Activiteitenplannen Historische Vereniging Die Goude 2024-2027

In het voorjaar 2024 eindigt het Beleidsplan 2020-2023. Voor de komende vier jaar is daarom een nieuw beleidsplan nodig. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het Beleidsplan te splitsen in een beleidsrijk deel met speerpunten voor de komende jaren, het feitelijke Beleidsplan 2024-2027, en een beleidsarm deel, het Activiteitenplan 2024-2027.

In de eerste paragrafen van het (beleidsrijke) Beleidsplan staan de doelstelling en het motto van Die Goude beschreven. Evenals de hoofdlijnen van de activiteiten en middelen van Die Goude inzet om het doel te bereiken.

In dit Activiteitenplan worden alle activiteiten beschreven die we de afgelopen jaren al hebben uitgevoerd, die mogelijk nog niet tot bloei zijn gekomen en die het bestuur met de commissies vrijwel ongestoord uit de vorige beleidsperiode in de komende jaren wil voortzetten.

De activiteiten zijn gegroepeerd in de indeling (clusters), die het bestuur in 2023 heeft voorgesteld en aan het inregelen is geweest. Hierna volgende de voortgezette activiteiten.

Clusters

De vereniging heeft in de afgelopen periode een groeiend aantal commissies gekregen. Om de communicatie zowel intern tussen alle commissies onderling en met het bestuur als extern te versterken, is gekozen voor een organisatiestructuur in clusters. In onderstaand schema is dit weergegeven.

Onderverdeling clusters en units

1. Gebouwd Erfgoed

A. Werkgroep Gebouwd Erfgoed en Ruimtelijke Ordening
De werkgroep Gebouwd Erfgoed en Ruimtelijke Ordening zet de advisering voort op basis van haar kennis aan de Gemeente Gouda of het Hoogheemraadschap Rijnland over beleidskeuzes hoe om te gaan met die historische gebouwen en omgeving.
De werkgroep neemt deel aan klankbordgroepen over de toekomstige (her)ontwikkeling van monumenten en adviseert over de herontwikkeling van de openbare ruimte.

B. Stadhuisdienst
De Stadhuisdienst ontvangt toeristen op de zaterdagen in het stadhuis. Onze gastheren en -dames introduceren bezoekers in het stadhuis en geven een wandelkaart (in de taal naar keuze) mee om het stadhuis te ontdekken en er zelf een weg te vinden.
Gezien de herontwikkeling van het stadhuis zal de Stadhuisdienst zich aanpassen aan de mogelijkheden die er nog zijn voor het rondgaan van belangstellenden gedurende de renovatieperiode van het stadhuis. In het Beleidsplan 2024-2027 is een speerpunt opgenomen hoe Die Goude wil omgaan met de herontwikkeling en welk doel de vereniging nastreeft.

C. Herontwikkeling stadhuis
Deze werkgroep besteedt aandacht aan de herontwikkeling van het stadhuis en behartigt de belangen van Die Goude in de herontwikkeling van het stadhuis, zoals genoemd bij de ‘Speerpunten’ in het Beleidsplan.

D. Gouda Tijdmachine
De Gouda Tijdmachine is een samenwerkingsproject met het Streekarchief Midden-Holland. Het project wil uit de enorme hoeveelheid informatie in het streekarchief de ontwikkeling van de stad volledig reconstrueren. Alle informatie over gebouwen, wegen, water, bedrijven en bewoning wordt digitaal in kaart gebracht. Vrijwilligers werken door aan het verder digitaliseren van de papieren archieven bij het streekarchief.

2. Water

A. Watergilde
Dit gilde werkt al jaren aan alle onderwerpen die te maken hebben met watersystemen in en rond Gouda onder het motto: ‘Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug’.
Het gilde werkt verder aan:

 1. Het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis van het water in en om Gouda;
 2. Het behoud en herstel van het in Gouda en omstreken aanwezige historische water;
 3. Het stimuleren van het in oorspronkelijke staat brengen en houden van het historische water en de daarbij behorende elementen als sluizen, stuwen en bruggen;
 4. Het bevorderen van het dagelijkse gebruik van het historische water;
 5. Het zichtbaar maken van de bijdrage die het water levert aan de economie van Gouda;
 6. Het verbinden van historische wateroplossingen aan de huidige wateropgaven als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering;
 7. Het bepleiten van wateroplossingen die het historisch stadsgezicht versterken en de historische binnenstad vitaal houden;
 8. Het stimuleren van het samenspel tussen het historische water en de natuur;
 9. Het creëren van draagvlak in de Goudse samenleving voor deze projecten.

B. Sluiswachtersgilde
Dit gilde werkt aan:

 1. Het beweegbaar houden van de historische sluizen vanwege het behoud van die monumenten;
 2. Demonstraties geven van de werking van de historische sluizen in de binnenstad van Gouda.

C. Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie
De werkgroep Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie maakt plannen om de Oude Hollandse Waterlinie beter zichtbaar te maken:

 1. Het aantrekkelijker maken van de locatie Statensluis door middel van het verplaatsen van de bestaande Virtuele Realiteit(VR)-paal naar een betere locatie, het creëren van een belevingspad en het plaatsen van een klimobject met rivieruitzicht;
 2. Onderzoek naar de nog ontbrekende kennis over inundaties van de polders ten oosten van de Gouwe, tussen de Hollandse IJssel en de Oude Rijn De bevindingen zullen worden gepubliceerd voor een groot publiek en de archiefstukken kunnen worden opgenomen in publicaties en exposities.
 3. In 2024 en 2025 worden leerlingen (groep 7 en 8) uitgenodigd om op een actieve manier kennis te maken met de Oude Hollandse Waterlinie. Dit gebeurt met onder andere de verhalen uit de VR-(Virtual Reality: Virtuele Werkelijkheid)paal, het laten verrichten van grondboringen en het naspelen van historische gebeurtenissen.

3. Kennis

A. Tidinge
De beoogde veranderingen in de media met de Tidinge zijn beschreven bij de speerpunten van het Beleidsplan.

B. Boekuitgaven
De Boekencommissie heeft tot taak het uitgaven van boeken te begeleiden; boeken die passen in de reeks van Die Goude. In 2022 is het 45e boek uit de reeks verschenen. Plannen liggen er voor volgende boeken. Waarschijnlijk zal in 2024 een uitgave aandacht besteden aan de goudse architecten. Voor boeken daarna bestaan nog geen initiatieven.

C. Gouda op Schrift
De werkgroep Gouda op Schrift werkt verder aan het leesbaar maken van oude teksten door de teksten te transcriberen en te hertalen. Transcriberen is herschrijven van de tekst in het hedendaagse schrift. Hertalen is herschrijven van de tekst in modern Nederlands. Transcriberen en hertalen wordt gedaan in verschillende teams. Eén van de teams houdt zich bezig met Latijnse teksten. Deskundige vrijwilligers nemen het werk van de teams door. Verder zijn er vrijwilligers die zorgen voor fotografie en websitebeheer. De werkgroep kan gebruik maken van  een online werkomgeving eLaborate van het wetenschappelijk Huygens Instituut, onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

D. Collectiebeheer
Die Goude heeft in de loop van de jaren een reeks boeken (laten) uitgeven en ook het kwartaalblad Tidinge laten verschijnen. Van deze boeken en tijdschriften heeft Die Goude een voorraad in beheer.
Van deze voorraad zijn door leden en andere belangstellenden altijd exemplaren te bestellen (voor zover de voorraad strekt).
Regelmatig krijgt Die Goude van mensen ook boeken en tijdschriften over Gouda en omgeving aangeboden om deze weer aan andere en nieuwe leden beschikbaar te stellen. Ook deze worden geïnventariseerd en zoekt Die Goude naar mogelijkheden om ze aan leden aan te bieden via een boekverkoop.
Een klein deel van de voorraad (van de drie recente boeken) is opgenomen in de financiële administratie tegen de verkoopwaarde.

E. Geschiedenisprijs
Sinds 2016 reikt de vereniging jaarlijks de Geschiedenisprijs uit aan Goudse middelbare scholieren die eindexamenwerkstukken hebben gemaakt over een thema in de geschiedenis in het algemeen van Nederland of in het bijzonder van Gouda. Deze prijs heeft Die Goude ook uitgebreid naar scholieren van voorlaatste klassen. De Geschiedenisprijs maakt een moeilijke tijd door omdat scholen weinig interesse tonen om scholieren hun werkstuk aan te laten bieden aan de jury.

4. Vinden en Binden
In deze cluster vinden activiteiten plaats die te maken hebben met het rechtstreeks contact met leden:

A. Ledenbinding

B. Ledenwerving

Deze twee activiteiten behoren tot de speerpunten van het beleidsplan (Zie Speerpunten)

C. Lezingen
De Lezingencommissie organiseert ieder jaar zeven lezingen over onderwerpen die de geschiedenis van Gouda raken.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag organiseert de stichting OMD met Die Goude een lezing die het thema van dat OMD-jaar raakt.
Ook werkt de Lezingencommissie in het najaar mee aan de jaarlijkse lezing georganiseerd door Stichting Sint-Jan.

D. Excursies
De Excursiecommissie organiseert twee keer per jaar een excursie. In het voorjaar een excursie naar een historische stad op maximaal een uur rijden van Gouda; in het najaar een excursie naar een bijzondere locatie in de buurt van Gouda (waar leden met eigen vervoer, per OV of per fiets naar toe kunnen.

5. Unit Communicatie
Deze unit is onderdeel van het speerpunt over de communicatie binnen de vereniging en naar buiten.

6. Bijzondere, ondersteunende functies

A. Intermediair tussen burgers en collectiebeheerders
Van oudsher wordt Die Goude via info@diegoude, via redacties of de secretaris benaderd met vragen van buiten de vereniging. Het kunnen zeer uiteenlopende vragen zijn, die zo goed mogelijk worden beantwoord.
Regelmatig worden voorwerpen of foto/dia/kaart-collecties aangeboden over Gouda en omgeving. Die Goude verzamelt geen voorwerpen of foto-collecties, maar wil er wel graag informatie aan toevoegen als dat kan. In overleg met Museum Gouda of het Streekarchief Midden-Holland wordt bepaald of een item van waarde is om toe te voegen aan de collecties van beide instellingen. Zij beheren op deskundige wijze uitgebreide collecties en stellen buitenstaanders in de gelegenheid om de objecten te zien; veel beter dan waartoe Die Goude in staat zou zijn.

B. Ledenadministratie
Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester wordt de Ledenadministratie beheert. Dat beheer gebeurt natuurlijk onder de eisen die het privacy-regelement stelt.

C. ICT-websitebeheer
De website van Die Goude vernieuwt in 2024 en moet daarna adequaat worden beheert. Daarvoor is een webbeheerder aangesteld die voortdurend voeling houdt met degenen binnen de vereniging (met name de secretaris en de commissietrekkers of – coördinatoren) die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de webpagina’s.

Alle clusters aan een virtuele waslijn

Voorstel 5 bestuur:

Het bestuur stelt voor het Activiteitenplan 2023-2027 vast te stellen

Recente berichten

De Nieuwsbrief van mei (nr 138)

Nieuwsbrief 138 CoverHierbij Nieuwsbrief 138. De redactie denkt met dit nummer een veelzijdig en kleurrijk blad te hebben gemaakt. Enerzijds aandacht voor cultuurhistorische activiteiten die eraan komen, anderzijds inhoudelijke samenvattingen van bijeenkomsten die zijn geweest.
Maar we brengen ook artikelen over mensen en monumenten, waarmee we de geschiedenis van Gouda een beetje aanvullen. Noem het maar ‘Tidinge-light’..

 1. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 2. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 3. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 4. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 5. Reacties uitgeschakeld voor