Financieel jaarverslag 2023 met advies Kascommissie

Concept Financieel jaarverslag 2023

G.C.A. Aerts
Penningmeester
versie 11-03-2024

Algemeen verslag financiën 2023

1. Algemeen
2. Financieel
3. Balans per 31 december 2023
4. Toelichting op de balans 2023
5. Staat van lasten en baten in het boekjaar 2023
6. Toelichting staat van lasten en baten in het boekjaar 2023
7. Opmerkingen
8. Voorstel 3 van bestuur aan Algemene Leden

1. Algemeen

Het jaar 2023 is financieel goed verlopen.
In dit jaar hebben geen bijzondere evenementen of activiteiten plaatsgevonden.

2. Financieel

Voor het jaar 2023 was een verlies voorzien.
Echter door het krimpen van de inflatie in de loop van 2023 zijn de lasten, van met name de Tidinge, lager uitgevallen dan begroot.
Aan de batenkant zijn de opbrengsten van het vermogen, het aantal bezoekers bij de stadhuisdienst en de boekenmarkt bij de boekenverkoop aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot.
Per einde van het boekjaar is er daardoor een batig saldo van € 10.656,- in plaats van het begrote tekort van € 4.838,-
Een en ander is hierna nader toegelicht in de balans en staat van baten en lasten.

3. Balans per 31 december 2023

Balans Die Goude per 31 december 2023

4. Toelichting op de balans 2023

Inventaris
De inventaris is niet uitgebreid. Alle investeringen tot € 1.000,- zijn als kosten opgenomen.

Eigen vermogen
Aan het eigen vermogen is het op de ALV  van 14 april 2023 goedgekeurde voorstel om het batig saldo en het saldo van de reservering overige activiteiten over 2022 toe te voegen aan het eigen vermogen verwerkt per 1 januari 2024. Conform het voorstel tot vrijmaken van een deel van het eigen vermogen voor speciale projecten is het eigen vermogen opgesplitst in eigen vermogen(als weerstandsvermogen) en een voorziening speciale projecten.
De nieuwe rekening resultaat boekjaar is het batig saldo over 2023.
Voor de besteding hiervan volgt hierna een voorstel om aan de algemene ledenvergadering 2024 te doen.

Liquide middelen
Dit zijn de saldi van de kas en bank- en  beleggingsrekeningen.

Voorzieningen
De reservering boekenuitgave is niet aangesproken dit jaar.
Voor het lustrum in 2027 is een bedrag gereserveerd.
De reservering watergilde is met een in 2022 ontvangen bedrag opgevoerd waar in 2023 nog geen besteding voor gevonden is. Hier is een reservering voor de waterconferentie 2024 aan toegevoegd.
De reservering overige activiteiten is dit jaar gebruikt voor extra activiteiten rond de scholieren dag bij de voormalige Statensluis (naast de huidige Mallegatsluis) door de werkgroep Gouda & de Oude Hollandse Waterlinie.
Vooruit ontvangen baten zijn in 2023 door leden betaalde contributies en donaties voor 2024.

Vorderingen
Bij debiteuren staat een van de gemeente te ontvangen subsidie voor de kosten van het sluiswachtersgilde open.
Door de invoering van automatische incasso zijn er verder geen openstaande posten meer.
Te ontvangen baten is een bedrag aan betaalde dividendbelasting in 2023 over de beleggingen van Van Lanschot, welke bij de Belastingdienst in 2024 terug gevraagd wordt.
Ook staat hier te ontvangen rente van de ING spaarrekening over december op.
Vooruit betaalde lasten zijn de contributie aan de Bond Heemschut over 2024 en de premie voor de inventarisverzekering 2024.

Schulden
Onder de crediteuren zijn geen openstaande posten aan het einde van het jaar.
Af te dragen ontvangsten zijn terug te betalen subsidie van de expo Oude Hollandse Waterlinie in 2022 aan de provincie Zuid-Holland (€ 3.006) en aan de beheerder van de gemeente Gouda over de inkomsten van de stadhuisdienst in 2023, voorzien op (€ 2.728).

Voorraad
Hier is de inkoopwaarde van de in 2023 verkochte boeken opgenomen van de sinds 2021 ingekochte boeken. Aan de oudere boeken is in het verleden al geen waarde meer toegekend. Van deze oude voorraad is een aanzienlijk deel verkocht tijdens de boekenmarkt in november.

Inventaris
Er is geen waarde toegevoegd aan de inventaris.
Investeringen onder de € 1.000 zijn direct als kosten opgevoerd in de staat van lasten en baten.
De inventaris bestaat uit de hierna opgenomen goederen.

Inventaris Die Goude per 31 december 2023

5. Staat van lasten en baten in het boekjaar 2023

Staat van lasten en baten in het boekjaar 2023

6. Toelichting staat van lasten en baten in het boekjaar 2023

Algemene kosten
De bestuurskosten zijn lager uitgevallen door het goedkoper uitvallen van het bestuursdiner.
In de overige kosten zitten kleine schommelingen. De kosten van het boekhoudpakket en de ledenadministratie zijn samengevoegd in de rekening kosten administratie.
Het abonnement voor e-herkenning is opgewaardeerd.

Kosten werkgroepen
Nieuw hierbij is de werkgroep Vinden en Binden. De activiteiten zijn in de loop van het jaar op gang gekomen. Hierdoor is maar een klein deel van  het begrote budget gebruikt.
De kosten van de twee Water- en  Erfgoedcafés zijn begroot voor het Watergilde. Deze zijn echter een gezamenlijke activiteit tussen de commissies Gebouwd Erfgoed en het Watergilde.
De kosten van de boekenverkoop zijn aanzienlijk lager als begroot omdat de boekenverkoop is tegengevallen dit jaar.
De stadhuisdienst heeft een grote stijging van het aantal bezoekers gekend. Hierdoor is de afdracht aan de gemeente ook hoger.
Er is dit jaar geen geschiedenisprijs toegekend.
De Lezingencommissie heeft een nieuwe laptop aangeschaft, die niet begroot was.
Ook de kosten van de ledenvergadering zijn hierin opgenomen.
De Sluiswachters hebben enkele blokken met lijnen, alsmede uitbreiding van de geluidsinstallatie aangeschaft, die niet begroot waren.
De kosten van de Tidinge zijn dankzij een vorig jaar doorgevoerde prijsverlaging lager uitgevallen dan begroot.

Kantoorkosten
De kantoorbenodigdheden zijn hoger omdat er weer nieuw briefpapier en enveloppen aangeschaft zijn. De voorraad hiervan is niet op de balans opgenomen.
De kosten van de ledenadministratie en het boekhoudprogramma zijn opgenomen in de post kosten administratie.
De kosten van de website zijn lager uitgevallen omdat veel werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd zijn. Ook is dit project nog niet afgerond en zullen er in 2024 meer kosten hiervoor volgen.

Inkoopwaarde boeken
Deze is lager uitgevallen omdat de boekenverkoop is tegengevallen. Het merendeel van de opbrengst van € 2.500,- is voortgekomen uit het boekenfestijn in november. Dit betrof boeken welke geen waarde meer hadden op de balans.

Opbrengsten
De donaties zijn lager uitgevallen dan de voorgaande jaren.
De boekenverkoop is beduidend lager omdat er dit jaar geen nieuwe boeken uitgegeven zijn.
De opbrengst van de stadhuisdienst is fors hoger uitgevallen door hogere bezoekersaantallen.
Ook de opbrengsten van de bank- en beleggingsrekeningen zijn aanzienlijk hoger dan begroot.

Saldo
De mutaties voorzieningen van het resultaat 2022, zoals door de ALV goedgekeurd in 2023, zijn verwerkt in 2023.
Alles met elkaar leidt dit tot een aanzienlijk hoger batig saldo dan begroot van € 10.656,-.

7. Opmerkingen

Niet in de balans en verlies- en winstrekening opgenomen zijn:

 • Nog terug te vragen dividendbelasting, zoals betaald is over de beleggingsrekening. Dit is als Diverse baten op de balans 2023 geboekt.
 • Voor zover bekend zijn er geen kostenrekeningen meer te verwachten. Eventueel zullen deze ten koste/bate van het resultaat 2024 vallen.

8. Voorstel 3 van bestuur aan Algemene Leden

Voorstel 3 van bestuur aan Algemene Ledenvergadering

Aangaande de gevoerde administratie.

 1. Het eigen vermogen op te splitsen in een eigen vermogen, als weerstandsvermogen en een voorziening speciale projecten. Een en ander zoals vastgelegd in het voorstel aan de ALV over het jaar 2023.
 2. Zoals in het meerjarige beleidsplan is opgenomen dient er een eigen vermogen, als weerstandsvermogen, te zijn van 2x het jaarbedrag aan lidmaatschapsgeld.
  Het bestuur heeft ervoor gekozen hierbij het begrote bedrag, zijnde € 75.000,- , aan het einde van het meerjarig beleidsplan te hanteren.
 3. Het batig resultaat boekjaar van € 10.656.- toe te voegen aan de volgende voorzieningen:
  • Boekenuitgave met € 1000, om de kosten van de komende uitgave van het Goudse architectenboek af te dekken.
  • Voor het lustrumfeest 2027 aan de voorziening € 250,- toe te voegen.
  • Voorziening waterconferentie € 1.000,- toe te voegen
  • Voorziening diverse activiteiten een bedrag van € 250,- toe te voegen.
  • Het resterende bedrag van € 8.156.- toe te voegen aan de voorziening speciale projecten.
 4. De gevoerde administratie goed te keuren en het bestuur te dechargeren.
 5. De begroting voor 2024 goed te keuren. De commissies kunnen dan binnen hun aandeel in de begroting, in overleg met de penningmeester, autonoom handelen.
 6. Publicatie van de jaarcijfers conform de richtlijnen noodzakelijk voor de ANBI status.

Advies van Kascommissie aan Algemene Ledenvergadering

Verslag kascommissie 2023

Recente berichten

Uitnodiging ALV 17 april 2024

Voorgevel Sociëteit Concordia GoudaAlgemene Ledenvergadering Historische Vereniging Die Goude op 17 april 2024, voorafgegaan door een lezing en gevolgd door een ledenborrel.

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 17 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Paul Wennekes over de Tollen in Gouda.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. De Nieuwsbrief van april (nr 137) Reacties uitgeschakeld voor De Nieuwsbrief van april (nr 137)
 2. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 3. Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda Reacties uitgeschakeld voor Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda
 4. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 5. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 6. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 7. Reacties uitgeschakeld voor