Werkgroep Gebouwd erfgoed

Print Friendly, PDF & Email

Werkplan werkgroep Gebouwd Erfgoed

Die Goude heeft een werkgroep Gebouwd Erfgoed ingesteld. Leden zijn Bianca van den Berg, Jaap van Driel, Erik Kooistra, Bart Pors en Gerard Reussink. Zij hebben ervaringen in andere steden verkend en hebben binnen Gouda gesprekken gevoerd. Dat heeft een werkplan opgeleverd, dat door het bestuur is goedgekeurd. De werkgroep gaat ermee aan de slag.

Wat doen we?

De werkgroep wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwd erfgoed in Gouda. De werkgroep bevordert daartoe de kennis van en de bewustwording over gebouwd erfgoed, informeert en adviseert het bestuur en de leden van Die Goude en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en de overheid, in het bijzonder de gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

De werkgroep richt zich op gebouwd erfgoed, niet op archeologie en immaterieel erfgoed. Bij gebouwd erfgoed gaat het over architectuurhistorie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Verder zijn de sociaaleconomische en de culturele omgeving van het gebouwde van belang.

Uitgangspunten

Gouda is een stad in ontwikkeling. Daar past het bevriezen of het terugdraaien van eerdere ontwikkelingen door ‘terugrestaureren’ niet bij. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. De werkgroep richt zich daarom op behoud in ontwikkeling. Belangrijke gebouwen worden in hun omgeving bezien. Het gaat vaak niet om een enkel pand, maar om meerdere gebouwen in een bepaalde samenhang, bijvoorbeeld een buurt die in een bepaalde periode is gebouwd. In de tweede plaats wordt ook de meer recente geschiedenis van gebouwen en de stad zelf gerespecteerd. Reconstructie van de oude situatie is vaak niet mogelijk zonder recentere cultuurhistorische waarden te vernielen.

Activiteiten

De werkgroep heeft een aantal actiepunten geformuleerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het beïnvloeden van het beleid van de gemeente en anderzijds de waakhondfunctie.

Bij het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid gaat het om de volgende elementen:

  • Ontwikkeling van een beleid voor verduurzaming bij monumenten. Naast de economische functie van een monument als voorwaarde voor instandhouding zijn dat energie-efficiëntie (o.a. isolatie, zonnepanelen) en funderingsproblemen, in samenhang met peilbesluiten en klimaatverandering;
  • Handhaving van de onderhoudsplicht voor rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet en voor gemeentelijke monumenten op grond van de Erfgoedverordening 2017. Dit moet worden opgenomen in het contract van de gemeente met ODMH, inclusief het benodigd budget;
  • Aandacht voor gebouwd erfgoed buiten de binnenstad. Denk aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en watermolens), historische verbindingen in stad en landschap zoals oude wegen (Bloemendaalseweg en de verbinding met het voormalige klooster van Stein). Hiervoor is nodig dat ODMH voldoende budget krijgt om haar toezichtstaak ook buiten de binnenstad uit te kunnen oefenen. Dit geldt te meer daar de aanloop naar de viering van 750 jaar Gouda in 2022 de aandacht op de binnenstad zal richten;
  • De aanloop naar verkiezingen voor de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 vormt een goed moment om het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Deze actie richt zich op partijen die aan de raadsverkiezingen gaan deelnemen.

Bij de waakhondfunctie gaat het om:

  • Volgen van vergunningverlening ten aanzien van monumenten. Dit heeft zowel betrekking op vergunningverlening voor aanpassingen aan monumenten die dezelfde functie behouden, als op herbestemming;
  • Periodiek overleg met toezichthouder ODMH over vergunningverlening.

Verdere informatie kunt u krijgen via email: bartpors@caiway.nl


Het bestuur van Die Goude heeft op initiatief van deze werkgroep een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van onze stad met vragen en opmerkingen bij de plannen die er lijken te bestaan t.a.v. herbestemming van het voormalig weeshuis.

Zie HIER de inhoud van deze brief.