Activiteitenverslag 2023

Puntenlijst activiteiten:

1. Algemeen
2. Bestuur
3. Vrijwilligers
4. Algemene Ledenvergadering (ALV)
5. Communicatie
6. Vinden & Binden
7. Water
8. Gebouwd Erfgoed
9. Ondersteunende functies

1. Algemeen

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2023. In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Deze zijn terug te lezen op onze website https://www.diegoude.nl/publicaties/nieuwsbrief. Op de website vindt u ook algemene informatie over de vereniging.
De vereniging begon 2023 met 976 leden; eind van dat jaar waren het er 928; een daling van 48 leden. Er zijn 22 leden uitgeschreven door overlijden.

2. Bestuur

Het bestuur vergaderde acht keer; soms in het Huis van de Stad en soms in het Stadhuis.
Dit jaar waren er geen aftredende bestuursleden die het eind van hun eerste of tweede bestuurstermijn hadden bereikt. Wel heeft het bestuur afscheid moeten nemen van Marc Couwenbergh door zijn verhuizing naar de Achterhoek. Marilou Remmelts moest na de zomer vanwege haar drukke arbeidswerkzaamheden het bestuur verlaten. Deze zomer heeft het bestuur Anne den Elzen benoemd tot waarnemend bestuurslid. Een voordracht voor haar benoeming zal het bestuur doen aan de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2024.
Het bestuur is dit jaar gestart met het doorvoeren van de nieuwe organisatiestructuur om de ‘afstand’ tussen bestuur en vrijwilligers kleiner te maken door commissies te clusteren via thema’s. Die structuurwijziging leidde aan het einde van het jaar tot een tweetal vacatures die nog niet zijn ingevuld: Communicatie (met Pers, Nieuwsbrief, Social Media en Website) en Kennis (met Tidinge, Boekuitgaven, Gouda op Schrift, boeken- en tijdschriftenbeheer en de Geschiedenisprijs).

Die Goude heeft in het najaar met een lunch afscheid genomen van beide afgetreden bestuursleden en ook nog van oud-bestuurslid Jan Willem Eelkman Rooda. Zijn afscheid was vorig jaar door omstandigheden verschoven naar dit jaar.

De portefeuilleverdeling was als volgt: Ronald Verkuijl voorzitter; Eric Boers secretaris en contact redactie Nieuwsbrief, boeken- en tijdschriftenbeheer; Gerard Aerts penningmeester en verantwoordelijk voor de Ledenadministratie; Paul van Horssen hoofdredacteur Tidinge, voorzitter Geschiedenisprijs, voorzitter Boekencommissie; Lenny Roelofs vicevoorzitter, lid Excursiecommissie, contact Lezingencommissie en portefeuillehouder ledenbinding en -werving; Henk Vereijken cluster Water (met Watergilde, Sluiswachtersgilde en Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie) en contact Historisch Platform Gouda; Anne den Elzen cluster Gebouwd Erfgoed met Stadhuisdienst, Gouda Tijdmachine, Gebouwd Erfgoed en Herbestemming Stadhuis.

3. Vrijwilligers

Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer 12% van onze leden zich actief inzet voor de vereniging. Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om onze (nieuwe) activiteiten op te pakken.
Tijdens de Vrijwilligersbijeenkomst bij de start van het nieuwe jaar krijgen de vrijwilligers de extra aandacht die ze verdienen.

4. Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is op 12 april gehouden.
Helaas kon de voorzitter daar zelf niet bij zijn door zijn verplichtingen in het buitenland voor het Koninklijk Huis. Paul van Horssen, bestuurslid als ‘oudste in rang’, kon hem vervangen.
Alle voorstellen van het bestuur zijn in de vergadering aanvaard.

5. Communicatie

 • Nieuwsbrief

In 2023 zijn zeven nummers van de Nieuwsbrief uitgebracht.
De omvang van de Nieuwsbrief was ook dit jaar weer groot. De eerste vijf nummers waren nog 24 bladen dik, maar voor de laatste twee bleken 28 bladzijden nodig. Er is veel nieuws te melden met ook leuke, korte artikelen over interessante geschiedenisonderwerpen. Uit de vele enthousiaste reacties blijkt waardering van de leden voor de Nieuwsbrief.

 • Website

De geplande vernieuwing van de website liep helaas de nodige vertraging op. Toen de verwachte uitgaven de begroting verre te boven gingen, is een pas op de plaats gemaakt en is er opnieuw gestart. Ondanks heel veel ambitie kon de website dit jaar nog niet worden afgerond om ‘live’ te gaan, zoals dat zo mooi heet. Het live-gaan vraagt toch meer gedetailleerde deskundigheid om tot een goede vulling van de website te komen; een deskundigheid die niet zomaar beschikbaar is.
De website van Die Goude werd ruim 28.000 keer bezocht. Dat aantal ligt aanzienlijk lager dan de afgelopen twee jaar en ook iets lager dan vóór de coronajaren.
Door de vertraging in de ontwikkeling van de nieuwe website is het bestuur ook nog niet toegekomen aan het geplande onderzoek naar alle media-uitingen van Die Goude: Nieuwsbrief, Tidinge en Facebook (en andere social media). Met een goede communicatiestrategie wil het bestuur in 2024 een betere naamsbekendheid in Gouda zien te krijgen en nieuwe leden trekken in juist ook jongere leeftijdscategorieën dan de huidige.

 • Facebook

Op Facebook werd dagelijks en soms verscheidene keren per dag een nieuw bericht geplaatst. Het ging dit jaar om in totaal ongeveer 435 berichten.
Er kwamen ook regelmatig leuke vragen met een cultuurhistorische achtergrond binnen via info@diegoude.nl. Op diverse vragen werd na plaatsing met een of meer illustraties op Facebook vaak enthousiast gereageerd. Daarmee kon Die Goude de vragenstellers antwoord geven.
Met enige regelmaat leiden de vragen via info@diegoude.nl en de antwoorden daarop tot een artikel in de Nieuwsbrief. Zoals die over het onderzoek naar de tapijtwevers uit het Belgische Oudenaarde, die in de zestiende en zeventiende eeuw naar Gouda vluchtten.
Het aantal vaste volgers op Facebook steeg dit jaar van 1800 naar 2000. Al jaren zien we een stijgende trend. Hoewel onze volgers een per leeftijdscategorie oplopend aantal vertonen, is tweederde van de volgers nog niet gepensioneerd. Zo ‘bejaard’ zijn onze volgers van Facebook dus niet.

 • Krantenartikelen

Die Goude is in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland gestart met een maandelijks artikel over onderwerpen uit het project Gouda Tijdmachine in het wekelijkse huis-aan-huisblad Het Kontakt/Goudse Post.

 • Publicaties algemeen

Het bestuur is dit jaar nog niet goed toegekomen aan het onderzoek naar de verschillende media en publicaties van Die Goude. Met name de vernieuwing van de website is achtergebleven bij de ambitie en daarmee ook het onderzoek naar verdere afstemming tussen informatie op de website en berichten en artikelen die Die Goude op verschillende manieren naar buiten brengt.

Kennis

 • Tidinge

De redactie bracht zoals gepland vier nummers uit van het blad Tidinge van Die Goude.
Na 8 jaar en 30 interviews stopte Gert Jan Jansen eind 2023 met zijn ‘Gouwe verhalen’; interviews met bekende, gepensioneerde Gouwenaren, die terugkijken op hun jeugd en hun belevenissen tot nu toe in Gouda. Paul Abels gaat hem vanaf 1 januari 2024 opvolgen. De rubriek krijgt dan een wat ander karakter en wordt omgedoopt in ‘Ooggetuigen van de Goudse geschiedenis’.
Voor de semiwetenschappelijke Tidinge blijkt altijd weer grote waardering bij leden te bestaan. Af en toe worden Tidinge-nummers bijbesteld naar aanleiding van een interview in het ‘Gouwe Verhaal’. Leden willen ook familie of vrienden in kennis stellen van dat interview.

 • Boekenuitgaven

Na het vorige, heel drukke jaar met een drietal nieuwe boeken is er dit jaar geen boek verschenen. Wel is een nieuwe uitgave in voorbereiding genomen, die mogelijk in het najaar van 2024 gaat verschijnen.

 • Gouda op Schrift

De grootste commissie van die Goude is de werkgroep Gouda op Schrift (GOS) met ongeveer 35 deelnemers verdeeld over 7 (sub)werkgroepen. Twee teams werken aan de kerkrekeningen van de Sint-Jan, twee werken aan het Resolutieboek van de Latijnse School, een verdiept zich in het Sceperus Geschenck en een is bezig met de Rekeningen van de Inkomsten en Uitgaven van de Burgemeesteren in de periode 1572, specifiek ‘ten bate van de oorlogsvoering’ 1572-1574. De Latijnse werkgroep heeft de promotieredevoeringen van de Latijnse School van begin 18-de eeuw afgerond. Dat document is voor alle andere werkgroepen van GOS interessant, in het bijzonder de werkgroep die werkt aan het Resolutieboek.
Belangrijke Goudse teksten zijn door het Huygensinstituut, onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, via de online werkomgeving eLaborate voor de wetenschap beschikbaar gekomen. Het betreft de volgende teksten: de Kroniek van het Margarethaklooster, de Stadsbeschrijving van Franco de Vrije, de Stadsbeschrijving Vereyck, de Stadsbeschrijving Doncker en de zogenoemde Aantekeningen van Van Abbesteech. Dit zijn allemaal teksten van vóór 1800 die eerst worden omgezet van oud-Nederlands naar hedendaags schrift (transcriberen) en die vervolgens worden hertaald naar modern Nederlands.

 • Geschiedenisprijs

De Geschiedenisprijs is dit jaar niet uitgereikt.
Ondanks inspanning van de jury werden er door docenten geen stukken ingestuurd van leerlingen van middelbare scholen over historische thema’s. De jury bezint zich op een vervolg.

6. Vinden & Binden

 • Lezingen

De Lezingencommissie heeft dit jaar weer zeven lezingen kunnen organiseren. Een enorm breed veld van geschiedenisitems is de revue gepasseerd. Het ging over de trekvaarten in Zuid-Holland, over de geneesheer Jan Bleuland, over de Gouda Tijdmachine, over de waterstaatkundige Jan Blanken, over beerputten (lichamelijke hygiëne in de middeleeuwen), over immaterieel erfgoed en over de ontwikkeling van de wijken Korte Akkeren en Nieuwe Park. Naast de ‘trouwe’ opkomst van leden, trokken vele lezingen ook een nieuw publiek, dat was geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, zoals de trekvaarten of de wijkontwikkelingen.
De lezing van de stichting Sint-Jan, ondersteund door Die Goude, normaal gesproken aan het eind van het jaar, kon door omstandigheden bij de sprekers helaas geen doorgang vinden.

 • Excursies

Voor de zomer werd dit jaar de excursie gehouden naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk in Zeeland met ook een bezoek aan Zierikzee. Dit jaar was het 70 jaar geleden dat de watersnood van begin februari 1953 in Nederland vele gewonden en doden tot gevolg had. De laatste vier voor de damafsluiting gebruikte caissons zijn ingericht als museum en geven een goed beeld van wat er zich in die tijd heeft afgespeeld. In het museum was ook een tentoonstelling gewijd aan de problematische bodemdaling en grondwaterstand in de binnenstad van Gouda.
De stadswandeling in Zierikzee voerde langs de belangrijkste monumenten uit die stad, zoals het ‘s-Gravensteen; een gevangenis die in de zestiende eeuw werd gebouwd en tot begin vorige eeuw werd gebruikt.
In het najaar was er de excursie naar Schoonhoven. Een stad met verrassende historische gebouwen en het Nederlands Zilvermuseum, die het de moeite waard maakten om haar onder deskundige begeleiding te bezoeken.

7. Water

 • Watergilde

Het Watergilde heeft zijn nieuwe ‘Blauwe boekje’ gepresenteerd na afloop van de Algemene Ledenvergadering in april. Het is de opvolger van de eerste editie van dat boekje uit 2017. In de nieuwe versie worden de visie, de doelen en de activiteiten van het gilde beschreven. Het Watergilde spant zich in om de historische waterlopen in Gouda weer in ere te herstellen: ‘Als het water weer gaat stromen krijgt Gouda zijn ziel terug’.
Het Watergilde heeft het initiatief voor een Water- en Erfgoedcafé verder invulling gegeven met een tweetal bijeenkomsten waar organisaties verbonden met cultureel erfgoed en water in een kennisnetwerk ervaringen met elkaar konden uitwisselen. Deze eerste netwerkbijeenkomsten zijn door iedereen als zeer succesvol en motiverend ervaren en zullen in 2024 een vervolg krijgen.
Die Goude heeft zich ook aangesloten bij het initiatief om bij de Provincie Zuid-Holland een zogenoemde erfgoedlijn te starten voor de Hollandse IJssel. De erfgoedlijn zou betekenen dat alle betrokken organisaties en betrokkenen rond de historie van de Hollandse IJssel gezamenlijk ideeën voor projecten bespreken waar de Provincie Zuid-Holland een subsidie voor zou kunnen verlenen.
Zoals ieder jaar heeft het Watergilde ook weer een project begeleid voor studenten van de Hogeschool Inholland. Begin van het jaar waren in het Huis van de Stad de eindpresentaties over de inrichting van de Oostpolder van Schieland. Ook werd het volgende project geformuleerd voor een nieuwe groep studenten: een ontwikkelplan voor ’t Weegje met aandacht voor natuur, water en toegankelijkheid. Dit oude cultuurlandschap is tegenwoordig ingeklemd in een infrastructuur van wegen en spoorlijnen. Eind 2023 is de voorlopige presentatie van nieuwe ideeën geweest. Begin 2024 volgen de eindpresentaties in het Huis van de Stad in aanwezigheid van bestuurlijk Gouda.
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft voor de eerste stap in het realiseren van de compartimentering van het waterpeil in de binnenstad een plan gemaakt voor een gemaal ter hoogte van de Turfmarkt aan de noordzijde van de Turfbrug met daar ook de waterpeilscheiding tussen beide compartimenten in het (grond)waterbeheer van 25 cm. Het Watergilde ziet het als een belangrijk nadeel dat er hiermee ingrepen in de binnenstad nodig zijn die het historische karakter aantasten. Bovendien wordt het onmogelijk gemaakt om met bootjes de Turfmarkt op te varen, wat strijdig is met het beleid om doorvaarbaarheid te bevorderen. Het hoogheemraadschap heeft overwogen om het gemaal ondergronds te maken, maar gezien de kosten en de noodzaak van regelmatig onderhoud en schoonmaak is daar uiteindelijk niet voor gekozen. Door de nieuwe barrière in de gracht  heeft de gemeente wel als eis meegegeven dat de peilscheiding op een ‘later’ tijdstip door vaarbaar gemaakt moet kunnen worden.
Het Watergilde heeft aan het plan meegewerkt om in nauw overleg met de aangrenzende bewoners en andere partijen na te gaan of het haalbaar is om het ‘Varen rond de motte’ weer mogelijk te maken voor kano’s en dergelijke kleine vaartuigen. De denktank Waterfonds heeft geadviseerd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om een onderzoek naar de haalbaarheid te doen en het plan mogelijk tot uitvoering te brengen. Dit Waterfonds is ingesteld door de gemeenteraad. In deze denktank participeren de Samenwerkende Binnenstadondernemers, de Wateralliantie, met onder meer Die Goude, en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond.

 • Sluiswachtersgilde

Het Sluiswachtersgilde heeft dit jaar weer een aantal demonstraties van de werking van de Dubbele Sluis verzorgd. Voor de beide zgn. doorvaartdagen van Reeuwijk naar Gouda was ook dit jaar weer veel belangstelling.

 • Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie

De werkgroep Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie heeft in september een demonstratie gehouden voor scholieren van basisscholen. Hoe ging het er in vorige eeuwen aan toe bij de sluizen en het Gouds kasteel en hoe werd de verdediging van Holland uitgevoerd? Tot aan het afschieten van kanonnen toe werd de vroegere tijd geïllustreerd. De werkgroep, die hierbij samenwerkt met OMD en Golda, kan terugkijken op een zeer gewaardeerde demonstratie.
Na de succesvolle tentoonstelling in de Agnietenkapel in 2022, het jaar van Gouda 750, heeft de werkgroep dit jaar een aantal ideeën ontwikkeld rond het visualiseren van de betekenis van de vroegere Statensluis in Gouda, ook voor de inundatie van het hele meren- en poldergebied dat samen de Oude Hollandse Waterlinie vormt. In 2024 worden deze ideeën verder uitgewerkt en zal subsidie bij de Provincie Zuid-Holland worden aangevraagd om de ambitie waar te maken.

8. Gebouwd Erfgoed

 • Stadhuisdienst

De gastvrouwen en -heren van de Stadhuisdienst hebben het dit jaar drukker gehad dan ooit. Zonder heel veel meer zaterdagen open te kunnen zijn ontvingen ze dit jaar een onverwacht groot aantal bezoekers: ruim 2.700, meer dan twee keer zoveel als in de jaren vóór corona.
De Stadhuisdienst volgt de ontwikkelingen rond de herontwikkeling van het stadhuis op de voet.
Burg Valk is de trekker van de werkgroep Herontwikkeling Stadhuis, die zich daar gericht mee bezighoudt. Hij houdt ook contact met de projectleider van de gemeente en volgt de besprekingen over dit onderwerp in de gemeenteraad. In een aparte presentatie aan de Stadhuisdienst heeft hij gedetailleerd aangegeven wat de ideeën zijn die door de architect verder worden uitgewerkt.
In het najaar heeft een van de gastheren zijn collega’s uitgebreid rondgeleid in het stadhuis. Dat gaf voor vele gastvrouwen en -heren op een aantal punten een nieuwe kijk op de geschiedenis van dit historische pand.

 • Gouda Tijdmachine

Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met het Streekarchief Midden-Holland is verder gewerkt aan het vormgeven van de Goudse geschiedenis. Dit jaar heeft de organisatie van de Gouda Tijdmachine een nieuwe organisatorische structuur gekregen. Dat was nodig om het totale overzicht van activiteiten voor de tijdmachine onder controle te houden.
In het najaar is de samenwerkingsovereenkomst tussen Die Goude en het streekarchief vernieuwd.
Een groeiende groep vrijwilligers spant zich in om een digitaal geheugen te maken van alle archiefmaterialen en ook een virtuele wereld te maken van de geschiedenis van Gouda.
Op de website Goudatijdmachine.nl is ‘dagelijks’ te volgen welke bronnen digitaal gemaakt zijn en zijn ook veel links aangebracht met andere openbare archiefbestanden. Iedere onderzoeker kan er zijn of haar hart ophalen.
Op 3 en 4 november werd in het Stadhuis het Hack@LOD Erfgoed 23 gehouden. Zeven teams met ICT-deskundigen gingen de marathonstrijd aan (dag en nacht) om informatie uit vele bronnen van erfgoedinstellingen op een nieuwe manier aan elkaar te koppelen met een applicatie, zodat er nieuwe inzichten in de geschiedenis kunnen ontstaan, die ook bij het publiek kunnen aanslaan.
De juryprijs ging naar het team ‘Utrecht Time Machine’. Het team ‘Per LOD Ad Astra’, met ook Goudse deelnemers, kreeg de publieksprijs.

 • Gebouwd Erfgoed & Ruimte

De werkgroep Gebouwd Erfgoed & Ruimte heeft in nauwe samenwerking en afstemming met de beleidsadviseur Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Gouda geadviseerd over het Vergroeningsplan Markt, de Nieuwe Markt en de Lem Dulstraat. De werkgroep draagt bij aan de visie op de ontwikkeling van het nieuwe Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad (KOR) van de gemeente Gouda. De werkgroep participeert in de discussie over het Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem/Kadebuurt (met extra fietsbruggen over de Karnemelksloot).
Ook heeft de werkgroep geadviseerd over en bijdragen geleverd aan de actualisatie, inventarisatie en aanwijzing van naoorlogse en Post 65-architectuur en industrieel erfgoed voor de monumentenlijst.
De werkgroep heeft dit jaar geparticipeerd in de discussie over kunst in de openbare ruimte (‘Is het Kunst of kan het weg’).
De werkgroep heeft geadviseerd aan en samengewerkt met eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en belangengroepen rond gebouwd erfgoed en de overheid, zoals de klankbordgroep Gouwekerk, de aanpassing van het bouwplan van het oude Coornhert Gymnasium en de volière van het Van Bergen IJzendoornpark.
De werkgroep heeft een waakfunctie voor wat betreft de handhaving van de onderhoudsplicht voor rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet en voor gemeentelijke monumenten op grond van de Erfgoedverordening 2017 en de vergunningverlening ten aanzien van aanpassingen aan monumenten (bijvoorbeeld contact Omgevingsdienst Midden-Holland inzake aanleg riolering Punt 13).
Bij gelegenheid neemt de werkgroep ook deel aan burgerinitiatieven (zoals voor het Tapijthuis en de Punselie-locatie).
De werkgroep Gebouwd Erfgoed & Ruimte maakt ook via de website van Die Goude diverse documenten toegankelijk van de gemeente Gouda met betrekking tot erfgoed en openbare ruimte. Bijvoorbeeld de Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed als uitwerking van de Omgevingswet van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Erfgoedvisie Gemeente Gouda en het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte van de gemeente.

9. Ondersteunende functies

 • Boekenvoorraad

Aangezien er dit jaar geen nieuwe boekuitgave van Die Goude is geweest, zijn er ook niet heel veel boeken besteld. Af en toe is er alleen vraag naar de recentste boeken: ‘Bommen op Gouda’, ‘Stad van Bier’ en ‘Geschiedenis van Gouda’. Voor oudere boeken in onze voorraad blijkt op dit moment geen of althans weinig belangstelling meer te zijn.
In de loop der jaren heeft Die Goude heel veel boeken en tijdschriften gekregen van leden of anderen over de geschiedenis van Gouda en directe omgeving met als doel om ze weer een goede bestemming te geven. Daar kon helaas nooit veel tijd aan worden besteed. Die Goude heeft die voorraad altijd kunnen opslaan op de zolder van de voormalige Rijks HBS aan de Burgemeester Martenssingel. Daar is op de laatste dag in 2023 een einde aan gekomen. De gemeente gaat de school weer volledig als school dienst laten doen en wil haar daarvoor nog verduurzamen en op punten geschikt maken voor het nieuwe schoolbestaan. Dat betekent dat de boeken en tijdschriften moesten verhuizen. Om invulling te geven aan de wensen van gevers om de boeken een goede nieuwe bestemming te geven en tevens rekening te houden met de noodzaak tot verhuizing werd er begin november in de voormalige Rijks HBS een boekenfestijn gehouden.
Leden van Die Goude konden hun bestelde tweedehands boeken voor een zachte prijs ophalen en nog een blik werpen in de dozen met achterblijvende boeken. Uiteindelijk bleek er veel animo om de oude boeken op deze wijze een nieuwe bestemming te geven en dat leverde Die Goude toch ook nog eenmalige inkomsten op. Eind dit jaar kon het hele depot van Die Goude worden verhuisd naar een tijdelijke nieuwe bestemming. Naast de stemhokken en duurzaamheidsattributen van de gemeente hebben de boeken en tijdschriften, maar ook het archief van de vereniging, de tentoonstellingsmaterialen en vergadertafels met stoelen een plek gekregen in de voormalige gymzaal ‘De Sleutel’ aan de Hoogenburg 26 naast de Beversluisschool.

 • Samenwerking met andere organisaties

Ook in 2023 is nauw samengewerkt met veel andere cultuur gerelateerde organisaties uit het Historisch Platform Gouda, zoals Open Monumentendag Gouda en Goudse Sint-Jan.
Zoals hiervoor al op enkele plekken is beschreven, was het Streekarchief Midden-Holland een belangrijke partner. Bij de inventarisatie van de oude boeken die Die Goude heeft gekregen en verzameld, bleken er elf te zijn die nog niet in de collectie van het streekarchief waren opgenomen. Die zijn er nu aan toegevoegd.
Regelmatig ontvangt Die Goude foto- of diacollecties, die door Die Goude geïnventariseerd en digitaal verwerkt worden met het doel ze geschikt te maken voor aanbieding aan het Streekarchief. Via berichten op Facebook worden deze foto’s of dia’s regelmatig aangevuld met relevante informatie over jaartallen, bijzondere gebeurtenissen en de mensen die erop staan.
Dit jaar kon Gert Jan Jansen een hele collectie foto’s in originele en in digitale vorm overdragen aan het Streekarchief Midden-Holland om daar toe te voegen aan de beeldbank.

Eind van het jaar ontving Die Goude van iemand van buiten Gouda met historische belangstelling een drietal ingelijste etsen en een plateelbord uit 1945. Het Streekarchief Midden-Holland en Museum Gouda hebben er geen belangstelling voor. Die Goude is nu aan zet om de objecten een nieuwe toekomst te geven.

 • Ledenadministratie

De vrijwilliger voor de ledenadministratie heeft het ledenbestand weer punctueel beheerd. De penningmeester is daar erg tevreden over. De laatste maanden van het jaar is er veel werk verzet voor de invoering van de automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Bijna 70 % van de leden heeft (tot eind 2023) gereageerd op de uitnodiging van de penningmeester om wel of niet automatische incasso toe te staan.

 • Websitebeheer

Op gebruikelijke wijze is dit jaar het websitebeheer uitgevoerd. Wel is de noodzaak om tot een vernieuwing van de website te komen verder toegenomen. Zie daarover eerder in dit verslag.

Voorstel 2 bestuur aan Algemene Ledenvergadering:

Het bestuur stelt voor het activiteitenverslag over 2023 goed te keuren.

Recente berichten

De Nieuwsbrief van mei (nr 138)

Nieuwsbrief 138 CoverHierbij Nieuwsbrief 138. De redactie denkt met dit nummer een veelzijdig en kleurrijk blad te hebben gemaakt. Enerzijds aandacht voor cultuurhistorische activiteiten die eraan komen, anderzijds inhoudelijke samenvattingen van bijeenkomsten die zijn geweest.
Maar we brengen ook artikelen over mensen en monumenten, waarmee we de geschiedenis van Gouda een beetje aanvullen. Noem het maar ‘Tidinge-light’..

 1. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 2. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 3. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 4. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 5. Reacties uitgeschakeld voor