Zevende verzameling bijdragen

Print Friendly, PDF & Email

 

Digitaal ontsloten door Nico J. Boerboom in 2020

(klik op het onderwerp in de inhoudsopgave. De verenigingsinformatie staat op deze pagina en de artikelen zullen u gepresenteerd worden als een PDF document)

INHOUD:

Het vignet op het titelblad is de afbeelding van een bodeteken uit de 15de eeuw, aanwezig in het Museum “Het Catharina Gasthuis”.
De afbeeldingen op blz. II, 3, 43, 115, 149, 163 en 165 werden welwillend beschikbaar gesteld door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, de afbeeldingen op blz. 29, 31, 33, 35, 37 en 39 door het Weekblad van de Stichting Bouw te ”s-Gravenhage, die op blz. 169 door de N.V. de Goudsche Machinale Garenspinnerij.
De bijdragen op de blz. 1 – 160 werden op 18 Juli 1952 afzonderlijk uitgegeven onder de titel “Het Stadhuis van Gouda”.

BESTUUR:
Mr Dr K. F. 0. JAMES, Ere-voorzitter.
J. G. W. F. BIK, Voorzitter.
Dr A. SCHEYGROND, 2de Voorzitter.
J. H. CARLIER, Secretaris.
D. A. GOEDEWAAGEN, Penningmeester.
Mr J. I. VAN DOORNINCK.
Dr J. L. VAN EIJK.
P. DALMATIUS VAN HEEL, 0.F.M.
D. L. DE JONG.
A. R. VAN DE PUTTE.

ERELEDEN:
S.H. VAN DER KRAATS Sr.
A. R. VAN DE PUTTE.

REDACTIE-COMMISSIE:
Dr A. SCHEYGROND, Voorzitter.
D. L. DE JONG, wnd. Secretaris.
G. C. HELBERS.

Mededelingen.
De schrijvers der onderscheidene bijdragen zijn persoonlijk voor de inhoud daarvan verantwoordelijk.
Secretariaat: Van Swietenstraat 7, Gouda.
Postrekening van “Die Goude”: No. 397093, Gouda. Postbus 73.

Woord vooraf:
De restauratie van het Goudse Stadhuis is voltooid.
Toewijding, volharding, vernuft en vakbekwaamheid van de architecten en hun medewerkers, liefde voor de stad hunner inwoning en eerbied voor het gebouw, waarin het stadsbestuur al sedert vijf eeuwen zetelt, bij de burgemeester en de gemeenteraad, hebben ertoe geleid, dat der stede huis er thans weer staat, zoals een der medewerkers aan deze bundel zegt, als een fier ,,monument van burgertrots en schoonheidszin”.
Oprechte vreugde over deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van ons oude Gouda, is oorzaak van deze bijzondere uitgaaf van de Oudheidkundige Kring “Die Goude”.
Belangeloze medewerking werd bij de samenstelling hiervan van vele zijden ondervonden, waarvoor het bestuur van de Kring zeer erkentelijk is.
                                                                    Dr A. SCHEYGROND
                                                                    Voorzitter der Redactiecommissie.

 

In opbouw