Vierde verzameling bijdragen

Print Friendly, PDF & Email

                                    Gedrukt door Drukkerij Koch & Knuttel

Digitaal ontsloten door Nico J. Boerboom in 2020

(klik op het onderwerp in de inhoudsopgave. De verenigingsinformatie staat op deze pagina en de artikelen zullen u gepresenteerd worden als een PDF document)

INHOUD:

WOORD VOORAF:
In ernstige tijden verliest de mensch zijn oppervlakkigheid en komt tot bezinning. Hij tracht het heden en de toekomst te door­gronden en grijpt hiervoor terug naar het verleden. Zóó is de be­langstelling voor de historie, die zich allerwege openbaart, grooten­deels te verklaren en zóó is het te begrijpen, waarom onze ver­eeniging juist in ,de laatste jaren tot grooten bloei is gekomen.
Van dezen bloei getuigt deze vierde verzameling.
Moge ook bij gewijzigde tijdsomstandigheden de bloei zich handhaven.
Gouda, Juni I 943.                                    Dr. Mr. J. SMIT.

MEDEELINGEN:
De schrijvers dier onderscheidene bijdragen zijn persoonlijk voor den inhoud daarvan verantwoordelijk.
Wetenswaardigheden, die als aanvulling van een der artikelen in de tot dusverre verschenen bundels kunnen dienen, worden gaarne door den secretaris schriftelijk in ontvangst genomen. Zij zullen dan in een volgende verzameling bijdragen worden opgenomen.
                                                                 De Redactie-Commissie

BESTUUR:
Dr. Mr. J. SMIT, Voorzitter.
P. VAN BALEN, Secretaris.
D. A. GOEDEWAAGEN, Penningmeester.
A. R. VAN DE PUTTE, 2e Voorzitter.
J. H. CARLIER, 2 Secretaris.
P.D. MUYLWIJK.
Dr. Ir. G. A. C.. BLOK.

REDACTIE-COMMISSIE:
Dr. A. SCHEYGROND, Voorzitter.
P. VAN BALEN, Secretaris.
J. H. CARUER.

FOTO-COMMISSIE:
J. H. CARLIER.
S.H. VAN DER KRAATS.
A. R. VAN DE PUTTE.
Dr. A. SCHEYGROND.

LEDENLIJST ALS PDF (ongeveer 400 leden)

LIJST VAN AFBEELDINGEN:
1. Plattegrond der stad Gouda door Joh. Blaeu ( + 1650)
2. Kaart van de Krimpenerwiaard omstreeks 1400
3. Gouda en omgeving met het Lazarisland
4. Het Lazaruspoortje, eertijds op het Rotterdamsche Veer
5. Portret van J. J. Bertelman
6. Interieur der Stadsteekenschool
7. Kermis te Gouda in 1858
8. Zeven gevelsteenen te Gouda
9. ,,De Fortuin” op den Kleiweg
10. ,,De Zwaan” op de Hooge Gouwe
11. ,,In Haestrecht” op de Peperstraat
12. Gevelsteen uit “Het Herthuys”, eertijds op de Markt
13. De “Loyhalle”, eertijds op de Jeruzalemstraat
14. ,,De Klimmende Bok” op de Raam
15. ,,Abrahams Offer”
16. Hieronymus van Beverningh
17. Groot-zegel van Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië
18. Contra-zegel van Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië
19. Het interieur van de Gasthuiskapel in 1845
20. Wapen van Gouda (Stijl Lodewijk XV, omstreeks 1770) op het titelblad.
( Cliché Stedelijk Museum, Gouda).