Derde verzameling bijdragen

Print Friendly, PDF & Email

                                                        Uitgave 1941

Gedrukt door Koch en Knuttel

Digitaal ontsloten door Nico J. Boerboom in 2020

(klik op het onderwerp in de inhoudsopgave. De verenigingsinformatie staat op deze pagina en de artikelen zullen u gepresenteerd worden als een PDF document)

INHOUD:

VOORWOORD
De dichter Virgilius heeft gezegd: “Gelukkig hij, die in de mogelijkheid
is geweest de oorzaken der dingen te leeren kennen”.
Ik geloof niet, dat deze uitspraak in alle opzichten juist is, maar ik durf haar beamen voor wat betreft de stadsgeschiedenis.
Deze derde verzameling bijdragen, die door de schrijvers met liefde en toewijding is samengesteld, levert hiervan het bewijs.
En nu met nieuwen moed naar de vierde verzameling.
Dr. Mr. J. SMIT                                    Gouda, October 1941.

TER INLEIDING
De redactie-commissie van dezen derden bundel “Bijdragen” prijst zich gelukkig, dat zij, nog geen twee jaren na het verschijnen van den tweeden bundel, aan de leden van “Die Goude” een zoo omvangrijke en interessante verzameling studies over de stad Gouda en haar naaste omgeving kan aanbieden. Voor de ’tijdige verschijning is zij veel dank verschuldigd aan de medewerkers, voor de rijke illustratie o.a. aan het bestuur van· het fonds “Goudsche Glazen” en aan de N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel, die daarmede van hun belangstelling in het werk van onzen Oudheidkundigen
Kring blijk gaven.
Wellicht ten overvloede wijst de commissie er met nadruk op, dat uitsluitend de schrijvers der onderscheidene bijdragen voor den inhoud daarvan verantwoordelijk zijn.
Namens de redactie-commissie:
Dr. A. SCHEYGROND, Voorzitter.           P. VAN BALEN, Secretaris
Gouda, Dec. 1941.

BESTUUR:
Dr. Mr. J. SMIT, Voorzitter.
P. VAN BALEN. Secretaris.
D. A. GOEDEWAAGEN, Penningmeester.
A. R. VAN DE PUTTE, 2e Voorzitter.
P. D. MUYLWIJK.
J. H. CARLIER.
Dr. Ir. G. A. C. BLOK.

REDACTIE-COMMISSIE:
Dr. A. SCHEYGROND. Voorzitter.
P. VAN BALEN, Secretaris.
J. H. CARLIER.
H. MAASKANT.

FOTO-COMMISSIE:
A. R. VAN DE PUTTE.
J. H. CARLIER.
Dr. A. SCHEYGROND.
S.H. VAN DER KRAATS.
Postrekening van “Die Goude” No. 397093, Gouda.
Secretariaat: Crabethstraat 49, Gouda.

LEDENLIJST 1941
G. W. ABERSON, Van Swietenstraat 22, Gouda, ]Jzerhandelaar.
J. J. BAALE, Ridder van Catsweg 49a, Gouda, Leeraar R.H.B.S.
C. BAARS, Westhaven 1, Gouda, Fotograaf.
P. VAN BALEN, Crabethstraat 49, Gouda, Oud-hoofd eener school.
P. BARENTSEN, Piersonweg 8, Gouda, Techn. Hoofdambten. Rijks Waterstaat.
CAREL J. A. BEGEER, Huize “Berbice”, Voorschoten, Fabr. Goud- en Zilverw.
G. BERENDSEN, Peperstraat 4a, Gouda, Vertegenwoordiger.
Mej. M. J._ VAN DEN BERG, Burg. Martenssingel 115, Gouda, Onderwijzeres.
A. VAN DEN BERGE, Van Beverninghlaan 32, Gouda, Fijnhouthandelaar.
P. J. BERTELS, Zeugestraat 44, Gouda, Manufacturier.
L. E. · BICKNESE, Crabethstraat 4, Gouda, Tandarts.
A. P. BLOK, Sportlaan 68, Den Haag, Bouwkundige.
Mej. B. M. N. BLOK, Sportlaan 68, Den Haag, Directrice v. d. Ned. Blinden-
Bibliotheek.
Dr. Ir. G. A. C. BLOK, Spotvogellaan 18, Den Haag, Architect.
Mej. G. W. BLOK. Hoogerbeetsstraat 21a, Rotterdam.
H. BOEKAMP, Nieuwe Gouwe W.Z. 5, Gouda, Krijtfabrikant.
JOH. BOEKAMP, De la Reijlaan 27, Gouda, Krijtfabrikant.
A. BOER. Krugerlaan 40, Gouda, Commies ter Secretarie.
J. BOKHOVEN, Van Beverninghlaan 39, Gouda, Aannemer.
J. F. A. BOTS, Kleiweg 24, Gouda, Deken en Pastoor.
D. M. VAN BUUREN, New-York, Bankier.
J. BUWALDA, Bodegr. Straatweg 56, Reeuwijk, Tuberc. arts.
J. H. CARLIER. Van Swietenstraat 7, Gouda, Oud-hoofd eener school.
J. P. A. VAN CATZ, Burg. Martenssingel 53, Gouda, Touwfabrikant.
A. C. COSTER. Gouwe 206, Gouda, Stremselfabrikant.
A. C. COSIJN, Van Swietenstraat 12, Gouda, Assuradeur.
Mevr. M. L. J. DERKSEN-RISSEEUW, Krugerlaan 67, Gouda.
Mr: J. I. VAN DOORNINCK, Regentesseplantsoen 28, Gouda, Advocaat
en Procureur.
A. DORTLAND Azn” Turfmarkt 20, Gouda, Bankier.
H. DIJKWEL, Joubertstraat 150, Gouda, Onderwijzer U.L.O.
J. EELKEMA, Burg. Martenssingel 51, Gouda, Hoofd Centrale Kopschool
Mej. W. G. EERLAND, Zoutmanstraat 35, Gouda, Onderwijzeres.
C. VAN ELK, Kattensingel 79, Gouda, Arts.
Dr. P. J. T. ENDENBURG, Nieuwe Haven 62, Gorinchem, Rector Gymnasium.
P. VAN EIJK, Burg. Martenssingel 82, Gouda, Oud-onderwijzer.
Mej. E. FRETS, Gouwe 48, Gouda, Ambt. Secretarie.
Dr. J. B. F. VAN GILS, ,.Dennenhove”, Badhuisweg 147, Den Haag, Arts.
G. P. GISKES. Gouwe 113, Gouda, Oud-Kath. Pastoor.
A. GOEDEWAAGEN, Regentesseplantsoen 16, Gouda, Industrieel.
A. GOEDEWAAGEN Jr” Regentesseplantsoen 16, Gouda, Technicus.
D. A. GOEDEWAAGEN, Burg. Martenssingel 37, Gouda, Industrieel.
Dr. M. A. J. GOEDEWAAGEN, Oosterstraat 53 a, Groningen, Plantkundige.
Mej. N. GOEDEWAAGEN, Gouwe 97, Gouda, Kunstschilderes.
W. GOEDEWAAGEN, Gouwe 97, Gouda, Industrieel.
H .. DE GROOT, Gr. Florisweg 30, Gouda, Ontvanger Registratie.
B. D. GROOTENDORST, Wijdstraat 31, Gouda, Manufacturier.
J. C. GRA VESTEIN, Gouwe 42, Gouda, Glas- in lood-fabrikant.
C. H. HAGEDORN, Van Swietenstraat 16, Gouda, Secretaris K. v. K.
W. HANSEN, Krugerlaan 89, Gouda, Opzichter Prov. Waterstaat.
Mej. Dr. M. A.C. M. VAN HATTUM, Turfmarkt 3, Gouda, Gem. Archivaris.
H. HARMS, Oosthaven 1, Gouda, Bankdirecteur.
G. C. HELBERS, Oosthaven 69, Gouda, Conservator Musea.
Dr. P. HERFST, Lange Nieuwstraat 171. Schiedam, Rector Gymnasium.
A . .HERSTEL, Krugerlaan 48, Gouda, Hoofd eener school.
G. D. HEIJ, Crabethstraat 46, Gouda, Oud-hoofd eener school.
J. VAN DEN HONDEL. Nieuwe Haven 149, Gouda, Wijnhandela~~Mej.
C. HOOGENDIJK. Veelzichtstraat 6, Rotterdam, lnspect,. Politie.
F. HOOGENOIJK, Oud Wassenaarsche weg ~. Wassenaar, Bankdirecteur.
M. HOOGENDIJK. Lonbar Petrilaan 20, Overveen, Tabakshandelaar. .
D. PROOS HOOGENDIJK, Stadionweg 25, Amsterdam (Z.), Bankdirecteur.
W. A. HOYING, Verlorenkost 7, Gouda, Plateelfabrikant.
Ir. W. J. HUISMAN, Burg. Martenssingel 65, Gouda, Rijkszuivelconsulent.
J. L. HULLEMAN, Kleiweg 20, Gouda, Autohandelaar.
Mevr. M. HUPKES-GELDERBLOM, Gouwe 21, Gouda.
Dr. Mr. K. F. 0. JAMES, Crabethstraat 2, Gouda.
D. L. DE JONG, Van Beverninghlaan 22, Gouda, T echn. Hoofdambtenaar
Prov. Waterstaat.
M. DE JONG, Fluweelensingel 56, Gouda, Onderwijze r.
H. J. L. KAMSTEEG, Van den Eyndestra”at 23, Den H aag.
A. J. KETTLER. Gouwe 166, Gouda, Arts.
Mej. J. KOCH, De la Reylaan 26, Gouda, Telephoniste.
Dr. C. C. KOETS, Kattensingel 57, Gouda, Leeraar Gymn. en R.H.B.S.
R. J. KOLIJN, Markt 34, Bankdirecteur.
Mevr. N. KONING-BONTE. Langestraat 24, Winschoten, Apotheker . .
H. KOOL, Nieuwe Park 1. Gouda, · Oud-Resident.
Mevr. Dr. J. M. KOOY, Maliesingel 57, Utrecht, Arts.
J. W. VAN KOGELENBERG, Ridder van Catsweg 83, Gouda, Constructieteekenaar.
Mej. H . H. KORTENOEVER. Kattensingel 31, Gouda.
S. H. VAN DER KRAATS, Zeugestraat 30, Gouda, Oud-custos Gem. Archief.
J. VAN KRANENBURG, Bleekerssingel 56, Gouda, Notaris. .
Mr. H. VAN KRIMPEN, Vendelstraat 30, Amsterdam, Adv. en Procureur.
Dr. L. W. A. M. LASONDER, L. van Meerdervoort 93, Den Haag, Archivaris
Ned. Herv. Kerk.
Dr. J. LEEST, Nieuwe Park 4a, Gouda, Dir. R.H.B.S.
W. A. LUYNENBURG, Hector Treubstraat 28, Den Helder.
H .: MAASKANT, FluweelensingeJ 46, Gouda, Journalist.
W. MAREE, Raam 222, Gouda, !Jzerhandelaa/.
Dr. A. MONTAGNE Izn., Crabethstraat 9, Gouda, Chirurg.
Ir. P. M. MONTIJN, Waalsdorperweg 165, Den Haag, Dir. H.T.M.
R. J. MONTIJN, Oude Delft 180, Delft, Notaris.
P. D. MUIJLWIJK. Crabethpark 6, Gouda, Oud-lndustriëel.
G. W. NAGTGLAS BOOT, Krugerlaan 36, Gouda, Notaris.
Ir. D. G . NEDERHORST, Krugerlaan 45, Gouda, Aannemer.
Ds. J. NIENHUIS, Oosthaven 63, Gouda, Rem. Predikant.
A. L. OUWENEEL, . Nieuwe Haven 229, Gouda, Onderwijzer.
G. A.W. J. 0. E. PARIS. Westhaven 14, Gouda, Apotheker.
K. PETIT, Westhaven 1, Gouda, Fotograaf.
J. F. VAN DE POL, Fluweelensingel 27, Gouda, Waschindustriëel.
W. J. VAN DE POOL, Van Montfoortlaan 21, Voorburg (Z.-H.), Techn.
Fotograaf.
Dr. C. PREY, Bodegr. Straatweg 33, Reeuwijk.
A. R. VAN DE PUTTE. Peperstraat 10, Gouda, Leeraar Fransch.
G. PUNT. Krugerlaan 183, Gouda, Leider Distributiedienst.
L. H. A. J. M. Quant, Turfmarkt 10, Gouda, Boekhandelaar.
D. RENEMAN, Kattensingel 33, Gouda, Grossier.
P. ROND Pzn.; Fluweelensingel 91, Gouda, l]zerhandelaar.
C. J. DE RUWE, Van Itersonlaan 28, Gouda, Oud-hoofd eener school.
Mr. A. A. J. RIJKSEN, Crabethstraat 43, Gouda, Adv. en Procureur.
M. C . SAMSON, Heemraadsingel 54, Rotterdam, Notaris.
J. SCHAT, Krugerlaan 84. Gouda, Hoofdcommies ter Secretarie.
Dr. A. SCHEYGROND, Krugerlaan 47, Gouda, Leeraar R.H.B.S. en Gymnasium.
G. SCHRIJVER. Gr. Jacobastraat 40, Gouda, Custos Gem. Archief.
J. SCHULING, Krugerlaan 175, Gouda, Adj. commies Dir. Belastingen.
Dr. N. R. SLOP, Zoutmanstraàt 33, Gouda, Dir. Gem. Slachthuis.
M . SMIT. A. 84. Haastrecht. Jur. Stud.
Dr. Mr. J. SMIT, Burg. Martenssingel 19, Gouda, Adv. en Procureur.
Mr. S. H. SMIT, Fluweelensingel 35, Gouda, Adv. en Procureur.
Ir. L. SOLLEWIJN GELPKE, Van Swietenstraat 8, Gouda, Dir. Gemeentewerken.
C. A. M. SPRUIJT, Van Beverninghlaan 36, Gouda, Boekdrukker.
J. J. STEENBAKKER MORILYON LOYSEN. Valkenburglaan 39, Boskoop,
Hoofdcommies ter Secretarie.
Mej. A . STRAVER. Gr. Florisweg 51, Gouda, Onderwijzeres.
A. M. VAN DEN TOOREN, L. van Meerdervoort 666, Den Haag.
S. C. J. VAN TOL, Zwarteweg 7, Waddinxveen.
Mevr. de Wed. J. H. VAN DER TORREN-OOSTHOEK, Van Bergen
IJzendoornpark 11, Gouda.
K. VAN DER TORREN, Breedeweg 12, Zevenhuizen, Landbouwer.
W . VEERMAN. Burg. Martensstraat 1. Gouda.
L. VERJAAL. Krugerlaan 29, Gouda, Hoofd eener school.
G. F. W. VAN DE VELDE, Peperstraat 92, Gouda, Wijnhandelaar.
Mevr. M. J. VERKAAIK-ENDENBURG, Oosthaven 7, Gouda.
A. P. VERMEIJ, Krugerlaan 107, Gouda, Procuratiehouder.
P. VERMIJ, Burg. Martenssingel 11 , Gouda, Brandstoffenhandelaar.
Mej. A. J. VERWAAL, Oosthaven 54, Gouda, Dir. Openb. Leeszaal.
Dr. H. VIXSEBOXSE, Regentesseplantsoen 29, Gouda, Scheikundige.
H. VAN VLIET. Van Itersonlaan 6, Gouda, Leeraar Geschiedenis.
M. J. VAN VLIET, Lange Groenendaal 32, Goudà, Broodbakker.
T. VAN VLIET, Boelekade 113. Gouda, Aannemer.
W. VAN VLIET, Nieuwe Parklaan 69, Den Haag, Steenfabrikant.
Dr. N. J. J. DE VOOGD, Westhaven 13, Gouda, Leeraar Gymnasium.
Prof. Dr. C . G. N. DE VOOYS, Van Hoogendorpstraat 27, Utrecht, Hoogleeraar.
P . C. DE VOOYS. Markt 8, Gouda, Goudsmid.
C. VAN DER WEIJDEN. Krugerlaan 153, Gouda, Onderwijzer.
J. H. DE WILDE, V an Beverninghlaan 30, Gouda, Aannemer.
G. J. VAN WILLIGEN. Willens 105a, Gouda, Cand. Notaris.
J. VAN WILLIGEN, Van Baerlestraat 17, Gouda, Aannemer.
Dr. J. VAN WOERDEN. Westhaven 34, Gouda, Chirurg.
H. VAN ZANEN MULLER. Markt 34, Gouda.
P. J. ZONRUITER, Joubertstraat 84, Gouda, Onderwijzer.
Dr. W. ZUYDAM, Burg. Martenssingel 17, Gouda, Leeraar R.H.B.S.
G. J. VAN DER ZWART, Crabethstraat 46, Gouda, lnspect. Registratie.

LIJST VAN AFBEELDINGEN
1. Plattegrond der stad Gouda A O 1585 . tusschen 2 en 3
2. Kaart van Gouda en omgeving (2e helft 14de eeuw)
3. Twee portretten, omstreeks 1810 .
4. Twee portretten, omstreeks 1850 .
5. Het voormalige Agnietenconvent te Gouda
6. Gezicht op den zuidelijken aanbouw der Bank van Leening·
7. De voorpoort van het Hofje van Mr C. Cincq .
8. Schets van het Agnietenterrein
9. Het hofje van Mr C. Cincq. Straatzijde
10. idem. Binnenhof
11. Gedenksteen Mallegatsluis ( 1577)
12. Wapensteen van idem (1764) .
13. Gedenksteen van idem ( 1764)
14. De Mallegatsluis drooggelegd in 1941
15. De Mallegatsluis na de verbouwing in 1941
16. Gezicht op de Mallegatsluis in 1585
17. Situatie~teekening der Mallegatsluis
18. Judith en Holofernes ( Dirck Crabeth)
19. St. Maarten en de bedelaar (Jan Swart)
20. Hetzelfde onderwerp ( Dirck Crabeth) .
21. De Koningin van Scheba voor Salomo (Jan Swart)
22. Hetzelfde onderwerp ( Wouter Crabeth)
23. Hetzelfde onderwerp ( Dirck Volkertsz. Coornhert)
24. Jona en de walvîsch (Jan Swart)
25. Hetzelfde onderwerp ( Dirck Crabeth)
26. Judith en Holofernes (Jan Swart) . .
27. Waterpoort te Gouda (naar een lithographie uit de 19de eeuw). Cliché Goudsche Machinale Garenspinnerij
28. Wapen van Gouda (omstreeks 1770) op titelblad. Cliché Sted. Museum te Gouda