Privacybeleid

Print Friendly, PDF & Email

Op 25 mei 2018 is een Europese richtlijn van kracht geworden over de behandeling van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onze vereniging heeft zich gebogen over de invoering van de AVG. Hierna wordt uitgelegd wat Die Goude doet met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Er worden drie soorten gegevens onderscheiden: ten eerste uw contactgegevens, in de tweede plaats de gegevens over de contributiebetaling en ten slotte persoonsgegevens en foto’s die gepubliceerd worden op de eigen media.

contactgegevens
Uw contactgegevens worden vastgelegd en bijgehouden in onze ledenadministratie en worden alleen gebruikt voor onze eigen activiteiten en adressering van onze publicaties. De contactgegevens zijn alleen toegankelijk voor de ledenadministrateur, de systeembeheerder en voor leden van het bestuur.

Contactgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien dat nodig is voor onze eigen activiteiten, zoals de verspreiding van Tidinge. Daarbij wordt met derden een verwerkersovereenkomst gesloten die waarborgt dat de AVG wordt gehanteerd. Bij e-mailverkeer met de leden houden we de e-mailadressen van andere ontvangers onzichtbaar. De gegevens die u geeft bij de opgave voor deelname aan verenigingsactiviteiten, zoals de Waterconferentie, worden alleen voor die activiteit gebruikt.

Desgewenst kunt u bij de secretaris uw contactgegevens opvragen en laten corrigeren.

financiële gegevens
Gegevens over de inning van uw contributies en andere financiële bijdragen worden geregistreerd en bijgehouden door de penningmeester of zijn vervanger en zijn alleen toegankelijk voor hen en de leden van de kascommissie die het financiële beheer controleren.

Desgewenst kunt u bij de penningmeester uw financiële gegevens opvragen en laten corrigeren.

Publicaties en foto’s
De eigen media (Nieuwsbrief, website, Facebookpagina en Tidinge) voldoen aan de criteria die de AVG kent voor “uitingen van algemeen maatschappelijk belang die in journalistieke hoedanigheid worden gedaan”. Persoonsgegevens in de tekst van artikelen vallen onder de journalistieke uitzondering. Aan personen die meewerken aan artikelen zal worden verteld dat hun informatie ook via internet beschikbaar komt of kan komen. Aan auteurs van artikelen zal worden meegedeeld dat een eenmaal ingeleverd en geplaatst artikel niet meer kan worden ingetrokken.

Tijdens verenigingsactiviteiten worden foto’s gemaakt voor de eigen media. Deze foto’s worden uitsluitend voor journalistieke doeleinden gemaakt. Bij het nemen van deze foto’s wordt het belang van Die Goude afgewogen tegen het recht op privacy. Wij gaan er daarbij van uit dat foto’s van openbare activiteiten van de vereniging gebruikt mogen worden in publicaties van de vereniging tenzij de deelnemers bezwaar maken. Als een aanwezige  bezwaar maakt tegen het fotograferen, worden geen opnamen gepubliceerd waarop deze persoon herkenbaar is afgebeeld.