Beleidsplan 2024-2027 (vanaf 17 april 2024) met speerpunten

Overzicht Beleidsplan:

1. Motto
2. Inleiding
3. Doel
4. Activiteiten en middelen
5. Terugblik beleidsplan 2020-2023
6. Speerpunten voor 2024-2027
7. Hervorming organisatie vereniging
8. Vinden en binden
9. Communicatie
10. Zicht op financiën en Inzet financiële reserves
11. Fysiek thuis voor de vereniging – stadhuis
Voorstel 4 bestuur aan de Algemene Ledenvergadering

1. Motto

Gouda heeft een rijke, unieke geschiedenis waar we trots op mogen zijn. Historische Vereniging Die Goude zet zich in om die geschiedenis op vele fronten tot leven te laten komen en zichtbaar te maken, de kennis daarvan over te dragen aan de Gouwenaars en andere belangstellenden en de betekenis ervan voor de toekomst van onze stad te duiden.

2. Inleiding

Historische Vereniging Die Goude, hierna te noemen Die Goude, met op dit moment circa 1000 leden, maakt al ruim 90 jaar werk van de geschiedenis en het erfgoed van Gouda. De manier waarop we dat doen en de belangrijke thema’s worden eens in de vier jaar tegen het licht gehouden van actuele ontwikkelingen. In het beleidsplan worden voor de komende vier jaar de voornemens vastgelegd, gericht op het doel van de vereniging. Dit plan wordt ter besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.

3. Doel

Het doel van Die Goude is om kennis van de geschiedenis van Gouda en omgeving in al haar facetten te bevorderen en te verspreiden. Daarnaast ook om de in Gouda en omstreken aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten op het gebied van het gebouwd erfgoed en het water zoveel mogelijk te behouden, te  herstellen en weer tot leven te brengen. Dit doel is het uitgangspunt voor dit beleidsplan.

4. Activiteiten en middelen

De vereniging kent een veelheid aan activiteiten en middelen:

 • Die Goude doet onderzoek naar de geschiedenis van Gouda, verricht speurwerk in archieven en bevordert dat, opdat actieve leden en andere belangstellenden elkaar stimuleren, om ‘vondsten’ te doen in de Goudse geschiedenis en dat met elkaar te delen. Zo heeft Die Goude een brede deskundigheid op vele terreinen van de geschiedenis van Gouda.
 • Die Goude werkt aan het uitgeven van geschiedkundige boeken, annalen en verslagen, het plaatsen van artikelen over historische onderwerpen in plaatselijke bladen en geschiedkundige tijdschriften of publicaties via een wetenschappelijk instituut (Huygensinstituut). Ook in 2024 staan 4 afleveringen van de Tidinge op het programma. Daarnaast richt Die Goude zich op het houden van lezingen en voordrachten en soms ook het inrichten van tentoonstellingen. Ook neemt Die Goude deel aan evenementen, zoals Zotte Zaterdag. In 2024 voorzien wij de uitgave van een boek over Goudse architecten en plannen we wederom 7 lezingen.
 • Die Goude is een onafhankelijke partij met vrijwilligers met veel cultuurhistorische kennis van de stad. Die Goude is een belangrijke partner voor de gemeente Gouda, de Provincie Zuid-Holland, alsmede andere overheden en organisaties. Zij adviseert haar partners ook over onder meer belangrijke beleidsrichtingen op langere termijn vanuit de historische context. Kennis van de historie helpt bij het vinden van oplossingen voor actuele problemen en biedt daarmee kansen voor de toekomst.
 • Die Goude wil een herkenbare maatschappelijke rol spelen in het sociaal-culturele leven van Gouda, waar zinvol in samenwerking met andere organisaties, die vergelijkbare doelstellingen of raakvlakken hebben. Die Goude zal daarbij contacten onderhouden met personen en organisaties en actief zijn in netwerken. Ook hoort hierbij een nuttige relatie met de gemeente Gouda in al haar geledingen. Hierbij speelt Die Goude een belangrijke rol in het stadhuis met de stadhuisdienst. Ook in 2024 zal Die Goude die rol op zich nemen en bereiden we ons voor op de verbouwing die ook in deze beleidsperiode zal aanvangen. Die Goude zal deze periode dicht op de ontwikkelingen blijven zitten.
 • Die Goude stimuleert kennis op het gebied van het historische watersysteem en het gebouwd erfgoed en zal alle gepaste tussenkomst aanwenden om de bestaande historische monumenten en het erfgoed voor vernietiging en verval te behoeden. Zij zal de overheid adviseren over passende ontwikkelingen in de bebouwde omgeving.
 • Die Goude organiseert excursies en onderhoudt relaties met andere historische verenigingen. In 2024 streven wij wederom naar het organiseren van twee excursies.
 • Die Goude bevordert kennis voor het behoud, het beschrijven en het beschikbaar stellen voor onderzoek naar roerend en onroerend erfgoed (onder meer foto’s) en van andere kennis van het leven in Gouda.
 • Die Goude bevordert het digitaliseren van de kennis over Gouda. Deze is noodzakelijk om de toegankelijkheid te vergroten en om herkenbaar te zijn voor jongere generaties. Oudere generaties die minder bedreven zijn in de digitale wereld worden niet vergeten. Hiervoor passen we de website in 2024 aan.
 • Die Goude vormt en faciliteert commissies[1] voor een veelheid aan onderwerpen, zoals op het gebied van het water- en gebouwd erfgoed, kennisoverdracht en communicatie en ledenrelaties.

5. Terugblik beleidsplan 2020-2023

De laatste jaren heeft het bestuur van Die Goude invulling gegeven aan het Beleidsplan 2020 -2023. Het bestuur ziet dat veel van de voornemens succesvol zijn ingevuld. Waar dat niet zo is, komen deze voornemens terug in dit nieuwe beleidsplan, deel Activiteitenplan, als deze activiteiten nog steeds als relevant worden gezien.

Het bestuur kijkt terug op een succesvolle beleidsperiode met als hoogtepunten Gouda 750, de festiviteiten rond het 500ste geboortejaar van Coornhert, de uitgave van ons nieuwe boek ‘Geschiedenis van Gouda en het 90-jarig Jubileum van Die Goude. Daarnaast heeft het bestuur ook in deze periode weer een inspirerende hoeveelheid passie en inzet gezien bij alle commissies en haar vrijwilligers.

Bovendien mogen we niet vergeten hoe belangrijk onze relaties zich ontwikkeld hebben in de stad. Enerzijds met aanverwante organisaties, maar zeker ook met individuen en ondernemers die zich betrokken voelen om de intenties van onze vereniging te ondersteunen.

6. Speerpunten voor 2024-2027

De vereniging ontwikkelt zich langs een lijn die in voorgaande beleidsplannen is ingezet. Wel is ervoor gekozen het beleidsplan meer focus te geven en korter te maken. Om die reden is er gekozen voor een beperkt aantal speerpunten die nadrukkelijk sturing of begeleiding vereisen en in de directe invloedssfeer van het bestuur liggen. Daarbij ligt de nadruk op wat het bestuur voor de commissies kan betekenen door meer te fungeren als platform waar de commissies worden gefaciliteerd en met elkaar in verbinding worden gebracht. Speerpunten zijn dan ook vaak zaken die commissie-overstijgend en commissie-verbindend zijn, zonder dat ze directe inhoudelijke invloed hebben op de commissies. Deze speerpunten worden hieronder toegelicht.

7. Hervorming organisatie vereniging

In de komende beleidsperiode zal het bestuur van Die Goude verder vorm geven aan de veranderingen binnen de organisatie van het bestuur. Deze veranderingen hebben een relatie met andere speerpunten uit het beleidsplan zoals vinden/binden en communicatie. De veranderingen binnen het bestuur hebben enerzijds als doel om de samenwerking tussen de commissies te verbeteren en anderzijds om vergadertijd en -momenten effectiever en efficiënter te maken.

De belangrijkste verandering is om niet voor elke commissie een bestuurslid te benoemen, maar om commissies in clusters bijeen te brengen zodat er meer synergie ontstaat. Dit wordt verder versterkt door een clusterbestuurslid die met de verbonden commissies jaarlijks een ‘verenigings-breed’-evenement organiseert. Daarnaast is de structuur erop gericht om, door middel van het bestuurslid met communicatie in portefeuille, in- en externe communicatie effectiever in te zetten. Voor deze verandering zijn mogelijk wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement noodzakelijk. Dit zal het bestuur initiëren en voorleggen aan de ALV. Hierbij zullen de huidige documenten gelijktijdig verder geactualiseerd worden.

8. Vinden en binden

In de komende beleidsperiode zal Die Goude acties ondernemen om nieuwe leden te werven en om een interessante vereniging te blijven voor de leden. Hiervoor zullen middelen worden gereserveerd. Een groei van het aantal leden zorgt voor potentieel meer vrijwilligers, grotere financiële mogelijkheden en meer armslag om onze doelen te bereiken.

Om leden te vinden en te binden kijken we allereerst naar evenementen waarbij Die Goude met aanwezigheid en boekenverkoop zichtbaar kan zijn. Maar ook een kleinere rol in de totstandkoming van een evenement, zoals bij de internationale Hackalod, is een mogelijkheid om onszelf te presenteren. Daarom zijn al inschrijfkaarten gemaakt en gedrukt om de laagdrempeligheid van een lidmaatschap verder te verbeteren. Daarnaast wordt de website beter geschikt gemaakt om leden, maar ook geïnteresseerde niet-leden beter te bedienen.

Ook heeft het bestuur in de hervorming van de structuur gekozen om meer evenementen van samenwerkende commissies mogelijk te maken in een vorm zoals bijvoorbeeld het Water- & Erfgoedcafé. Hier maken we extra middelen voor vrij. Deze evenementen zijn ook bedoeld om leden te binden en geïnteresseerden te vinden die eventueel lid of actief vrijwilliger willen worden.

Tenslotte is het in deze beleidsperiode een streven om jongere generaties geïnteresseerd te krijgen in de historie van onze stad en van onze vereniging in het bijzonder. In de komende jaren moet de communicatie daar dan ook meer op gericht zijn. Hiervoor kijkt het bestuur naar het beter benutten van de mogelijkheden voor verschillende lidmaatschapsvormen en ledenvoordelen. Daarnaast zal het bestuur onderzoeken of het haalbaar is om bijvoorbeeld een historische Goudse speurtocht te maken die aansluit op wat de jeugd, maar ook onderwijsinstellingen nuttig en relevant achten.

9. Communicatie

Communicatie is essentieel om ons doel te bereiken. Goede voorbeelden zijn natuurlijk de Tidinge, onze Nieuwsbrief, de artikelen in de pers, de website en het steeds maar groeiende bereik van ons facebookaccount. Maar ook de commissies gebruiken communicatie in de breedste zin om de eigen activiteiten voor het voetlicht te brengen. Deze beleidsperiode richten we ons op het kanaliseren en verbreden van onze communicatie-inspanningen. Dit doen we door de verschillende kanalen tegen het licht te houden en te kijken waar overlapping is of dreigt. Daarbij wordt telkens bekeken in hoeverre de communicatie in lijn is met de speerpunten van deze periode. Deze beleidsperiode verkennen we de wenselijkheid  van een Tidinge die we, samen met de Nieuwsbrief, opwaarderen naar een magazine en waar we ook andere historische organisaties ruimte bieden om een breed publiek te bereiken. Bovendien worden de ingezette vernieuwingen ondersteund met een geheel nieuwe website die op de toekomst is ingericht en waar het mogelijk is boeken aan te schaffen en te betalen.

In deze periode zal het bestuurslid met communicatie in de portefeuille ernaar streven naast de verschillende communicatiemiddelen ook externe mediakanalen meer te gebruiken om de doelstellingen van Die Goude te behalen.

10. Zicht op financiën en Inzet financiële reserves

Die Goude is al jarenlang financieel gezond met bijbehorende reserves. In de komende periode maakt het bestuur er, in overleg met haar leden, werk van om de reserves te benutten om lange-termijndoelstellingen te halen en successen te bestendigen. Hierbij moet gedacht worden aan bijdragen aan de stad met ‘eeuwigheidswaarde’.

Daarnaast gaat het bestuur zich de komende jaren meer richten op het inzichtelijk maken van de financiële middelen. Dit mede volgens de richtlijnen behorend bij de ANBI-status van de vereniging. Tot nu toe heeft het bestuur zich altijd gericht op jaarbegrotingen; niet op meerjarenbegrotingen.

Hierbij zullen de commissies worden gevraagd om meer zicht te geven op eigen plannen en bijbehorende middelen waardoor meer zicht komt op financiële verplichtingen. Om evenwichtig financiële middelen over de commissies te verdelen is een meerjarenbegroting een goed middel.

In een apart document is het financieel beleid opgenomen.

11. Fysiek thuis voor de vereniging – stadhuis

Naast voornoemde speerpunten wil de vereniging zich gaan inzetten om een fysieke plek te hebben die kan fungeren als ontmoetingsplaats voor de leden en activiteiten van de vereniging.

Deze wens willen we verbinden met de veranderingen rond het stadhuis in de komende jaren. Die Goude zal door middel van een nieuw gevormde commissie zicht houden op de planontwikkeling vanuit de gemeente en waar mogelijk invloed uitoefenen op besluitvormers over ontwikkelingen in dit unieke erfgoed. Daarnaast is alle inzet van de commissies en het bestuur erop gericht dat Die Goude haar unieke positie in het Stadhuis behoudt en waar mogelijk versterkt. Het bestuur stelt zich deze periode als doel om een vaste fysieke plek in het stadhuis te behouden en concrete afspraken te maken over de rol van de vereniging in de rondleidingen in en het organisatorisch beheer van het vernieuwde stadhuis.

Voorstel 4 bestuur aan de Algemene Ledenvergadering:

Het bestuur stelt voor het Beleidsplan 2023-2027 met speerpunten vast te stellen

Recente berichten

Uitnodiging ALV 17 april 2024

Voorgevel Sociëteit Concordia GoudaAlgemene Ledenvergadering Historische Vereniging Die Goude op 17 april 2024, voorafgegaan door een lezing en gevolgd door een ledenborrel.

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 17 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Paul Wennekes over de Tollen in Gouda.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. De Nieuwsbrief van april (nr 137) Reacties uitgeschakeld voor De Nieuwsbrief van april (nr 137)
 2. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 3. Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda Reacties uitgeschakeld voor Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda
 4. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 5. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 6. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 7. Reacties uitgeschakeld voor