Werkgroep Ruimte

Print Friendly, PDF & Email

De werkgroep Ruimte is een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude, opgericht in 2012. De werkgroep houdt zich bezig met het in stand houden en herstellen van de historische structuur van de stad, het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden en natuurwaarden, en het benutten van de historische kwaliteit om nieuwe ontwikkelingen in de stad te versterken.

De visie en activiteiten van de Werkgroep Ruimte zijn vastgelegd in een eigen werkplan. Hierin staat onder andere dat de Werkgroep:

  • plannen beoordeelt van overheden en particulieren die consequenties (kunnen) hebben voor de inrichting en het gebruik van de ruimte in en om Gouda;
  • zelf initiatieven neemt tot de ontwikkeling van plannen.

Het gaat in beide gevallen om plannen in de sfeer van de ruimtelijke ordening, maar ook om bouw- en sloopplannen, of plannen tot herbestemming van ‘moeilijke’ monumenten.

De beoordeling en ontwikkeling van plannen vindt plaats vanuit cultuurhistorisch perspectief. De werkgroep wil bevorderen dat plannenmakers rekening houden met zaken die historisch zijn gegroeid, kenmerkend zijn voor de stad en de omgeving, en van belang zijn om te behouden. Waar mogelijk gaat de Werkgroep uit van de ‘Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen’, die in de jaren 2004-2006 is vastgesteld door de gemeenteraad van Gouda, en die nog onverminderd van kracht is. Uitgangspunt is bovendien hetgeen over de ontwikkeling van Gouda geschreven is in ‘Stad van de Gouwenaars’, uitgave van de Historische Vereniging Die Goude.

De beoordeling van de betrokken plannen vindt plaats in een zo vroeg mogelijk stadium. Indien dit wenselijk is levert de Werkgroep daarop commentaar bij de betrokken instanties. Zo nodig wordt aan het bestuur van Die Goude voorgesteld om formeel bezwaar te maken tegen een plan. Dit laatste is bijvoorbeeld gebeurd bij de vaststelling van het bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk, onder andere naar aanleiding van de daarin opgenomen maximale bouwhoogten, waardoor het zicht op het historische stadsbeeld belemmerd zou worden.

U kunt in contact treden met de Werkgroep door – ter attentie van Jan de Haan, secretaris van de Werkgroep – een mail te sturen naar info@diegoude.nl of door gebruik te maken van het contactformulier op deze site.