Westergouwe

Print Friendly, PDF & Email

In Westergouwe zijn oorspronkelijk benamingen vastgesteld voor de buurt De Vesting en de openbare ruimten in die buurt. Door een wijziging van de bouwkundige en architectonische visie passen de vastgestelde benamingen niet meer binnen de nieuwe opzet van deze buurt.
Daarom is besloten om de buurtnaam De Vesting te wijzigen in De Eilanden. (21 juni 2014)
Als gevolg van deze naamswijziging zijn de navolgende straatnamen destijds vervallen:

Stellingweg, Vestingweg, Noordwal, Zuidwal, Tournooiveld, Lunette, Bastion, Ravelijn, Oost Traverse en West Traverse.

Hierna volgen de nieuwe straatnamen van Westergouwe voor de buurten De Eilanden en De Tuinen.

Kopers van de boekenserie kunnen onderaan deze pagina een PDF uitvoering downloaden om te printen zodat hun boek weer bijgewerkt is.

STRATEN

Andries ’t Boertgensstraat (07 april 2021)
van Burgemeester van Dijkesingel  naar Hillebrand Herenbraslaan
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Amelandstraat (30 juli 2014)
van Texellaan naar Terschellinglaan
Genoemd naar het Waddeneiland Ameland.
Ameland is uit het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. Op 1 mei 2014 telde het Waddeneiland, en dus ook de gemeente, 3.591 inwoners (bron: CBS).

Boenstoep (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Welgelegen
Genoemd naar een veelal half open aanbouw aan het water, waar de melkbussen en het gereedschap werd gereinigd.

Brakzand  (4 oktober 2019)
Verlenging Engelsmanplaat en Noorderhaaks
Genoemd naar de zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog

Buitenstuk (12 december 2017)
loopt rond en sluit aan de Burgemeester van Dijkesingel
Genoemd naar een stuk land dat verder weg lag van de boerderij en niet aansloot bij percelen land rondom het boerenerf. Dergelijke stukken land zijn veelal verdwenen na een ruilverkavelingsproject en daarbij zal ook de benaming verdwijnen.

Burgemeester van Dijkesingel (16 september 2010) is uitgebreid met de ventweg.
van de Eurotonde naar het zuidwesten en vervolgens naar het noordwesten
Genoemd naar mr. Pieter van Dijke (1920 – 2003), burgemeester van Gouda van 1969 tot 1973. Van Dijke was een gereformeerde onderwijzerszoon. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van de Trouwgroep en verzorgde de distributie en verspreiding van het illegale blad Trouw. In 1982 ontving hij hiervoor van prins Bernhard het Verzetsherdenkingskruis. Na de oorlog maakte hij als oorlogsvrijwilliger de twee politionele acties in Nederlandsch-Indië mee, waardoor hij zijn rechtenstudie met enige vertraging voltooide. Daarna maakte hij carrière in het openbaar bestuur. Hij was achtereenvolgens gemeentesecretaris van Utrecht, burgemeester van Gouda, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht (1980 – 1985). Na zijn pensionering was hij nog enige jaren voorzitter van de NOS (1985 – 1988 en 1990 – 1991).

Catharina Burierlaan (07 april 2021)
van Mieke Hoogerwerflaan naar Jacobina van Dantzig-Mellesweg
Zij was de eerste vrouwelijke boekverkoper in Gouda. Had haar winkel aan de Wijdstraat.

De Deel (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Welgelegen
Genoemd naar het gedeelte van de boerderij achter hen woongedeelte, waar het vee zich bevond en de dagelijkse werkzaamheden zich afspeelde.

De Wadden (30 juli 2014)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar de Terschellinglaan en de Griend
Genoemd naar de Wadden(zee).
Een wad is een modder- of zandplaat die in een ondiepe zee is ontstaan, met een hoogte die zich tussen het normale laagwater- en hoogwaterniveau bevindt. Met het wad of de wadden wordt meestal het waddengebied bedoeld dat langs de kust vanaf Den Helder in Nederland loopt, en langs de Duitse kust tot Esbjerg in Denemarken en de 50 Waddeneilanden die in deze kuststrook liggen.
De Waddenzee is het grootste waddengebied ter wereld. Deze ondiepe zee bestaat uit bodemzand dat door zeestromen opgeblazen wordt uit de Noordzee. Doordat een wad twee maal per etmaal door het getij overstroomd wordt, neemt de stroming slik mee, die dan bezinkt in plekken die tijdens een hoogwaterperiode rustig zijn.

Dwarstocht (25 september 2014)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Orangerie
Genoemd naar een tocht. Dat is een watergang (sloot) die dient voor de afvoer van water. In de Zuidplaspolder lagen destijds ontginningstochten.
De toevoeging “dwars” is hier gekozen vanwege de ligging die dwars is op de oorspronkelijke tochten.

Engelsmanplaat (30 juli 2014)
van De Wadden via Noorderhaaks doodlopend
Genoemd naar de Engelsmanplaat een zandplaat die ligt tussen Ameland en Schiermonnikoog op ongeveer vijf kilometer afstand van de Friese kust. Gezien de grootte is Engelsmanplaat geen eiland te noemen. De zandplaat is minder dan één vierkante kilometer, die bij hoogwater vrijwel geheel onderloopt.

Frederik Beuckelstraat (07 april 2021)
van Jan Scheepmaeckerlaan naar Hillebrand Herenbraslaan
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Gerrit Stempelserf (07 april 2021)
gelegen aan Frederik Beuckelstraat
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Griend (30 juli 2014)
Door de vaststelling van de naam Griendakker in de buurt De Tuinen is de toegekende benaming Griend voor een openbare ruimte in de buurt De Eilanden ingetrokken.
De benaming is vanwege een wijziging van de infrastructuur ter plaatse in reserve gehouden.

Griendakker (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Melkbocht
Genoemd naar de bossages, veelal wilgen, die dienden voor de houtvoorraad en de oogst van wilgentenen. De tenen werden voor verschillende zaken gebruikt.

Hillebrand Herenbraslaan (07 april 2021)
van Frederik Beuckelstraat naar Willem in de Coevoetstraat
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Hooizolder (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Vredeoord
Genoemd naar de ruimte meestal gelegen boven de deel, waar de wintervoorraad hooi voor het vee werd opgeslagen.

Hortus (25 september 2014)
van Warande naar Dwarstocht
Genoemd naar Hortus botanicus. Het is een traditionele naam voor wat tegenwoordig ook vaak een botanische tuin wordt genoemd. Het gaat daarbij om een tuin met een wetenschappelijk karakter. In de meest strikte zin is een hortus botanicus een wetenschappelijke plantencollectie.

IJsseloogwal (30 juli 2014)
loopt rond en sluit aan op de Texellaan en de Terschellinglaan
Genoemd naar IJsseloog, dit is een kunstmatig eiland in het Ketelmeer dat tot doel heeft verontreinigd slib uit de bodem van het meer te bergen. Daarnaast heeft het IJsseloog een recreatie- en natuurontwikkelingsfunctie. Het eiland dankt zijn naam aan de ligging voor de monding van de IJssel en aan de vorm van het slibdepot, rond als een oog, waardoor het contactoppervlak van het slibdepot met de omgeving zo klein mogelijk is.
De vorm van het depot komt overeen met de ronde vijver in het eerste eiland van Westergouwe, die een archeologische vindplaats markeert. De toevoeging “-wal is” voor de verdedigende werking bij hoog water.

Jacobina van Dantzig-Mellesweg (07 april 2021)
loopt van Catharina Burierlaan naar de Burgemeester van Dijkesingel
Was de eerste vrouwelijke wethouder in Gouda (1886-1972).
Jacobina was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Josine de Bruyn Kopsweg
(07 april 2021)
loopt vanaf Maria Blomstraat
De Bruyn Kops (1940-1987) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was na haar studie verbonden aan het Frans Hals Museum in Haarlem en het Gemeentemuseum van Den Haag. In 1976 volgde zij Jan Schouten op als directeur van het Het Catharina Gasthuis, thans Museum Gouda geheten. In de tien jaar van haar directeurschap wist zij vooral vrouwelijke beeldend kunstenaars voor het voetlicht te brengen.

Jan Scheepmaekerlaan (07 april 2021)
loopt van Frederik Beuckelstraat naar Andries ’t Boertgenstraat
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Maarten Olislagerstraat (07 april 2021)
loopt van Jan Scheepmaekerlaan naar Hillebrand Herenbraslaan
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Machteld Cosijnsweg
(07 april 2021)
loopt vanaf de Catharina Burirlaan
Eerste priorin van het Margarethaklooster of Margrietenklooster
Machteld was getrouwd met Dirc Cosijn, een gunsteling van de graaf Jan van Blois. Zij deelde aalmoezen uit aan de armen. Verkleed als bedelares zamelde ze geld in voor haar klooster. Na het overlijden van haar man schonk ze in 1386 hun huis aan het klooster en werd ze de eerste priorin. In 1393 verhuisde het klooster naar een groter pand aan de overkant van de straat, op de plaats van het huidige weeshuis.
Machteld zette zich vooral in voor behoeftige meisjes.

Maria Blomstraat (07 april 2021)
loopt van Josine de Bruyn Kopsweg naar Machteld Cosijnsweg
Maria Blom (1914-1994) was de bekendste beiaardier van de Goudse Sint Janstoren, vanaf 1943 tot 1985 heeft zij de Goudse beiaard bespeeld. Hiermee was zij de eerste vrouw in Nederland die van beiaardspel haar beroep heeft gemaakt.

Melkbocht (12 december 2017)
Loopt rond en sluit aan op de Burgemeester van Dijkesingel
Genoemd naar het deel van het land achter de boerderij, waar de koeien werden samengebracht om te worden gemolken.

Michiel Bisschopstraat (07 april 2021)
vanaf Maarten Olislagerstraat
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Mieke Hoogerwerflaan (07 april 2021)
Loopt van de Catharina Burierlaan naar de Burgemeester van Dijkesingel
Diacones en oprichtster Diaconessehuis.
Deze Amsterdamse diacones en zuster werd in 1897 als “eerste” diacones te Gouda gedetacheerd en zette de wijkverpleging in Gouda op vanuit een pand aan Achter de Vismarkt. Dit pand was te klein om zieke patiënten  op te nemen en daarom werden de zieken thuis bezocht en verpleegd.
In 1902 kregen de diaconessen een huis aangeboden aan de Westhaven 11 door de dames Marie en Betsy Temminck, plus een som geld. Onder leiding van Mieke Hoogerwerf kon met dit geld het huis worden verbouwd tot een protestants ziekenhuis, het Diaconessenhuis “De Wijk”.

Moestuin (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Buitenstuk
Genoemd naar de tuin bij de boerderij, waar groente en fruit werd gekweekt voor eigen consumptie

Noorderhaaks (30 juli 2014)
van De Wadden naar Engelsmanplaat
Genoemd naar Noorderhaaks, ook wel Razende Bol genoemd, het is een onbewoond eilandje direct ten westen van het Marsdiep bij Texel (provincie Noord-Holland). Formeel is ‘De Razende Bol’ alleen de oostpunt van het eilandje.

Opkamer (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Vredeoord
Genoemd naar het gedeelte van de boerderij waar de familie hun gasten ontving en waar slechts bij zon- en feestdagen werd vertoefd.

Orangerie (25 september 2014)
van Warande naar Dwarstocht
Genoemd naar een gebouw waar men ‘s winters de kuipplanten bewaart, die ‘s zomers buiten staan. Een orangerie werd gebouwd om te kunnen pronken met de dure en exotische bomen die uit verre landen en kolonies werden overgebracht. Vanwege het klimaat is het in Noord-Europa niet mogelijk buitenshuis tropische of subtropische planten en bomen te houden. Deze worden daarom in kuipen geplant, zodat ze in de winterperiode binnen kunnen worden gezet. Hiervoor werden speciale opstallen gebouwd. Deze gebouwen dateren doorgaans uit de 17de, 18de en 19de eeuw.

Pinkenwei (12 december 2017)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Melkbocht
Genoemd naar het stuk afgeschermd weiland, waar het jonge vee voor het eerst kon wennen aan het buitenleven.

Plantage (25 september 2014)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Dwarstocht
Genoemd naar een stuk grond waarop op grote schaal gewassen in monocultuur verbouwd worden. Plantages komen meestal voor in de tropen, met gewassen als bijvoorbeeld suikerriet, koffie, thee, bananen, soja, ananas en cacao.

Richel (30 juli 2014)
Parkeerhof tussen het Schoklandplantsoen en de Terschellinglaan
Genoemd naar de zandplaat in de Waddenzee, gelegen op ongeveer een kilometer ten oosten van de noordelijkste punt van Vlieland. De zandplaat maakt deel uit van de gemeente Vlieland. De Richel is vrijwel onbegroeid. Er is slechts een schaarse en meestal tijdelijke vegetatie van biestarwegras aanwezig. De Richel is van belang als broedgebied van bontbekplevier, strandplevier en dwergstern, die er in wisselende aantallen voorkomen. Ook is het een van de belangrijkste rustgebieden van de grijze zeehond in de Waddenzee.

Rosarium (25 september 2014)
van Warande naar Dwarstocht
Genoemd naar een rozentuin uit de 18e en 19e eeuw  waarin alle destijds bekende rozen stonden. De tuinen, die over het algemeen niet groter waren dan ¾ hectare, toonden bonte rozen tegen de achtergrond van rustige heester stroken en hagen.

Rottumerplaat (30 juli 2014)
van De Wadden doodlopend
Genoemd naar Rottumerplaat een Nederlands Waddeneiland, behorend tot de provincie Groningen en vallend onder de gemeente Eemsmond.
Ten westen ligt Schiermonnikoog, waarvan het wordt gescheiden door de Lauwers en ten oosten Rottumeroog, waarvan het wordt gescheiden door ‘t Schild.

Scheygrondplantsoen (12 december 2017)
Tussen de Burgemeester van Dijkesingel en Welgelegen en Vredeoord
Genoemd naar Dr. Arie Scheygrond geboren te Gouda (1905 – 1996)
Hij was bioloog, docent en historicus. Hij behaalde aan de rijksuniversiteit Utrecht in 1929 zijn doctoraal en promoveerde in 1931. Hij werd in 1934 docent aan het Coornhert Gymnasium en later aan de Rijks HBS. Hij was o.a. redacteur van de Winkler Prins en schreef artikelen voor het NRC, de Goudsche Courant en het blad “Panda” van het WNF-Nederland.
Ook schreef hij diverse boeken over biologie voor het onderwijs en was hij de schrijver en samensteller van de twee boeken “De Goudsche straatnamen” uit 1979 en “De namen de Goudse straten” uit 1981 die handelen over beschrijvingen van hedendaagse en historische straatnamen in Gouda

Schiermonnikoogstraat (30 juli 2014)
van De Wadden, via Simonszand doodlopend
Genoemd naar het Waddeneiland Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog is vanuit het westen gerekend het vijfde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. Met 942 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS) is Schiermonnikoog de kleinste gemeente van Nederland qua inwoneraantal. De gemeente leeft voornamelijk van toerisme.

Schoklandplantsoen (30 juli 2014)
ligt tussen de IJsseloogwal en de Amelandstraat
Genoemd naar het voormalige Zuiderzee eiland Schokland.
Tot 1932 lag Schokland als een echt eiland in de Zuiderzee, die na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 het IJsselmeer werd. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 maakt Schokland deel uit van het vasteland.

Simonszand (30 juli 2014)
van De Wadden naar Schiermonnikoogstraat
Genoemd naar een kleine zandplaat  tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat.
Simonszand hoort bij de gemeente Eemsmond en bestaat uit een langgerekte zandplaat van ongeveer anderhalve kilometer lang en een paar honderd meter breed. Net als de andere zandplaten in het waddengebied  is het bijna onbegroeid.

Terschellinglaan (30 juli 2014)
van IJsseloogwal naar Amelandstraat
Genoemd naar het Waddeneiland Terschelling.
Terschelling is een gemeente in de provincie Friesland en uit het westen gerekend het derde bewoonde Nederlandse Waddeneiland. Terschelling grenst ten noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee. De totale strandlengte is 30 kilometer en de totale lengte van de fietspaden is ruim 70 kilometer.

Texellaan (30 juli 2014)
van IJsseloogwal naar Amelandstraat
Genoemd naar het Waddeneiland Texel.
Texel is het grootste Waddeneiland. Het behoort tot de provincie Noord-Holland. De landoppervlakte is slechts ongeveer 170 km². De gemiddelde lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 8 km. Texel heeft 13.641 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS). Van de beroepsbevolking van ruim 3500 mensen werkt ca. 17% in de landbouw.

Vliehors (30 juli 2014)
Parkeerhof tussen Schoklandplantsoen en Texellaan
Genoemd naar De Vliehors, een uitgestrekt natuurgebied op het Waddeneiland Vlieland. Vliehors is een verbreed strand van ongeveer 24 vierkante kilometer op de westelijke helft van het eiland, dat voor een groot deel in gebruik is als militair oefenterrein van de Koninklijke Luchtmacht.

Vlielandstraat (30 juli 2014)
van Texellaan naar Terschellinglaan
Genoemd naar het Waddeneiland Vlieland.
Vlieland is vanuit het westen gerekend het tweede bewoonde Nederlandse Waddeneiland, gelegen in de provincie Friesland. Het eiland is onderdeel van de gelijknamige gemeente Vlieland. De gemeente Vlieland telt 1.113 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS). In de gemeente ligt slechts één dorp, genaamd Oost-Vlieland, dat ongeveer 1070 inwoners (2004) heeft.

Voorzorg (12 december 2017)
vanaf de Burgemeester van Dijkesingel
Genoemd naar de boerderij die lag aan de Provincialeweg 26

Vredeoord (12 december 2017)
van Welgelegen naar Hooizolder
Genoemd naar de boerderij Vredeoord die lag aan de Provincialeweg 16

Waddenpad (30 juli 2014)
van De Wadden naar de Oost Ringdijk
Genoemd naar De Wadden

Warande (25 september 2014)
van de Burgemeester van Dijkesingel naar Orangerie en Dwarstocht
Genoemd naar een besloten jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. De naam komt al in de middeleeuwen voor, doch ook daarna werden nog vele warandes aangelegd. Warandes waren er in meerdere types, zoals de konijnenwarande, waar gejaagd kon worden op konijnen.

Welgelegen (12 december 2017)
van de Deel naar Vredeoord
Genoemd naar de boerderij Welgelegen die lag aan de Provincialeweg 14

Wieringenhof  (25 september 2014)
van De Wadden doodlopend
Genoemd naar Wieringen dit is een voormalig eiland en voormalige gemeente in de kop van de provincie Noord-Holland. Het voormalige eiland verkreeg in de middeleeuwen stadsrechten. De gemeente telde 8.585 inwoners (1 april 2011, bron: CBS). Ten noordwesten van Wieringen ligt de wadplaat Balgzand.
De gemeente Wieringen is op 1 januari 2012 gefuseerd met de gemeenten Wieringermeer, Niedorp en Anna Paulowna. Ze vormen sindsdien gezamenlijk de nieuwe gemeente Hollands Kroon

Willem in de Coevoetstraat (07 april 2021)
van Maarten Olislagerstraat naar Andries ’t Boertgenstraat
Genoemd naar eigenaar van een perceel grond aanwezig op de Kadastrale
kaart van de “vrijheid” (rechtsgebied) van de stad Gouda uit het jaar 1613.

Zuiderduintjes (30 juli 2014)
van De Wadden doodlopend
Genoemd naar de meest oostelijk gelegen zandplaat.
Zuiderduintjes is een kleine begroeide zandplaat tussen Rottumeroog en het Groninger vasteland.
Deze zuidelijke rest van een destijds veel groter Rottumeroog is, gezien de grootte, geen eiland te noemen maar de zandplaat is wel degelijk begroeid. Er komen alleen zeehonden en er broeden aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers. De zandplaat behoort bij de provincie Groningen.

BRUGGEN

Landvastbrug (08 december 2016)
vaste brug tussen het eiland en de ringdijk in het Waddenpad
Genoemd naar het touw waarmee een schip wordt vastgemaakt aan de wal

Waddenbrug (30 juli 2014)
vaste brug over de Westergouweplas tussen de Wadden en het Waddenpad
Genoemd naar De Wadden

Klik HIER voor de PDF uitvoering van dit overzicht