. De verschillende bewerkingen van de turf
10. Vervenersgereedschap
11. Het Fraterhuis of Collatiehuis op de Spieringstraat (thans Jeruzalemstraat)
12. Kijkje op de Noordzijde van het Collatiehuis, nadat vele veranderingen waren aangebracht
13. Gezicht op het koor van de St. Paulus-kapel van het Collatiehuis vóór de afbraak in 1943
14. Tekening van de grafzerk van een Collatiebroeder gevonden bij de afbraak van het Collatiehuis
15. Kijkje in een kloostergang van het Collatiehuis
16. Het dagelijks leven in een Fraterhuis
17. Handtekeningen Jan Cornelisz. van Eyck en Huybert .
Jansz. van Eyck. . . . . . . . . . . . 78
18. Gebeeldhouwd wapen van Hr. Huybert van Eyck (1674-1764)
19. Zegel van Jan Hubertsz. van Eyck schout van Waddinxveen (1591-16.20)
20. St. Janskerk te Gouda l; Verdeling der graven volgens grafboek Ao 1540
21. De St. Janskerk te Gouda II; Bestaande plattegrond met altaren volgens het grafboek Ao 1540
22. St. Janskerk te Gouda III
23. Poortje van het ’t Hart-Hofje op de Nieuwe Haven
24. De Gouwe ten Noorden van Boskoop
25. De Gouwe ten Zuiden van Gouwsluis
26. De bochtige Gouwe ten Noorden van Waddinxveen omstreeks 1930
27. De Donkere Sluis te Gouda ligt op de plaats van de eerste sluis die de Gouwe van de IJssel scheidde
28. Dwarsprofiel Baanwegsche Wetering 1940
29. Dwarsprofiel Kromme Gouwe bij de Moordrechtse Tiendeweg
3o. Fort te Gouwesluis in 1673
31. De Goudsche Sluis, omstreeks 1770
3.2. Tekening van de Goudse Sluis in de 16de eeuw
33. De sluizen te Gouwsluis in 1938
Losse bijlagen:
1. Kaart van de Gouwe omstreeks 1600 .
2. Kaart van de wateren in en om Gouda omstreeks 1600.

WOORD VOORAF:
Het is mij een groote vreugde onzen vijfden bundel een woord van geleide te mogen meegeven. Maar deze vreugde wordt ten zeerste getemperd door het groote verlies, dat onze vereeniging na de verschijning van den vorigen bundel door den dood van onzen zeer geachten en beminden secretaris, den heer P . van Balen, heeft geleden. De heer Van Balen, die reeds een werkzaam leven achter zich had, voordat hij het secretariaat van ,,Die Goude” aanvaardde, heeft èn door zijn groote werkkracht èn door zijn daadwerkelijk optreden den grooten stoot tot den opbloei van onze vereeniging gegeven. Zijn aandenken worde door deze regelen geëerd.

Het is een groot geluk dat onze tweede secretaris de heer J. H. Carlier zich bereid heeft verklaard de lasten van het secretariaat te dragen; hij heeft zich reeds nu een alleszins waardig opvolger van den heer Van Balen betoond.
Ik spreek de hoop uit, dat “Die Goude” zal blijven groeien en bloeien.

                                                                               Dr. Mr. J. SMIT.
Gouda, October 1947.

BESTUUR:
Mr. Dr. K. F. 0. JAMES, Ere-Voorzitter.
Dr. Mr. J. SMIT, Voorzitter.
J. H. CARLIER, Secretaris.
D. A. GOEDEWAAGEN, Penningmeester.
A. R. VAN DE PUTTE, 2de Voorzitter.
P. D. MUYLWIJK.
D. L. DE JONG.
G. BOUWMEESTER.
P. DALMATIUS VAN HEEL O.F.M.
J. L. VAN EIJK.

REDACTIE-COMMISSIE:
Dr. A. SCHEYGROND, Voorzitter.
J. H. CARLIER, Secretaris.
G. C. HELBERS.

MEDEDELINGEN:
De schrijvers der verschillende bijdragen zijn persoonlijk voor de inhoud daarvan verantwoordelijk.
Wetenswaardigheden, die als aanvulling van een der artikelen in de tot dusverre verschenen bundels kunnen dienen, worden gaarne door de secretaris schriftelijk in ontvangst genomen.
Zij zullen dan in een volgende verzameling bijdragen worden opgenomen.

Secretariaat: Van Swietenstraat 7, Gouda.
Postrekening van “Die Goude” No. 397093, Gouda.

LEDENLIJST ALS PDF (672 leden)

STEDELIJKE INSTELLINGEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN:
Het Stedelijk Archief, Oosthaven 9, is geopend:
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 9 – 12 en van 1½ – 5 uur.
Archivaris: J. Taal.

De Librye, Oosthaven 9, is geopend:
Woensdag- en Zaterdagmiddag van 1½ – 5 uur.

Stedelijke Musea. Tel. 2512.
Conservator: G. C. Helbers.
Het Stedelijk Museum “Het Catharina-Gasthuis, Oosthaven 10, is geopend alle werkdagen van 10 – 12½ en van 13½ – 17 uur ’s zomers en tot 16 uur ’s winters. Toegang 3o cent.

Het Pijpen- en Aardewerk-Museum “De Moriaan”, waarin ook een tegelverzameling, Westhaven 29, is geopend op dezelfde uren als het Museum “Het Catharina-Gasthuis”.
Toegang 20 ct.

De Goudse Glazen in de Sint Janskerk.
Tijden van rondleiding:
1 Juli – 31 Augustus om 11-11.30 en 16 uur.
1 Sept.- 15 October om 11 en 15 uur.
16 Oct.- 15 April om 15 uur na aanvrage.
16 April – 3o Juni om 11 en 15 uur.
Rondleider: Th. Allebrandi, Kleiweg 78, Telefoon 3418.
Toegangsprijzen aan te vragen bij de Koster van de St. Janskerk, Achter de Kerk 34. Tel. 2684.

In behandeling