Zienswijze op ontwerp-Kaderplan

Print Friendly, PDF & Email

De Wateralliantie heeft op 6 april jl. een zienswijze ingediend op het ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en het ontwerp- Peilbesluit dat op 2 maart jl. ter visie is gelegd door de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap Rijnland. U kunt het ontwerp-Kaderplan inzien via deze link. Het Gouds Watergilde, werkgroep van Die Goude, is een van deelnemers aan de Wateralliantie.  De Wateralliantie is bezorgd over de voorgenomen besluiten, die –zoals in een bijlage duidelijk wordt gemaakt – niet aansluiten bij de uitkomst van de studies die gemeente en hoogheemraadschap hebben laten uitvoeren. Het ontwerp-KBB richt zich alleen op de aanpak van de wateroverlast in de lage delen van de stad. Bij de afwegingen is de enige toekomstbestendige variant ten onrechte afgevallen. De Wateralliantie stelt een aanpak in fasen voor, waarbij eerst de meest urgente wateroverlast wordt aangepakt, maar er  tegelijk innovatief wordt gewerkt aan het op termijn ‘op hoogte houden’ van Gouda.  Vanaf 2050 kan dan die ‘hooghouden-aanpak’ worden uitgevoerd. 
U kunt de volledige tekst van de zienswijze inzien via deze link.