Werkgroep Gebouwd erfgoed

Werkgroep Gebouwd Erfgoed & Ruimte

De werkgroep Gebouwd Erfgoed & Ruimte – opgericht in 2016 –  is een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude. De werkgroep wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwd erfgoed in Gouda en streeft naar een evenwicht tussen vooruitgang en het behoud van hetgeen dat waardevol is voor de gemeenschap, om zo een duurzame en cultureel rijke historische omgeving te bevorderen. De werkgroep richt zich op architectuur-, bouw- en cultuurhistorisch gebied, zowel binnen als buiten de binnenstad.

Uitgangspunten

Vernieuwing en verandering horen bij de stad. De focus van de werkgroep richt zich daarom op behoud in ontwikkeling. Belangrijke historische gebouwen worden daarbij in hun omgeving bezien, bijv. de samenhang met een buurt die in een bepaalde periode is gebouwd. Daarbij wordt ook de meer recente geschiedenis van gebouwen en de stad zelf gerespecteerd, zoals industrieel erfgoed of de zogenaamde Post65: de gebouwde omgeving tussen 1965 en 1990.

 • De werkgroep stelt zich tot doel de kennis en bewustwording te vergroten over gebouwen die van historisch belang zijn voor Gouda en werkt samen met eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en belangengroepen rond gebouwd erfgoed en de overheid, in het bijzonder de gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).
 • De werkgroep kijkt daarbij tevens naar de sociaaleconomische – en de culturele omgeving van het gebouwde. Denk daarbij ook aan de historische verbinding in stad en landschap, zoals oude wegen (Bijvoorbeeld de Bloemendaalseweg en de verbinding met het voormalige klooster van Stein)
 • De werkgroep draagt bij aan een beleid voor verduurzaming van monumenten. Als voorwaarde voor instandhouding wordt er gekeken naar de energie-efficiëntie (o.a. isolatie, zonnepanelen) en funderingsproblemen, in samenhang met peilbesluiten en klimaatverandering.
 • De werkgroep heeft een waakhondfunctie voor wat betreft de handhaving van de onderhoudsplicht voor rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet en voor gemeentelijke monumenten op grond van de Erfgoedverordening 2017 en de vergunningverlening ten aanzien van aanpassingen aan monumenten.
 • Nauw contact met de gemeente Gouda omtrent het adviseren en bijdragen aan de actualisering van de monumentenlijst en aanwijzing van monumenten.

Activiteiten:

De werkgroep heeft zich sinds de oprichting bezig gehouden (of gaat zich bezig houden) met o.a.

 • Waakhondfunctie vergunningverlening voor aanpassing en herbestemming historisch erfgoed
 • Nauwe samenwerking met de beleidsadviseur Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit, afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies gemeente Gouda
 • Bijdrage aan de visie op de Erfgoedlijn Hollandse IJssel
 • Bijdrage aan de visie op de ontwikkeling van het nieuwe Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad (KOR) van de gemeente Gouda
 • Bijdrage aan de visie op het gemeentelijke LIOR
 • Bijdrage aan de gemeentelijke Erfgoedvisie 2013
 • Beinvloeden gemeentelijk beleid historische lintenvisie
 • Advies omtrent de herontwikkeling van het oude stadhuis
 • Advies omtrent de actualisering en het vaststellen van de nieuwe (gemeentelijke) monumentenlijst
 • Indien passend deelname aan burgerinitiatieven.
 • Deelname klankbordgroep herontwikkeling Gouwekerk
 • Organisatie discussieavond met ambtenaren, wethouders en belangstellenden over de ruimtelijke ontwikkelingen en historische context in Gouda en de buitenwijken.
 • Cultuurhistorisch advies bij de herontwikkeling van Het weeshuis
 • Voornemens: het aanleveren van stukken aan de Nieuwsbrief en Facebookpagina van Historische Vereniging Die Goude omtrent het vooruitkijken op bepaalde ontwikkelingen op het gebied van bescherming en instandhouding van het gebouwd erfgoed in Gouda onder het motto: ‘Meer ogen zien meer’.

Handige adressen

 Werkgroepleden

 • Bianca van den Berg, historicus en coördinerend beleidsadviseur bij beleidsdirectie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van OCW
 • Jaap van Driel, voormalig adviseur agro-economie bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Gerard van Ham, jurist
 • Anne van Elzen, bouwhistoricus
 • Jolanda Eegdeman, interieurarchitect

Bij vragen of interesse kunt u in contact treden met de Werkgroep Gebouwd Erfgoed & Ruimte door een email te sturen naar  werkgroepgebouwderfgoed@diegoude.nl

 

 

Recente berichten

Uitnodiging ALV 17 april 2024

Voorgevel Sociëteit Concordia GoudaAlgemene Ledenvergadering Historische Vereniging Die Goude op 17 april 2024, voorafgegaan door een lezing en gevolgd door een ledenborrel.

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 17 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Paul Wennekes over de Tollen in Gouda.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. De Nieuwsbrief van april (nr 137) Reacties uitgeschakeld voor De Nieuwsbrief van april (nr 137)
 2. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 3. Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda Reacties uitgeschakeld voor Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda
 4. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 5. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 6. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 7. Reacties uitgeschakeld voor